Ailede Kadına Karşı Şiddet ve Kadın Suçluluğu

Book : Ailede Kadına Karşı Şiddet ve Kadın Suçluluğu

Author : * Tülin Günşen İçli

Language : Turkish

Episode : Women

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-19-0980-5

Published Date : Ocak 1995

Publisher : T.C. DEVLET BAKANLIĞI Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü

Document Type : Book

Book No : 950

INDEX

İÇİNDEKİLER
Tablolar Listesi
Grafikler Listesi
Araştırmaya Katılan Anketörlerin ve Grup Başkanlarının Listesi
Teşekkür
BİRİNCİ BÖLÜM
1. GİRİŞ
1.1. Araştırmanın Konusu.
1.2. Araştırmanın Amacı
1.3. Araştırmanın Önemi.
İKİNCİ BÖLÜM
2. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
2.1 Araştırma ile İlgili Kavramlar
2.2. Hipotezler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3. BAZI ŞİDDET TÜRLERİ VE KONU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
3.1. Çocuklara Karşı Ebeveyin Şiddeti.
3.2. Kardeşler Arası Şiddet
3.3. Ebeveyinlere Karşı Şiddet
3.4. Kadına Karşı Şiddet
3.4.1. Kadına Karşı Şiddetin Nedenleri
3.4.1.1. Bireysel Düzey
3.4.1.2. Sosyal-Psikolojik Düzey
3.4.1.3. Sosyolojik Düzey
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
4. ARAŞTIRMA VERİLERİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRMESİ
4.1. Ankara, İstanbul, İzmir Örnekleminin Tek Yönlü
Frekans Tablolarının Değerlendirilmesi
4.2. Ankara, İstanbul, İzmir Örnekleminin Bazı Çapraz
Tablolarının Değerlendirilmesi
4.3. Ankara, İstanbul, İzmir Örnekleminin Regresyon Analizi4.4. Hükümlü Kadın Örnekleminin Tek Yönlü Frekans Tabloları
4.5. Hükümlü Kadın Örnekleminin Bazı Çapraz Tablolarının Değerlendirilmesi.
4.6. Hükümlü Kadın Örnekleminin Regresyon Analizi.
4.7. Suçlu ve Suçlu Olmayan Grupların Bazı Değişkenler
Açısından Grafikleri
4.8. Şiddete Maruz Kalan Kadın Hükümlü Örneklemi ile
Ankara, İstanbul, İzmir Örnekleminin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştınlması
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
KAYNAKLAR
EK l : Cevaplayıcı Formu.
EK 2 : Ankara, İstanbul, İzmir Kadın Örneklemi Soru Kağıdı
EK 3 : Kadın Hükümlü Soru Kağıdı

NOTES

Bu kitaptan iki tane olup,diyerine 951 numara verilmiştir.