6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU İlgili Yönetmelikler

Book : 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU İlgili Yönetmelikler

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-6610-63-3

Published Date : Ağustos 2017

Publisher : Türk Metal Sendikası

Document Type : Book

Book No : 8966

INDEX

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar

Amaç

Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Esasları ve Organlar

Kuruluş serbestisi

İşkolları

İşkolunun tespiti

Kuruculuk şartları

Kuruluş usulü

Kuruluşların tüzüğü

Organlara dair ortak hükümler

Genel kurulun oluşması

Genel kurulun görev ve yetkileri

Genel kurulun toplantı zamanı

Genel kurulun toplantı ve karar yeter sayıları

Genel kurulda yapılacak seçimlerde uyulacak esaslar

Seçimlere itiraz

Genel kurul dışında yapılan delege seçimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üyelik

Sendika üyeliği

Üyeik aidatı

Sendika üyeliğinin sona ermesi ve askıya alınması

Üst kuruluşlara üyelik

Uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarına üyelik

Kuruluşların katılması veya birleşmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Güvenceler

İşçi kuruluşu yöneticiliğinin güvencesi

İşyeri sendika temsilciliğinin güvencesi

Sendika özgürlüğünün güvencesi

BEŞİNCİ BÖLÜM
Faaliyetler

Kuruluşların faaliyetleri

İşyeri Sendika Temsilcisinin faaliyetleri

ALTINCI BÖLÜM
Kuruluşların Gelirleri, Denetimi, Kapanması

Kuruluşların gelirleri ve giderleri

Kuruluşların denetimi ve şeffaflık

Tutulacak defter ve kayıtlar

Kapatma

Kuruluşun sona ermesi halinde malların devri

YEDİNCİ BÖLÜM
Toplu İş Sözleşmesinin Genel Esasları

Toplu iş sözleşmesi ve çerçeve sözleşmenin içeriği

Toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve düzeyi

Toplu iş sözleşmesinin şekli ve süresi

Toplu iş sözleşmesinin hükmü

Tarafların durumunda değişiklik

İşyerinin veya bir bölümünün devri

Toplu iş sözleşmesinden yararlanma

Teşmil

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması

Yetki

Yetki için tespit başvuru Yetki itirazı

Yetki belgesi

Yetki belgesi bulunmaksızın yapılan toplu iş sözleşmesi

Toplu görüşmeye çağrı

Toplu görüşmenin başlaması ve süresi

Toplu iş sözleşmesinin imzalanması, tevdi edilmesi ve işyerinde ilanı

DOKUZUNCU BÖLÜM
Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü

Uyuşmazlığın tespiti

Arabuluculuk

Yüksek Hakem Kuruluna başvurma

Özel hakeme başvurma

Yorum davası ve eda davasında faiz

ONUNCU BÖLÜM
Yüksek Hakem Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Esasları

Kuruluşu

Yönetim yapısı

Çalışma esasları

Hakeme ve arabulucuya başvurma yönetmeliği

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Grev ve Lokavt

Grevin tanımı

Lokavtın tanımı

Kanuni grev ve lokavt kararı alınması ve uygulamaya konulması

Grev oylaması

Grev ve lokavt yasakları

Grev ve lokavtın ertelenmesi

Grev ve lokavtın uygulanması

Kanuni grev ve lokavta katılamayacak işçiler

Grev hakkının ve lokavtın iş sözleşmelerine etkisi

İşçi alma ve başka işe girme yasağı

Kanuni grev ve lokavtın konut haklarına etkisi

Kanun dışı grev ve lokavtın sonuçları

Tespit davası

Grev hakkının ve lokavtın kötüye kullanılması

Grev ve lokavt gözcüleri

Grev ve lokavt halinde mülki amirin yetkileri

Grev ve lokavtı sona erdirme kararı

ON İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sendikanın faaliyetinin durdurulması

Tutanaklar ve sicil

Ceza hükümeri

Görevli ve yetkili mahkeme

Diğer kanunların uygulanması

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Ek Madde 1

Geçci Madde 1

Geçci Madde 2

Geçci Madde 3

Geçci Madde 4

Geçci Madde 5

Geçci Madde 6

Yürürlük

Yürütme

Sayı Cetveli

6356 Sayılı Kanuna Ek ve Değişiklik Getiren Mevzuatın veya Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilen Hükümlerin Yürürlüğe Giriş Tarihini Gösterir Liste

İLGİLİ YÖNETMELİKLER

İşkolları Yönetmeliği

Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik

Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esaları ve Tutacakları Defterler ile Topu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme başvurma yönetmeliği

Toplu iş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik