F.A.O. TÜRKİYE RAPORU

Book : F.A.O. TÜRKİYE RAPORU

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1962

Publisher : T.C.Ziraat Bankası

Document Type : Report

Book No : 8826

INDEX

I. BÖLÜM
TOPRAK VE SU PROBLEMLERİNİN, BİLHASSA ORMAN, OTLATMAVE SULAMA BAKIMINDAN BARİZ KARAKTERİSTİKLERİ, BUNLARIN MİLLİ HASILA VE BU HASILANIN GELİŞMESİ ÜZERİNDEKİ TESİRLERİ


II. BÖLÜM

EKONOMİK KAKINMA VE ARAZİ KULLANILMASININ GENİŞ ÇERÇEVESİ, MEMLEKETİN EKONOMİK POTANSİYELİ VE SON YILLARDAKİ İSTİFADE ŞEKLİ

1. TABİİ KARAKTERİSTİKLER
2. NÜFUS
3. MİLLİ HASILA VE MENŞEİ
4. DEVLET MALİYESİ VE BÜNYESİ
5. UMUMİ VE HUSUSİ YATIRIMLAR VE TERKİBİ
6. YABANCI İKTİSADİ MÜNASEBETLER, TEDİYE MUVAZENESİ VE TİCARET

III. BÖLÜM
ARAZİ VE SU KULLANILIŞI PROBLEMLERİ, BAŞLICA KULLANILAN ARAZİ BÖLGELERİ, EKONOMİK BÖLGELERE GÖRE ZİRAATİN TAHLİLİ
1. EKONOMİK BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI
2. EKONOMİK KIYI BÖLGELERİ
a) VII. Ekonomik Bölge: Karadeniz
b) III. Ekonomik Bölge: Marmara Denizi
c) II. Ekonomik Bölge: Ege Denizi
d) IV. Ekonomik Bölge: Güney

3.ORTA ANADOLUNUN EKONOMİK BÖLGELERİ
a) Başlıca İklim Hususiyetleri
b) Orta Anadolunun Ananevi Hayvancılık ve Tarla Ziraati Şekilleri
i) Tarla Ziraati
ii) Gübre
iii)Hayvancılık
iv) Anadolu Köylü Ailesine Ait Bilanço- İstihsal ve Beslenme

4. İKİNCİ DÜNYA HARBİNDEN BERİ KAYDEDİLEN GELİŞMELER
5. EROZYON
6. BALIKÇILIK KAYNAKLARI
7. ORMANCILIK
__ Ormanların Dağılışı ve Saha
a) Ormanların Tarihi
__ Orman Mülkiyeti
__ Orman Nevileri
__ Orman Amenajmanı ve Ormen Verimi
__ Orman Mahsülleri İstihlakı
__ Ormanlardan Faydalanma
__ Orman Endüstrisi
i) Kereste Fabrikaları
İİ) Kağıt Endüstrisi
iii) Diğer Odun Endüstrileri
__ Orman Muhafazası
İ) İntifa Hakkı
ii) Orman Yangınları
iii) Diğer Tahribat Şekileri
__ Orman Dışı Ağaçlandırma
__ Orman Nimetleri
b) Orman İdaresi
__ Kısa Tarihçe
__ ORMAN HİZMETLERİ
i) Merkez Teşkilatı
ii) Bölge Teşkilatı
__ Ormancılık Öğretimi
i) Teknik
ii) Propaganda
__ Orman Araştırması
__ Orman Finansmanı
c) Neticelerin Özetleri

İSTATİSTİK MALUMAT
Tablo : I Bölge ve Vilaytelere Göre Orman Arazisi
Tablo : II Türkiye Orman Mahsüllerinin İthal ve İhracatı (1950-54)
Tablo : III Türkiye İstihsalatı (Senelik Vasati 1950-54)

