TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU FAALİYET RAPORU

Book : TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU FAALİYET RAPORU

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Non-Governmental Organizations

Published Date : 2015

Publisher : SFN Televizyon Tanıtım Tasarım Yayıncılık Ltd. Şti.

Document Type : Report

Book No : 8720

INDEX

ÖNSÖZ

GİRİŞ

KISALTMALAR

BÖLÜM 1: TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU HAKKINDA

VİZYON, MİSYON

1.1. BAĞISIZLIK
1.2.İNSAN HAKLARI KURULUNUN OLUŞUMU, ÇOGULCULUK VE ÜYELİK TEMİNATLARI
1.2.1.Kurul Üyelerinde Aranan Şartlar
1.2.2.Kurul Üyelerinin Görev Süresi ve Görev Güvencesi
1.2.3. Üye Seçim Usulü
1.2.4.Çogulculuk
1.2.5.Üyelik Teminatı
1.2.6.Başkan ve İkinci Başkan Seçimi
1.3.KURUMSAL YAPI
1.3.1.İnsan Hakları Kurulu Üyeleri
1.3.1.1.İnsan Hakları Kurulunun Görev ve Yetkileri
1.3.1.2.İnsan Hakları Kurulunun Çalışma Usulü
1.3..2.Teşkilat
1.3.2.1. Başkanlık
1.3.2.2.Hizmet Birimleri
1.3.2.3.Kurumun Yerel Yapılanması
1.4.KURUMUN GÖREV VE YETKİLERİ
1.4.1.Ulusal Önleme Mekanizması (UÖM)
1.4.2.İşkence ve Kötü Muamele İle Mücadele
1.4.3.Şikayet ve Başvuruları İnceleme ve Bunların Sonuçlarını Takip Etme
1.4.4.İnsan Hakları Eğitimi ve Bilinçlendirme
1.4.5.Görüş Bilirme, Tavsiyede Bulunma ve İzleme
1.5. MALİ VE İŞLEVSEL ÖZERKLİK
1.6. KURUMUN İNSAN KAYNAĞI
1.7.ERİŞEBİLİRLİK
1.8. PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ
1.9. SORUMLULUK (HESAP VEREBİLİRLİK)

BÖLÜM 2::2015 YILI FAALİYETLERİ
2.1. ZİYARETLER
2.1.1.Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ziyareti
2.1.2.Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ziyareti
2.1.3.Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ziyareti
2.1.4.İstanbul ve Edirne Ziyareti
2.1.5. Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ziyareti
2.1.6.Ankara Geri Gönderme Merkezi Ziyareti
2.1.7.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kampüsündeki Nezarethanelerin Ziyaret Edilmesi
2.1.8. Şırnak ve Cizre Ziyareti
2.2 YAYINLANAN KARAR VE RAPORLAR
2.2.1. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü Ziyaret Raporu
2.2.2. Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Çocuk Koğuşu Ziyaret Raporu
2.2.3.Ceza Evinde İntihar Olayları Bağlamında Ali Uçkun Vakasına İlişkin İnceleme Raporu
2.2.4."Eşit Haklar İçin İzleme Derneği - Yüksek Seçim Kurulu"Kararı
2.3.İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARI
2.3.1. TİHK Tarafından Düzenlenen Konferans, Çalıştay ve iğer Toplantılar
2.3.1.1. Ulusal İnsan Hakları Kurumlarına İlişkin İyi Uygulama Örneklerinin Aktarılmasını ve Deneyim Paylaşımını Hedefleyen Uluslararası Konferans
2.3.1.2.Uluslararası Standartlar Bağlamında Türkiye'de Alıkonulma Merkezleri ile Koruma Merkezlerinin Durumu Çalıştayı
2.3.1.3. İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi (SPT) ve TİHK Temsilcilerinin Katılımıyla Gerçekleştirilen Toplantılar
2.3.1.4.İşkencenin Önlenmesi Derneği (APT) ve TİHK Temsilcilerinin Katılımıyla Gerçekleştirilen Çalıştay
2.3.2.TİHK Temsilcilerinin Katıldığı Uluslararası Toplantılar
2.3.2.1. Kiev'de Düzenlenen "Çatışma ve Çatışma Sonrası Süreçlerde Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü"ne İlişkin Uluslararası Konferans
2.3.2.2. Bakü'de Düzenlenen "Anayasal Hak ve Özgürlüklerin Sağlanmasında Ulusal ve Uluslararası Paydaşlar Arasındaki İşbirliğinin Rolü" Konulu Konferans
2.3.2.3. Belgrad'da Düzenlenen "Mülteci/Göçmen Krizinde İnsan Hakları Bağlamında Yaşanan Zorluklar" Konulu Konferans
2.3.2.4. Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Komitesinin 88. Oturumuna Katılım
2.3.2.5. İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesiyle Görevli Ulusal İnsan Hakları Kurumları Koordinasyon Komitesi'nin (ICC) 28. Yıllık Toplantısına Katılım
2.3.3. Türkiye İnsan Hakları Kurumuna Yabancı Heyetlerce Gerçekleştirilen Ziyaretler
2.3.3.1. Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT) Heyetinin Türkiye İnsan Hakları Kurumuna Gerçekleştirdiği Ziyaret
2.3.3.2. AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Heyetinin Ziyareti
2.3.3.3. Uluslararası Af Örgütü Temsilcilerinin Gerçekleştirdiği Ziyaret
2.3.3.4. Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komiyonu (ECRI) Temsilcilerinin Gerçekleştirdiği Ziyaret
2.3.4. TİHK Temsilcilerinin Katıldığı Bazı Ulusal Toplantılar

BÖLÜM 3: İNSAN HAKLARI KURULLARININ DESTEKLENMESİ VE KADIN HAKLARI PROJESİ (İNKAP)

BÖLÜM 4: EĞİTİM ÇALIŞMALARI

BÖÜM 5: TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMUNUN ULUSLARARASI KOORDİNASYON KOMİTESİNE (ICC) AKREDİTASYON BAŞVURUSU

BÖLÜM 6: BAŞVURULARA İLİŞKİN SAYISAL VERİLER

BÖLÜM 7: MALİ BİLGİLER

BÖLÜM 8: HEDEFLER