TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU FAALİYET RAPORU

Book : TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU FAALİYET RAPORU

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Non-Governmental Organizations

Publishing Location : Ankara

Period : annual

Published Date : 2014

Publisher : SFN Televizyon Tanıtım Tasarım Yayıncılık Ltd. Şti.

Document Type : Report

Book No : 8700

INDEX

ÖNSÖZ

GİRİŞ

KISALTMALAR

BÖLÜM 1:TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU HAKKINDA
VİZYON
MİSYON
1.1. BAĞIMSIZLIK
1.2.İNSAN HAKLARI KURULUNUN OLUŞUMU,ÇOĞULCULUK VE ÜYELİK TEMİNATLARI
1.2.1.Kurul Üyelerinde Aranan Şartlar
1.2.2.Kurul Üyelerinin Görev Süresi ve Görevden Alma
1.2.3.Üye Seçim Usulü
1.2.4.Çoğulculuk
1.2.5.Üyelik Teminatı
1.2.6.Başkan ve İkinci Başkanın Seçimi
1.3.MALİ VE İŞLEVSEL ÖZERKLİK
1.4. KURUMSAL YAPI
1.4.1.İnsan Hakları Kurulu Üyeleri
1.4.1.1. İnsan Hakları Kurulunun Görev ve Yetkileri
1.2.1.2.İnsan Hakları Kurulunun Çalışma Usulü
1.4.2.Teşkilat
1.4.2.1.Başkanlık
1.4.2.2.Hizmet Birimleri
1.4.2.3.Kurumun Yerel Yapılanması
1.5.KURUMUN GÖREV VE YETKİLERİ
1.5.1.Ulusal Önleme Mekanizması(UÖM)
1.5.2.İşkence ve Kötü Muamele İle Mücadele
1.5.3.Başvuruları İncelemek ve Bunların Sonuçlarını Takip Etmek
1.5.4.İnsan hakları Eğitimi ve Bilinçlendirme
1.5.5.Görüş Bildirme, Tavsiyede Bulunm ve İzleme
1.6. KURUMUN İNSAN KAYNAĞI
1.7. ERİŞEBİLİRLİK
1.8.PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ
1.9.SORUMLULUK(HESAP VEREBİLİRLİK)

BÖLÜM 2: KURUMSAL FAALİYETLER
2.1.ZİYARETLER
2.1.1.Sincan Gençlik ve Çocuk Ceza İnfaz Kurumuna Ziyaret
2.1.2.Metris R Tipi Ceza İnfaz Kurumu Ziyareti
2.1.3.İstanbul Geri Gönderme Merkezi Ziyareti
2.1.4.Van Geri Gönderme Merkezi Ziyareti
2.1.5.Kartal H Tipi Ceza İnfaz Kurumu Ziyareti
2.2.RAPORLAR
2.2.1.Gezi Parkı Olayları Raporu
2.2.2.Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlülerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi Hakkkında İnceleme Raporu
2.2.3."01.01.2014"Tarihinde Sincan Cezaevinde Meydana Gelen Olaylarla İlgili İnceleme Raporu
2.2.4.İstanbul Geri Gönderme Merkezi Raporu
2.2.5.Lütfullah Tacik'in Ölümüne ve Van Geri Gönderme Merkezine İlişkin Rapor
2.2.6.Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Cinsel İstismar ve Kötü Muamele İddiaları Raporu
2.3.ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜEYDE İŞBİRLİĞİ
2.3.1.Çalıştaylar
2.3.1.1.Kadının İnsan Hakları Çalıştayı
2.3.1.2.Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı ve Demokratik Toplum Düzeni Kavramıyla İlişkisi Çalıştayı
2.3.1.3.İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı
2.3.1.4.Suriyeli Mülteciler Çalıştayı
2.3.2.Eğitim Çalışamaları
2.4.ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE İŞBİRLİĞİ
2.4.1.Ulusal Düzeyde İşbirliği
2.4.1.1.Sivil Toplum Örgütlerile İşbirliği
2.4.1.2.Kamu kurumları İle İşbirliği
2.4.1.3.İştişare Toplantıları
2.4.2.Uluslararası İşbirliği
2.4.2.1.İnsan Hakları Kurullarının Desteklenmesi ve Kadın Hakları Projesi(İNKAP)
2.4.2.2.BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği TİHK Ortak Çalıştayı
2.4.2.3.BM İnsan Hakları Konseyi 27. Yıllık Toplantısına Katılım

BÖLÜM 3: 2014 YILI İNSAN HAKLARI İHLAL İDDİALARINA İLİŞKİN SAYISAL VERİLER
3.1. İHLAL İDDİALARININ HAK KONULARIN GÖRE DAĞILIMI
3.2. BAŞVURULARDA EN ÇOK İHLAL EEDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN HAK KONULARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
3.2.1.Tutuklu ve Hükümlü Hakları
3.2.2.Tüketici Hakları
3.2.3.Sağlık ve Hasta Hakkı
3.2.4.Adil Yargılanma Hakkı
3.2.5.Maddi Yardım ve İş Talepleri
3.2.6 Diğer
3.2.7.İş Yerinde Psikolojik Taciz(Mobbing)
3.2.8.Kötü Muamele Yasağı
3.3. İHLAL İDDİALARININ ŞİKAYET EDİLEN KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI

BÖLÜM 4: MALİ BİLGİLER
4.1. BÜTÇE

BÖLÜM 5: HEDEFLER