Bir Türkleştirme Serüveni

Book : Bir Türkleştirme Serüveni

Author : * Rıfat N. Bali

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-975-470-763-2

Published Date : 2010

Publisher : İletişim Yayınları

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 8667

INDEX

BİRİNCİ BÖLÜM
LOZAN'DAN ONUNCU YIL MARŞINA 33
1. Kurtuluş Savaşı'nın Bitimi ve Cumhuriyet'in İlk Yılları 34
2. Yahudi Cemaatinin Lozan Antlaşması'nın
42. Maddesinden Feragat Etmesi 54
a) Hahambaşılığın Lağv Edileceği söylentileri
ve Yetkilerinin Sınırlandırılması 54
b) Kamuoyu Baskısı 59
c) İspanya'ya Gönderildiği İddia Edilen Sadakat Telgrafı 77
d) Ankara'daki Temasların Perde Arkası 84
e) Yahudi Millî Meclisi'nin Feragat Beyanı 90
f) 42. Maddeden Feragat Etmenin
Yarattığı Tartışmalar 95
3. Cumhuriyet'in İlk On Yılında
Kültürel Açıdan Türkleştirme 102
a) "Türkçe Konuşma" Meselesi 105
b) Türkleştirme Faaliyetleri Sırasında Meydana Gelen
Bir Öfke Patlaması - Elza Niyego Cinayeti 109
c) "Vatandaş Türkçe Konuş!" Kampanyası 131
d) Yahudi Aydınları ile Yahudi Basının Tavrı 149
e) İzmir Yahudilerinin Türkçe Konuşma Kararı
Almaları ve Yankıları 157
f) Vagon-Li Olayı ve Yeni Bir Türkleştirme Kampanyası 164
g) 1930 YıIı Belediye Seçimleri - Azınlık Adayları ve
Gene Türkleşme Tartışmaları 182
h) Eğitimin Türkleştirilmesi 185
4. İktisadî Hayatın Türkleştirilmesi 196
a) Cumhuriyet'in ilanından Önceki Yıllarda
Ticari ve Sınai Hayat 196
b) Gayrimüslim Memurların işlerine Son Verilmesi 206
c) Yabancı Uyrukluların Ticaretten Men Edilmeleri 228
d) Değişikliklerin Yarattığı sonuçlar 230
e) İktisadî Türkleşme siyasetinin Nedenleri 232
5. Onuncu Yıl Marşına Doğru 240
İKİNCİ BÖLÜM
TRAKYA OLAYLARVNDAN
ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNE 243
1. Trakya Olayları 243
a) Olayların Akabinde Türkleştirme Faaliyetleri 254
b) Trakya olaylarının Bir Neticesi
Siyonist Faaliyetlerin Canlanması 258
2. 1935 Yılı Milletvekili Seçimleri
Prof. Abravaya - Anadolu Gazetesi Polemiği 265
3. Kültürel Türkleştirme 269
a) Türkçe Konuşmayanları cezalandırma Girişimleri 269
b) Marsel Franko'nun Cevabının
Yol Açtığı Tepkiler, Tartışmalar 284
c) İzmir Basınında Yahudilerin
Türkçe Konuşmaları Hakkında Tartışmalar 289
d) CHP'nin Tavrı 292
e) Sabri Toprak'ın Kanun Tasarıları 295
f) Cemiyetler Kanunu'nun Yürürlüğe Girmesi 301
g) Kültürel Türkleştirme - Eğitimin Türkleştirilmesi 303
h) Başvekil Celâl Bayar'ın Demeci 314
i) Tokatlıyan Oteli'nin İstanbul Yahudilerince
Boykot Edildiği İddiası 316
j) Azınlık Avukatlarının İstanbul Barosu'ndan
Tasfiye Edilmeleri Talebi 320
4. Atatürk'ün Vefatı - Azınlıkların Endişeleri 322
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MİLLİ ŞEF DÖNEMİ VE
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARI 311
1. Soykırımdan Kaçan Yahudilerin
Türkiye'ye Sığınma Teşebbüsleri 331
a) Yabancı Uyruklu Yahudiler Meselesi 333
b) Türkiye'den Transit Geçen Yahudiler 342
c) Struma Gemisinin Batışı - Anadolu Ajansından
Yahudi Memurların Tasfiyeleri 346
cl) Avrupa'da Yaşayan Eski Türk Vatandaşı Yahudiler 362
ili Yahudilerin Kültürel Açıdan Türkleşmeleri 369
a) Türk Ülküsüne Bağlılığın Kanıtları 369
b) "Türkçe Konuşma" Tartışmaları 377
c) La Boz de Türkiye Dergisi ve
Türkçe Konuşma Konusundaki tAVRI 380
d) Balat Türk Kültür Birliği'nin Beyannamesi 386
e) Yemin Tartışmaları Üzerine Yahudilerin Tavrı 392
f) Eğitimin Türkleşmesi 400
3. Siyonist Faaliyetler 403
4. Savaş Yıllarında Azınlıkların
Askerlik ve Kamu Hizmetleri 408
5. İktisadî Türkleştirme - Varlık Vergisi 424
a) Varlık Vergisi Öncesi Kamuoyunun Durumu -
İhtikâr Olayları 424
b) Varlık Vergisi'nin Kanunlaşması 442
c) Varlık Vergisi'nin Uygulanması 450
d) Varlık Vergisi Karşısında Yahudilerin Tepkileri
Dünya Kamuoyunun Tavrı 464
e) Varlık Vergisi'nin Kaldırılması 474
SONUÇ YERİNE
CUMHURİYET'İN TOPLUMSAL TASARISI:
YURTTAŞ YARATMAK 497
Ulus-Devletin Kuruluşunda Millet Tarifi 499
1. Toplumsal Tasarının Önündeki Engeller 501
a) Din Unsuru 502
b) Azınlıklara Güven Duymama 503
c) "Kan Bedeli" 507
d) Azınlıklara Tanınan Haklar 512
e) Yahudilerin Dil Meselesi ve "Misafir" Konumları 513
2. Yahudilerin Türkleşme Karşısındaki Tavırları 519
Cemaat SeçkinIerinin Gayretleri 522
3. Türkleştirmeyi Hızlandırma Yöntemleri 526
4. Toplumsal Tasarının Önündeki Bir Diğer Engel:
İktisadî Bağımsızlık Kavgası 534
5. CHP'nin Azınlıklara Bakışı 538
6. Toplumsal Tasarı Başarılı Oldu mu? 541
Ekler 557
Kaynakça 571
Dizin 597