IV. BÖLÜM

YATIRIM VE TEKNİK İSLAHATA MÜTEALLİK TEKLİFLER
1. SULAMA
2. GÜBRE
3. HAYVANCILIK
a)Sığır
b)Koyun
4. YEM VEYA OTLATMA VEYA HER İKİSİ
5. ZİRAİ YAYIM SERVİSİ
6. MUHTELİF İKLİM BÖLGELERİNİN HAYVANCILIK MEVZUATINDA İŞBİRLİĞİ
7. TOPRAK MUHAFAZASI TÜRKİYE İÇİN TAVSİYE EDİLEN EROZYON KONTROL METODLARI
a) Hafif Meyilli İşlenmiş Arazi ve Düşük Erozyon Tehlikesi
b) Orta Meyilli İşlenmiş Arazi
c) Dik Meyilli İşlenmiş Arazi
d) Hafif Meyilli İşlenmemiş Arazi
e) Orta Meyilli İşlenmemiş Arazi
f) Dik Meyilli İşlenmemiş Arazi
8. ORMANCILIK, GELECEKTEKİ İNKİŞAF İMKANLARI
__ Orman Politikasiyle İlgili Uzun Vadeli Planlama
a) Korunma
b) İstihsal
c) Hizmet
d) Otlatma
e)Orman Güzellikleri ve Mesire
__ ORMAN MUHAFAZA PLANI
a) Ormanlarla Orman Köyleri Arasındaki Münasebetin Düzenlenmesi
b) Orman Yangınları İle Mücadele
c) Su Havzaları Amenajmanı
___ Orman İstihsal Planı
a) Gelecekteki Odun İstihlak ve İstihsal İmkanları
b) Ağaçlandırma Planları
i) Mevcut Ormanlarda Ağaçlandırmalar
ii) İstihsal İçin Ağaçlandırma
iii) Kurak Arazide Yapılan Dikimler
iv) Orman Fidanlıkları
c) Orman Amenajman Planı
i) Gerek Nihai ve Gerekse Devre İçindeki Odun Veriminin Daha Doğru Olarak Tesbiti İçin Amenajman Planlarının Revizyonu
ii) Halen Mevcut Verimli Ormanların Ekserisinde Mevcut EL Dokunulmamış ve İhmal Eilmiş Fazla Miktarda Ufak Çaptaki Ağaçları Ferahlandırmaya tabi Tutarak Bu gibi Emvalin Kıymetlendirilmesi Hususundaki Çalışmalar
iii) Nakliye ve Kesim Metodlarını Artırarak Hasılatın Kalite ve Kantite Bakımından Geliştirilmesi ve Nakil Masraflarını Azaltarak Karı Yükseltme
iv) Bütün Ormanlık Bölgelere Kolaylıkla Ulaşabilecek Şekilde Ormn Yollarının Uzatılması
v) Orman Amenajman İşlerini Daha Esaslı Olarak Yürütebilmek İçin Orman Bölgesinin ve Bunlara Bağlı Personel Sayısının Arttırılmasını Hedef Tutan İşletmelerin Yeniden Organize Edilmesi
vi) Orman Mahsullerinin Çıkarılıp Pazara Arz Edilmesinde Azami Verimi Temin Gayesiyle Devlet Orman İşletmesiDahilinde Bir Takım Orman Kıymetlendirme Şirketlerinin Tesisi
d) Orman Araştırmaları
e) Oran Personeli ve Eğitimi
f) Ormancılığın İnkişafı ve İş verme
g) Orman Finansmanı

V. BÖLÜM
POTANSİYEL İNKİŞAF KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
__ 1975 Senesi İçin Tahminler
__ Sanayileşme
__ Türkiye'nin 1950-1957 Elektrifikasyon Planı
__ Avrupa Entegrasyonunda Türkiye Ekonomisinin İmtizacının Temini

VI BÖLÜM

PROGRMIN İCRA VASITALARI

EK

AKDENİZ BÖLGE KALKINMA PROJESİ
TÜRKİYE'DE SU KAYNAKLARI İNKİŞAFI PROGRAMI MEMLEKET ETÜDÜ
TÜRKİYE'DE SULAMA
1. DEVLETİN SULAMA FAALİYETİ
2. BAŞLICA SU İŞLERİ
3. SU KAYNAKLARI İNKİŞAF PROGRAMININ İCMALİ

SU KAYNAKLARI İNKİŞAF PROGRAMINDA KARŞILAŞILAN BAŞLICA MESELELER
4. MALİ MESELELER
5. PERSONEL MESELESİ
6. İNKİŞAF PROGRAMININ KOORDİNASYONU MESELESİ
7. MİLLETLER ARASI NEHİRLER MESELESİ
8. TAVSİYELER