4857 SAYILI İŞ KANUNU İlgili Yönetmelikler

Book : 4857 SAYILI İŞ KANUNU İlgili Yönetmelikler

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-6610-64-0

Published Date : Ağustos 2017

Publisher : Türk Metal Sendikası

Document Type : Book

Book No : 8967

INDEX

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

Tanımlar

İşyerini bildirme

İstisnalar

Eşit davranma ilkesi

İşyerinin veya bir bölümünün devri

Geçici iş ilişkisi

İKİNCİ BÖLÜM
İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi

Tanım ve şekil

Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi

Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi

Belirli ve belirsiz iş sözleşmesi ayrımının sınırları

Kısmi süreli ve tam süreli iş sözleşmesi

Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma

Deneme süreli iş sözleşmesi

Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri

Süreli fesih

Fesihin geçerli sebebe dayandırılması

Sözleşmenin feshinde usul

Fesih bildirimine itiraz ve usulü

Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları

Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi

Yeni işverenin sorumluluğu

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

Derhal fesih hakkını kullanma süresi

Yeni iş arama izni

Çalışma belgesi

Toplu işçi çıkarma

Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu

Askerlik ve kanundan doğan çalışma

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücret

Ücret ve ücretin ödenmesi

İşverenin ödeme aczine düşmesi

Ücretin gününde ödenmemesi

Ücretin saklı kısmı

Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücret kesme yükümlülüğü

Ücret hesap pusulası

Ücret kesme cezası

Asgari ücret

Yarım ücret

Fazla çalışma ücreti

Zorunlu nedenlerle çalışma fazlası

Olağan üstü hallerde fazla çalışma

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma

Saklı haklar

Hafta tatili ücreti

Genel tatil ücreti

Geçici iş görmezlik

Ücret şekillerine göre tatil ücreti tatil ücretine girmeyen kısımlar

Yüzdelerin ödenmesi

Yüzdelerin belgelenmesi

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri

Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi

Yıllık izin bakımından çalışmış gibi sayılan haller

Yıllık ücretli iznin uygulanması

Yıllık izin ücreti

İzinde çalışma yasağı

Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti

İzinlere ilişkin düzenlemeler

Sigorta primleri

Ücretten indirim yapılamayacak haller

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşin Düzenlenmesi

Çalışma süresi

Telafi çalışması

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği

Çalışma süresinden sayılan haller

Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri

Ara dinlenmesi

Gece süresi ve gece çalışmaları

Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı

Yer ve su altında çalıştırma yasağı

Gece çalıştırma yasağı

Analık halinde çalışma ve süt izni

İşçi özlük dosyası

Yönetmelikler

BEŞİNCİ BÖLÜM
İş Sağlığı ve Güvenliği

İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri

İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri

İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması

İş sağlığı ve güvenliği kurulu

İş sağlığı ve güvenliği hizmetler

İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar

İşçilerin hakları

İçki veya uyuşturucu madde kulanma yasağı

Ağır ve tehlikeli işler

Ağır ve tehlikeli işlerde rapor

On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor

Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik

Çeşitli yönetmelikler

ALTINCI BÖLÜM
İş ve İşçi Bulma

İş ve işçi bulmaya aracılık

YEDİNCİ BÖLÜM
Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi

Devletin yetkisi

Yetkili makam ve memurlar

Yetkili memurların ödevi

Muafiyet

Diğer merciler tarafından yapılan teftişler

İşçi ve işverenin sorumluluğu

Zabıtanın yardımı

SEKİZİNCİ BÖLÜM
İdari Ceza Hükümleri

İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık

Genel hükümlere aykırılık

Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık

Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık

Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık

Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık

İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık

İş ve işç bulma hükümlerine aykırılık

İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık

İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli Geçici ve Son Hükümler

Yazılı bildrim

Konut kapıcılarını özel çalışma koşulları

Sanayi, Ticaret, tarım ve orman işleri

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarındaçalışanların kıdem tazminatı

Bazı işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi

Üçlü Danışma Kurulu

Kantin açılması

Yönetmelikler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücreetleri

Ek Madde 1

Mazeret izni

Ek Madde 2

Geçici Madde 1

Geçici Madde 2

Geçici Madde 3

Geçici Madde 4

Geçici Madde 5

Geçici Madde 6

Geçici Madde 7

Yürürlük

Yürütme

4857 Sayılı Kanuna Ek ve Değişiklik Getiren Mevzuatın Yürürlüğe Giriş Tarihini Gösterir Liste

4857 Sayılı Kanuna Ek ve Değişiklik Getiren Mevzuatın Yürürlüğe Giriş Tarihini Gösterir Liste

1475 SAYILI İŞ KANUNU

Kıdem Tazminatı

İLGİLİ YÖNETMELİKLER

Alt İşverenlik Yönetmeliği

Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak usul Esaslar Hakkında Yönetmelik

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Asgari Ücret Yönetmeliği

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Askeri İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik

Konut Kapıcıları Hakkında Yönetmelik

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Korumalı İşyerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretlerine Karşılık İşverene Yapılacak Ödeme Hakkında Yönetmelik