TAMAMLAYICI EMEKLİLİKE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ

Book : TAMAMLAYICI EMEKLİLİKE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-605-332-451-5

Published Date : Nisan 2015

Publisher : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Document Type : Book

Book No : 8900

INDEX

Önsöz

Giriş

BÖLÜM I

21. yüzyılın Başında Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Değişen Rotası

I. Değişime Etki Eden Dinmikler
A. Yaşlanan Nüfus
B. Değişen İşgücü Piyasaları
C. Küreselleşme ve Ulusüstü Yapılar
II. Sosyal Güvenliğin Yeni Rotası
A. Emeklilik Reformlarında ilk Adım : Parametrik Reformlar
B. Atılan Son Adım : Paradigmatik Reformlar
III. Tamamlayıcı Emeklilik Programı Olarak Mesleki Emeklilik Programları
A. Mesleki Emeklilik Programlarının Arka Planı

B. Mesleki Emeklilik Programlarının Temel Özellikleri
1. Mesleki Emeklilik Programlarına Katılım
2. Mesleki Emeklilik Programarının Finansmanı
3. Mesleki Emeklilik Programlarından Sağlanan Faydalar
4. Mesleki Emeklilik Programlaarının Örgütlenme Biçimleri
5. Mesleki Emeklilik Fonlarının Yönetimi
6. Mesleki Emeklilik Programlarına Tanınan Vergi Avantajları

C. Mesleki Emeklilik Programlarının İşlevleri
1. Doğrudan İşlev: Emeklilik Döneminde Ek Gelir Sağlama
2. Dolaylı İşlevler
a. İşletmelerde İnsan Kaynağı Politiklarını Yönetme
b. Kamu Kaynakları üzerindeki Baskıyı Azaltmak
c. Sermaye Piyasalarını Geliştirerek Ekonomik Büyümeye Katkı Sağlamak
d. Mesleki Emeklilik Fonları ve Doğrudan Yatırım

D. Mesleki Emeklilik Programı Modelleri
1. Sosyal Demokrat Mesleki Emeklilik Modeli
a. Kapsam
b. Örgütlenme Biçimi
c. Finansman
d. Sağlanan Faydalar
e. Emeklilik Fonlarının Yönetim İlkeleri ve Çalışanların Korunması
f. Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve
2. Liberal(Anglo-Sakson )Mesleki Emeklilik Modeli
a. Kapsam
b. Örütlenme Biçimi
c. Finansman
d. Sağlanan Faydalar
e. Emeklilik Fonlarının Yönetim İlkeleri ve Çalışanların Korunması
f. Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve
3. Muhafazakar/Korporatist Mesleki Emeklilik Modeli
a. Kapsam
b. Örgütlenme Biçimi
c. Finansman
d. Sağlanan Faydalar
e. Emeklilik Fonlarının Yönetim İlkeleri ve Çalışanların Korunması
f. Düzenleyici ve Denetleyici Yasal Çerçeve

BÖLÜM II
Askerlere Yönelik Mesleki Emeklilik Programları
I. Askerlere Özgü Mesleki Koruma Neden Gerekli?
II. Askerlere Yönelik Mesleki Emeklilik Programlarının Temel Özellikleri
A. Katılım Finansmanı
B. Programlardan Sağlanan Faydaların Belirlenme Esasları ve Emekli Olma koşulları
C. Sağlanan Faydalar
1. Emeklilik Yardımları
2. Bio-Metrik Risklere Karşı Korunma
a. Saağlık Yardımları
b. Maluliyet Yardımları
c. Ölüm Halinde Geride Kalanlara Yapılan Yardımlar
3. Diğer Faydalar
D. Vergi Avantajları

BÖLÜM III.
Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılanma ve Tamamlayıcı Emeklilik Programları
I. Türkiye'de Sosyal Güvenliğin Tarihsel Arka Planı
A. Osmanlı'da Sosyal Güvenlik
1. Tazminat Öncesi Dönem:Zengin Geleneksel Sosyal Yardımlaşma Ağı ve Kamu Görevlileri İle Başlayan Sosyal Güvenlik Uygulmaları
2. Tazminat Dönemi: Önce Bürokrasiye Sosyal Güvenlik

