Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları

Book : Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları

Language : Turkish

Episode : Women

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-19-1229-6

Published Date : Kasım 1995

Publisher : T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu

Document Type : Book

Book No : 931

INDEX

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
BÖLÜM I. DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AİLE İÇİ ŞİDDET ÜZERİNE
İNCELEME VE ARAŞTIRMALAR.
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2. TOPLUMSAL BİR SORUN OLARAK AİLE İÇİ ŞİDDETİN YAYGINLIĞI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI
2.1. Yaygınlık
2.2. Çözüm Arayışları
3. Türkiye'de Durum
BÖLÜM II. YAYGIN ALAN ÇALIŞMASI
1. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI
1.1. Konu
1.2. Amaç ve Hedefler
1.2.1. Amaç (Nihai Hedef)
1.2.2. Yakın Hedefler
1.2.3. Hedef Kitle
2. ARAŞTIRMADA KULLANILAN TANIMLAR VE
TEMEL HİPOTEZLER
2.1. Tanımlar
2.2. Temel Hipotezler
3. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI.
4. ARAŞTIRMANIN METOD VE TEKNİKLERİ
4.1. Kullanılan Metod ve Teknikler
4.2 Yaygın Alan Çalışması.
4.2.1. Hazırlık Aşaması
a) Soru Formunun Hazırlanması
b) Örnek Alanın Seçimi
c) Anketör Seçimi ve Eğitimi
4.2.2. Soru Formunun Uygulanması4.2.3. Kodlama ve Tablolaştırma
4.3. Gerçekleşen Örnek Alam.
4.3.1. Cinsiyete Göre Dağılım.
4.3.2. İllere Göre Dağılım.
4.3.3. Kır Bazında Dağılım.
4.3.4. SES Gruplarına Göre Dağılım.
4.4. Temel Bulgular
4.4.1. Hane Sayısının Kent-Kıra Göre
Dağılımı
4.4.2. Hane Sayısının Bölgelere Göre Dağılımı
4.4.3. Hane Sayısının SES Gruplarına
Göre Dağılımı.
5. HANE HALKININ ÖZELLİKLERİ.
5.1. Demografik Özellikler
5.1.1. Hane Halkı Büyüklüğü ve
Kompozisyonu.
5.1.1.1 Hane Halkı Büyüklüğü
5.1.1.2. Hane Halkı Yaş ve Cinsiyet
Yapısı
a) 0-16 Yaş Arasındaki Hane Halkı Nüfusu.
b) 16 Yaş Üzeri Hane Halkı
Nüfusu
5.1.1.3. Aile Tipi.
5.1..2. Ailenin Yaşı, Yerleşim Yerinde Bulunma
Süresi ve Göç Durum
5.1.2.1. Ailenin Yaşı
5.1.2.2. Yatay Hareketlilik,
5.1.2.3. Göçten Memnuniyet.
5.1.2.4. Göç Etme Düşüncesi Var mı?5.2. Ekonomik Özellikler.
5.2.1. Çalışma Durumu.
5.2.1.1. Hanede Çalışan Toplam
Kişi Sayısı
5.2.1.2. Asıl Geliri Kazanan Kişinin Hane Reisine Göre Konumu
5.2.1.3. Asıl Geliri Kazanan Kişinin
Cinsiyeti
5.2.1.4. Asıl Geliri Kazanan Kişinin Yaşı
5.2.1.5. Asıl Geliri Kazanan Kişinin
