Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış

Book : Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

Published Date : 1938

Publisher : Devlet Basımevi

Document Type : Book

Book No : 8674

INDEX

Fasıl 1
Türkler: Ziratin yaratıcısı 5
Fasıl 11
Türkiye'de çıkan ve yayılan nebatlar 15
Fasıl 111
Asyada tarihi devirlerde Türklerin ziraat ve hayvancılığa hizmetleri 23
a) Türklerde ziraat ve hayvancılığa dair
yazılmış eserler 25
b) Selçuk Türklerinde çiftçi ve ziraat 27
c) Timur ve çiftçilerden alınan vergiler 29
Fasıl 1V
OSMANLı DEVRİNDE ZİRAAT
a) İlk devirlerde çiftçi 30
b) Tımar ve Zeamet ve Has usullerinin çiftçiye tesiri 35
c) Türkiye zirai mahsulleri
(Hububat, meyva ve sebzeler ) 38
d) Osmanlı derinde orman 44
e) Osmanlı devrinde çiçek 46
f) Osmanlı devrinde hayvan Yetiştirme (at, tiftik keçisi, deve) 51
g) Tanzimat'tan önce çiftçi vs: köylünün vazyeti 62
1- Tımar ve zeamet usulünün bozulması Mütegallibe 63
2- Aşar ve vergilerin ağırlığı 65
3- İltizamın zararları 68
4- Mübaya İnhisarı 69
5- Angarye 70
6- Para Tağşişi 70
7- Dahili Gümrüler 71
8- Harici gümrüler ve yeni ticaret muahedeleri 71
9- Yol yolkuğu 74
Fasıl V
a) İlk zirai Teşebbüsler 76
b) Tanzimatın ilk devrinde Türkiye ziratine umumi bir bakış 96
c) Tanzimatın ilk senelerinde gazetelerde ziraat hakkında çıkan bazı yazılar 107
d) Kırım Muharebesinden sonra alınan zirai tedbirler 120
e) Tanzimat devrinde beynelmilel sergilerde Türkiye ziraat mahsulleri 146
f) İstanbul'da açılan ilk sergide ziraat mahsulleri 147
1- Zirai mahsuller 149
2- Tütün 159
3- Mensucat 165
4- Orman ağaçları 172
5- İpekçilik 179
g) Türk mahsullerie ve hayvanlarına zarar veren hastalıklar 185
h) Batı akideler ve hurafeler 189
i) Zirai tedriat 192
j) Ziraat nezareti teşkilatı 198
k) Ziraatin inkişafına engel olan amiller 204
a- Çiftçi ve köylü araziden mahrumdu 204
b- Çiftçi ve köylü can ve malından emin değildi 206
d- Adalet makinası bozuktu 206
e- Yol yokluğu 208
f- Anadoluyu sık sık tehdit eden kıtlıklar 210
g- Vergilerin büyük ağırlığı köylü ve çiftçi üzerine yükleniyordu 213
h- Aşar belesı 224
i- Tahsilattaki yoksuzluk 229
j- Angarye 231
k- kredi yokluğu 231
l- Ticarete karşı engeller 235
m- Devlet adamlarının yanlış ve geri zihniyetleri 238
n- Geri bir maliye sistemi 240
o- Sağlam bir nüfus siyasetinin yokluğu 240
l) Kapitülasyonlar
m) Bozuk bir rejim
Fasıl V1
Meşrutiyet Devri
1- Meirutiyetin ilanı 243
2- Yapılan işlerin başlıcaları 245
3- Bir otokritik ( Ahmet Şerif'in yazıları) 247
4- Hülasa olarak 255
Fasıl V11
Büyük Millet Meclisi Hükümeti devresinde ve Cumhuriyet'in ilk 15 yılında Ziraat 257
I- Atatürk Baş Çiftçi 262
II- Hükümet Köy ve Ziraat Kalkınması hizmetinde 271
a) Umumi olarak 271
b) Bilhassa ziraatin yaptıkları
a) Tedrisat sahasında 282
b) Umumi ziraat ve tohum ıslah istasyonları 282
c) Meyvacılık ve bağcılık 282
d) Hayvancılık ve bağcılık 283
e) Zirai Mücadele işleri 284
f) Ormancılık 285
Yapıan başlıca işler 286
111- Onaltıncı yıl eşiğinde 286
a) Atatürkün direktif nutku 287
b) Hükümet program nutku 288
1V- Onbeşinci yıl Dönümünde radyoda
a) Köylüye hitap 293
b) Cumhuriyetin ziraat politikası 295
V - Ziraat vekaletinin vazife ve hizmet telakkisi 302
Ekler
Tanzimat, Meşrutiyet devirlerinde ziraat nazırları.
Cumhuriyet devrinde ziraat vekilleri.
Bizde ziraat hakkında çıkan mecmualar.
Vilayet Bütçeleri.
İhracat ve ithalat istatistikeri.
Bibliyografi.

NOTES

Birinci Köy Ve Ziraat Kalkınma Kongresi Yayını