B. Cumhuriyet Döneminde Sosyal Güvenlik
1. 1923-1945: Sandıklardan Sosyal Sigortalara
2. 1946-1999: Sosyal Sigortalar ve Primsiz Ödemelerin Gelişimi
a. Sosyal Sigortalar
b. Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları(Primsiz Ödemeler)
II. Sosyal Güvenlik Sisteminde Yenidn Yapılanma Arayışları
A. Mevcut Sistemde Parametrik Değişikliklerle DEvam Çabaları
B. Pradigmatik Reformların Başlaması:İşsizlik Sigorası, Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Bireysel Emeklilik Programı
C. Pragmatik Reformlar: Yeniden İktidar- Yeni Sistem
III.Sosyal Güvenlik Sisteminin Bugünü
A. Sosyal Sigortalar
B. Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları (Primsiz Ödemeler)
IV. Sosyal Güvenlik Sisteminin Zayıf Ayağı: Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik kurumları
A. Kanunla Kurulan Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Kurumları
1. Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı(Amele Birliği)
2. İlkokul Öğretmeleri SAğlık ve Soyal Yardımlaşma Sandığı (İLKSAN)
3. Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN)
4. Memur Yardımlaşma Kurumu(MEYAK)
5. Zorunlu Tasarruf Uygulaması
B. Diğer Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Kurumları
1. TC. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı (MERVAK)
2. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Menupları Yardımlaşma Sandığı Vakfı (Erdemir Vakfı)
3. Bireysel Emeklilik Programı
4. Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Borsa Yardımlaşma Sandıkları
a. Banka Çalışanlarının Sosyal Güvenliği ve Sandıklar
b. Sandıklaın Devri ve Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Kurumlarının Ortaya Çıkışı
c. Türkiye İş Bankası Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
d. Diğer Kamu ve Özel Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Kurumları
V. Sosyal Güvenlik Sisteminde Tamamlayıcı sosyal Güvenlik Kurumlarına Artan İhtiyaç
A. Sosyal Sigorta Sisteminin Sağladığı Koruma Garantisini Yetersizliği
B. Yeni sosyal Sigorta Sisteminde Orta ve Uzun Dönemde Aylık ve Gelirlerin Düşmesi

BÖLÜM 4
Ordu Yarımlaşma Kurumu (OYAK)
I. Askeri İkraz Sandığı'ndan OYAK'a
A. OYAK'ın Kuruluşu ve Niteliği
B. OYAK'ın Gelişim Dİnamikleri
II. OYAK'ın Şahıslar Bkımından Kapsamı ve Gelirleri
A. OYAK'ın Şahıslar Bakımından Kapsamı
B. OYAK'ın Gelirleri
III. OYAK'ın Örgütsel Yapısı
A.Temsilciler Kurulu
1. Temsilciler Kurulunun Yapısı ve Toplanması
2. Temsilciler Kurulunun Görevleri
B. Genel Kurul
1. Genel Kurulun Yapısı
2. Genel Kurulun Görevleri
C. Denetleme Kurulu
D. Yönetim Kurulu
1. Yönetim Kurulunun Yapısı
2. Yönetim Kurulunun Görevleri
E. Genel Müdürlük
1. Genel Müdürlüğün Yapısı
2. Genel Müdürlüğün Görevleri
F. OYAK'ın Örgütsel Yapısına İlişkin Değerlendirme : Profesyonellerle Yönetim
IV. OYAK'ın Üyelerine Sağladığı Yasal Yardımlar
A. Daimi Üyelere Bir Defaya Mahsus Yapılacak Yardımlar
1. Emeklilik Yardımı
2. Maluliyet Yardımı
3. Ölüm Yardımı
4. Konut Ön Biriktirim Formu (KÖBF)
B. Geçici Üyelere Yapılan Yardımlar
1. Maluliyet Yardımı
2. Ölüm Yardımı
C. Emekli Maaşı Sistemindeki Üyelere Yapılan Yardımlar
1. EMS'nin Genel Esasları
2. EMS'de Maaş Uygulamaları
3. Ölüm Yardımı
D. OYAK'ın Üyelerine Sağladığı Sosyal Hizmetler
1. Konut Edindirme Yardımı
2. Borç verme Hizmeti
3. Rezerv Karşılığı %80 Borç Verme Hizmeti
E. Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi(BDEGS)

BÖLÜM V
OYAK'ın İktisadi Faaliyetleri
I. Dönemler İtibarıyla Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve OYAK'ın İktisadi Faliyetleri
A. 1961-1980: İçe Dönük (İthal İkameci) Dönem ve OYAK
1. 1960-1970 Dönemi: Planlı- Denetimli Ekonomi
2. 1970-1980 Dönemi Serbest Sermaye İthaline Geçiş Denemesi- Gevşeyen Denetim
3. 1961-1980 Dönemi:OYAK'ın İktisadi Faaliyetlerinin Gelişiminin Değerlendirilmesi
B. 1980'den Günümüze : Dışa Açık Dönem ve OYAK
1. 1980-1990 Dönemi:Mal Hareketlerinde Serbestleşme ve Yapısal Değişiklikler
2. 1990-2000 Dönemi: Mal ve Sermaye Hareketlerinde Tam Serbestleşme, TL'nin Konvertibilitesi
3. 2000 Sonras: Finansal Krizler, IMF Denetimli Yıllar ve Yapısal Reformlar
II. OYAK Deneyimi Işığında Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumları ve İktisadi Faaliyetleri
A. Sosyal SigortalarKurumu (SSK) Fonları ve Yatırım Politikası: El Konulan ve Eritilen Fonlar
B. Emekli SandığıFonları ve Yatırım Politikası: Turizm Ve Ülkenin Otel İhtiyacından Sorumlu Kurum
C. Esnaf ve Sanaatkarlar ve Diğer bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Fonları ve Yatırım Politikası: Oluşturulamayan ve Yatırım Yapılamayan Fonlar
D. Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Kurumlarının Yatırımları

Sonuç Yerine: OYAK Deneyiminin Öğrettikleri

Kaynakça

Ekler

Ek 1. Zabıt Cerideleri
Ek 2. OYAK Maluliyet Tablosu
Ek 3. OYAK'ın İktisadi Göstergeleri