Eğitim Durumu
5.2.1.6. Asıl Geliri Kazanan Kişinin
Mesleki Durumu
5.2.1.7. Öğrenim Durumuna Göre Çalışma
Durumu
5.2.2. Hanedeki Gelir Türleri
5.2.2.1. Hanede Var Olan Gelir Türleri
5.2.2.2. Aylık Net Hane Geliri
5.2.3. Eve Alman Ekmek Sayısı
5.3. Konut Özellikleri
5.3.1. Konut Tipi
5.3.2. Oda Sayısı
5.3.3. Konutun Takribi Metrekare Büyüklüğü
6. GÖRÜŞÜLEN KİŞİLERİN DEMOGRAFİK
ÖZELLİKLERİ
6.1. Yaş
6.2. Eğitim Durumu
6.2.1. Kadınların Eğitim Durumu
6.2.2. Erkeklerin Eğitim Durumu
6.3. Medeni Durum
6.3.1. Nikâh Şekli6.3.2. Evlenme Biçimi.
6.3.3. Evlilik Sayısı.
6.3.4. Başka Eş Olup Olmadığı.
6.4. Çocuk Sahipliği
6.4.1. Hanede Önceki Evlilikten Olma
Çocuk Olup Olmadığı.
6.5. Kadınların Çalışma Durumu.
6.5.1. Evde Çalışan Kadınların Yaptıkları İşler ve Hane Gelirine Katkısı
6.5.2. Dışarda Çalışan Kadınların Mesleki
Durumu ve Hane Gelirine Katkısı.
6.5.3. Öğrenim Durumu ve Çalışma Durumu
Arasındaki İlişki.
6.5.4. Çalışan Kadınların Kent-Kır Ayrımında
Hane Gelirine Katkısı.
7. ALIŞKANLIKLAR, BEĞENİLER VE BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME.
7.1. Boş Zamanları Değerlendirme.
7.1.1. Kadınların Boş Zamanlarını Değerlendirme Faaliyetleri.
7.1.2. Erkeklerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Faaliyetleri.
7.2. Mutlu Olunan Ortamlar.
7.3. Alışkanlıklar
7.3.1. TV İzleme Alışkanlıkları.
7.3.1.1. Seyredilen TV Programları
7.3.2. Alkol Kullanım Alışkanlığı
7.3.2.1. Kadınlarda Alkol Kullanım
Alışkanlığı.
7.3.2.2. Erkeklerde Alkol Kullanım
Alışkanlığı.8. GELENEKSEL DEĞER YARGILARI.
8.1. Atasözlerini Benimseme.
8.2. Aile, Çocuk Eğitimi, Kadının Rolü ile İlgili
Önermelere Katılım Düzeyi.
9. ÇOCUK EĞİTİMİ .
9.1. Çocuk Eğitiminde Genel Yaklaşımlar.
9.1.1. Kadınlara Göre Çocuk Terbiye Etme
Yöntemleri.
9.1.2. Erkeklere Göre Çocuk Terbiye Etme
Yöntemleri.
9.2. Kendi Çocuklarını Terbiye Ederken Kullandıkları Yöntemler.
9.3. Çocukların Evden Kaçma Olayının Olup Olmadığı.
9.4. Kendilerinin Çocukken Ana-Babalarından Dayak Yeme Durumu
9.4.1 Çocukluklarında Dayak Yiyenlerin
Çocuklarını Dövme Sıklığı.
10. EVLİLİK VE AİLE İÇİ İLİŞKİLER .
10.1 Evliliğe Bakış
10.1.1.Eşe Karşı Hissedilen En Kuvvetli Duygu
10.2. Aile İçi Otorite
10.2.1.Kadınların Çalışma İsteğinde Eşin Etkisi.
10.2.2.Kadının Koca İznine Tabi Olan
Faaliyetleri.
10.2.3.Erkeklere Göre Eşlerin Kendi İzinlerine Tabi Olan Faaliyetleri.
10.2.4.Aile İçindeki Karar Alma Mekanizmalarının İşleyişi
