TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Yayıncı : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Address : Meşrutiyet Cd.74 80050 Tepebaşı/İstanbul

Phone : (0212) 249 54 48

Fax : (0212) 249 13 50


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

 • Kurumsal Yönetim İlkeleri


 • İş Dünyasının Sorunları (Öncelikler, beklentiler ve çözümler)


 • Türkiye'de Enflasyon ve Enflasyon ile Savaşta Başarı Koşulları


 • Özelleştirme - KİT lerin Halka Satışında Başarı Koşulları


 • Türkiye'de Girişimcilik ile İlgili Sorunlar ve Çözümler


 • TÜSİAD Ekonomik Araştırmaları


 • Restructuring Turkish Social Security System


 • Türkiye'de İşgücü Piyasası ve İşsizlik


 • Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Türkiye'de Kamu Sektörü Göstergeleri


 • Türk Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılması


 • Görüş - Sayı 47


 • Görüş - Sayı 49


 • Görüş - Sayı 53


 • Görüş - Sayı 55


 • Görüş - Sayı 56


 • Görüş - Sayı 57


 • Görüş - Sayı 58


 • Görüş - Sayı 59


 • Görüş - Sayı 60


 • STK Yönetişim Rehberi


 • Geçerli Nedenle İş Sözleşmesinin Feshi ve İşe İade Davaları Toplantısı


 • 2008 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi


 • Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Türkiye'nin Tanıtımı TÜSİAD Örneği


 • Kadının Siyasetteki Yerinin Güçlendirilmesi Konferansı


 • Türkiye Elektrik Piyasası İçin Özelleştirme Önerileri


 • Türkiye İçin Elektrik Piyasası Mekanizmaları İlişkin Öneriler


 • Türkiye'de Tarım ve Gıda: Gelişmeler, Politikalar ve Öneriler


 • Türkiye'de Hanehalkı: İşgücü, Gelir, Harcama ve Yoksulluk Açısından Analizi


 • Türkiye'nin Üretim ve Dış Ticaret Yapısında Dönüşüm / Küresel Yönelimler ve Yansımalar


 • Uluslararası Rekabet Stratejileri: Nanoteknoloji ve Türkiye


 • Bölgesel İnovasyon Merkezleri:Türkiye İçin Bir Model Önerisi


 • Gümrük Birliği Çerçevesinde AB'nin Üçüncü Ülkelerle Yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmaların Avrupa ve Türk İş Dünyasına Etkileri


 • Türkiye'de Yükseköğretim: Eğilimler, Sorunlar ve Fırsatlar


 • Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyet Rejiminde Değişiklik Tartışmaları


 • Otomotiv Sektöründe Yeni Grup Muafiyet Rejimi Tartışmaları


 • Fason Üretim ve Teknoloji Transferi Anlaşmalarında Grup Muafiyeti Tartışmaları


 • Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri


 • Türkiye Sanayiine Sektörel Bakış


 • Türkiye'de Su Yönetimi: Sorunlar ve Öneriler


 • Tarih (1839-1939)


 • Tğrkiye'de Bölgesel Farklar ve Politikalar


 • Elektrik Piyasası Kanunu ve İlişkili Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Öneriler ve Gerekçeleri


 • Ulusal İnovasyon Girişimi


 • Küresel Su Krizine Çözüm Arayışları: Şebeke Suyu Hizmetlerine Özel Sektör Katılımı


 • TÜSİAD 2008 Çalışmaları 2009 Programı


 • 2009 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi


 • Türkiye Ekonomisi 2004


 • Avrupa Konseyi Kopenhag Zirvesi 12-13 Aralık 2002


 • U.S. H. RES. 106: Factual and Legal Deficiencies


 • TÜSİAD International


 • TÜSİAD


 • 1971-2005 TÜSİAD'ın AB Yolculuğu Sivil Toplumun Gücü


 • Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecinde Türkiye'nin Komşu ve Çevre Ülkeler Politikası


 • Türkiye'de İşgücü Piyasasının Kurumsal Yapısı ve İşsizlik


 • Sağlıklı Bir Gelecek: Sağlık Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri


 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Adil Yargılanma İlkesi Işığında Hukuk Devleti ve Yargı Reformu


 • Kamu Hizmetinde Etik Güncel Konular ve Uygulama


 • Dünya Ticaret Örgütü 5. Balkanlar Konferansı


 • Finansal Raporlama Uygulamalarında Uluslararası Standartlara Geçiş


 • Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılanma Konusunda Öneriler


 • Bağımsız Düzenleyici Kurumlar ve Türkiye Uygulaması


 • Bankacılık Sektörünün Maliyetlerine İlişkin Politika Önerileri


 • Corporate Governance Code Of Best Practice: Composition and Functioning of the Board of Directors


 • Kamu Reformu Araştırması


 • Makina İmalatı Sektöründe İş mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri


 • Avrupa Birliği Çevre Mevzuatına Uyum Süreci


 • Türkiye Ekonomisi 2001


 • Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler Araştırması - Cilt I


 • Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler Araştırması - Cilt II


 • Coğrafya


 • Kamu Alımlarında Etkin İhale Tasarımı


 • Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik Kavramsal Çerçeve ve Uluslararası Uygulamalar Cilt 1


 • Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik Yasal Altyapı, Saydamlık ve Ayrıcalıklar Tespit ve Öneriler Cilt 2


 • Türkiye'de Demokratik Standartların Yükseltilmesi


 • Uluslararası Rekabet Stratejileri: Türkiye'de Biyoteknoloji İşbirlikleri


 • Türkiye Demokrasisi'nde 130 Yıl (1876-2006)


 • Türkiye'de Büyüme Perspektifleri


 • Türkiye'de Yeniden Yapılanma Arayışları


 • Türkiye'nin Üretim Yapısı


 • Türkiye'de Bölgesel Gelişme Politikaları


 • Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Mali Yapı


 • Eğitim ve Sürdürülebilir Büyüme


 • Kayıtdışı Ekonomi ve Sürdürülebilir Büyüme


 • Türk Savunma Sanayisinde 'Offset' Uygulamaları


 • Avrupa'da Girişimciliğin Özendirilmesi ve Yaygınlaştırılması


 • Taşıt Araçları Yan Sanayiinde Teknoloji ve Yeni ürün Geliştirme Yöntemi


 • Altyapı Seviyeleme Analizi: Dokuz İl İçin Pilot Çalışma


 • Gümrük Birliği Çerçevesinde Rekabet Hukuku


 • Seçimler, TBMM ve Hükümet Sistemleri


 • Düzenleyici Reform Değerlendirmeleri


 • Turkish Economy 1999-2000


 • MOVING FORWARD Assesment of Competitive Strategies and Business Excellence in the Turkish Manufacturing Industry: A Benchmarking Study


 • DTÖ ve AB'deki Gelişmeler Işığında 21. Yüzyılda Türkiye Tarımı


 • 2006 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi: İstikrardan Sürdürülebilir Büyümeye


 • Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Uluslararası Göç Tartışmaları


 • ''Türkiye'de Demokratikleşme Perspektifleri'' ve '' AB Kopenhag Siyasal Kriterleri'' No.2: Düşünce Özgürlüğü


 • Performans Nedeniyle İş Akdinin Feshi ve Fesihten Kaynaklanan İşe İade Davaları Toplantısı


 • ''Türkiye İçin Sürdürülebilir Büyüme Stratejileri Konferansı'' Tartışma Tebliğleri


 • Sermaye Piyasaları İçin Örnek Şirket Yapısı


 • Türkiye Sermaye Piyasalarının Gelişimine Yönelik Öneriler


 • Yeni İş Kanunu Çerçevesinde İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi Semineri


 • İş Güvencesi ve İşyerinin Gereklerine Dayanarak İş Akdinin Feshi Toplantısı


 • Competitiveness Strategies: Biotechnology


 • Türkiye Ekonomisi Potansiyel Çıktı Tahmininde Üretim Fonksiyonu Yaklaşımı ve Mevcut İstatistiki Yaklaşımlar İle Karşılaştırılması


 • Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Gündemdeki Konular İş Dünyası İçin Yol Haritası


 • Türk Emeklilik Sisteminde Reform Mevcut Durum ve Alternatif Stratejiler


 • 1 Ocak 2014 Tarihinde Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Hedefine Doğru:Güçlü Demokrasi Güçlü Sosyal Yapı Güçlü Ekonomi


 • Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaştırma Sektörü:Ek Tablolar


 • 2007 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi


 • Türkiye'de Modernleşme, Sanayileşme ve Gelişme Göstergeleri


 • Türk Halkının Sosyo-Ekonomik İhtiyaçları


 •