10.3. Eşle Birlikte Gerçekleştirilen Faaliyetler.
10.3.1.Kadınların Yalnız Başlarına veya Eşleriyle
Gerçekleştirdikleri FaaIiyetler
10.3.2.Erkeklerin Yalnız Başlarına veya Eşleriyle
Gerçekleştirdikleri Faaliyetler
10.4. Evlilik ve Karı Koca Arasındaki İlişkilerdeki
Problemler, Sonuçlan10.4.1.Eşle İlişki Puanı.
10.4.2.Evlilik İlişkilerinin Gerginleşmesinde Etkili
Olan Faktörler.
10.4.2.1. Kadın-Erkek Ayrımında Evlilik İliş. Gerginleşmesinde Etkili Olan Faktörler.
10.4.2.2. Kent-Kır, SES Grupları Ayrımında Evlilik İliş.Gerginleşmesindeki Faktörler.
10.4.3.Aile İçinde Karı-Koca Arasında Yaşanan
Gerginliklerin Nedenleri.
10.4.4.Karı-Koca Arasındaki Gerginliklerin
Sonucunda Erkeğin Şiddet Eğiliminin Olup Olmadığı
11.AİLE İÇİ ŞİDDETİN KALİTATİF OLARAK ANALİZİ.
11.1. Vaka Analizi Genel Sonuçları.
11.1.1.Şiddet Davranışı Kimden Kaynaklanıyor?
11.1.2..Şiddetin Başlangıcı.
11.1.3.Şiddetin Süresi
11.1.4.Şiddetin Biçimi.
11.1.5.Şiddetin Sıklığı
11.1.6.Şiddetin Yoğunluğu
11.1.7.Şiddetin Uygulanma Biçimleri.
11.1.8. Hamilelik Döneminde Şiddetin Uygulanma Durumu.
11.1.9.Şiddetin Nedenleri ve Sonuçlan.
11.1.10. Şiddete Karşı Tepkiler
11.1.11. Çevreden Kışkırtıcı ya da Yatıştırıcı
Yönde Müdahale Olup Olmadığı
11.1.12. Çocuklar ve Şiddet.
11.2. Vak'a Analizi Kalitatif Sonuçlar.
11.2.1.Şiddetin Nedenleri
11.2.2.Şiddetin Algılanma Biçimleri ve
Şiddete Tepkiler
11.2.3.Şiddet Sonrası Süreç (Normalleşme)11.2.4.Cinsel Şiddet
11.2.5.Şiddete Karşı Düşünülen Çareler
11.2.6.Aile İçi Şiddet ve Çocuklar
12. AİLE ÎÇİ ŞİDDETİ ÖLÇMEK VE ANALİZ ETMEK
12.1. Giriş
12.2. Şiddet ve Diğer Değişkenler Arasında İlişkiler
12.2.1. Şiddet Endeksi ve Sosyo Ekonomik
Statü (SES)
12.2.2.Şiddet Endeksi ve Hane Geliri.
12.2.3.Kadının Çalışma Durumu ve Aile İçi Şiddet
12.2.4.Eşlerin Toplam Eğitim Süresi
12.2.5.Şiddet Endeksi ve Hane Büyüklüğü
12.2.6.Hane Reisinin İçki İçme Alışkanlığı ve Sıklığı.
12.2.7.Güçlü Olmayan İlişkiler
12.2.7.1. Çocukluktaki Dayak ve Dayak
Yeme Sıklığı
12.2.7.2. Göç, Sosyal Geçiş ve Şiddet
12.2.7.3. Kadının (Eş) İçki İçme Alışkanlığı
12.3. Model
13. BULGULAR
13.1 Medya ve Aile İçi Şiddet.
14 DÜNYADAKİ BAZI ARAŞTIRMALAR VE
ÇALIŞMANIN BAZI SONUÇLARI
15. TARTIŞMA VE ÖNERİLER.
EK I : CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI'NDA AİLE
İÇİ ŞİDDET
EK II : MEDYA VE AİLE İÇİ ŞİDDET.
EK III : BİBLİYOGRAFYA
EK IV : SORU FORMU
EK V : ŞİDDETİN BELİRLEYENLERİ: FAKTÖR ANALİZİ