Çocuk İşçiliğine Karşı Sendikal Mücadele: TÜRK-İŞ Modeli

Book : Çocuk İşçiliğine Karşı Sendikal Mücadele: TÜRK-İŞ Modeli

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mayıs 1998

Publisher : TÜRK-İŞ

Document Type : Book

Book No : 8660

INDEX

BİRİNCİ BÖLÜM: TÜRKİYEDE ÇALIŞAN
1. Çalışan Çocuk Kavramı
2. Çocukların Çalışma Nedenleri
3. Çalışan Çocukların Genel Durumu
4. Çalışan Çocukların Çalıştıkları Yerler Ve Çalışma Koşulları
5. Çalışan Çocuklara ilişkin Hukuki Durum
6. Küreselleşme Olgusu ve Gümrük Birliği Açısından Bir Değerlendirme
7. Küreselleşme Sürecinde Kayıt Dışı Ekonomi Ve Çalışan Çocuklar
8. Gümrük Birliği Sürecinde Çalışan Çocuklar
İKİNCİ BÖLÜM :ÇOCUK İŞÇİLİĞİ KONUSUNDA TÜRK-İŞ 'İN GELİŞTİRDİĞİ PROJELER
9. TÜRK-İŞ 'i Tanıyalım
10. TÜRK-İŞ 'in Çocuk İşçiliğine Yaklaşımı
11. TÜRK-İŞ Çalışan Çocuklar Bürosu°nun Kurulması
12. TÜRK-İŞ l. Dönem Projesi: Çalışan Çocuklar Konusunda İşçi Sendikalarının Etkinliklerinin Artırılması (1.11.1993 - 5.11.1994)
12.1. “Sendikalar Ve Çalışan Çocuklar Durum Belirlemesi” Grup Çalışması ve Eğitim Semineri
12.2. “Çalışan Çocukların Sorunları” Eğitim Semineri
12.3. “Ankara°da Ağaç ve Metal Sanayiinde Bir Alan Araştırması” Grup Çalışması
12.4. “Sendikalar ve Çalışan Çocuklar “ Ulusal Semineri
12.5. Yayın Çalışmaları
12.6. Birinci Proje Döneminin Değerlendirilmesi 21
13. Ankara Ağaç ve Metal Sanayiinde Bir Alan
Araştırması (Özet)
13.1. Araştırmanın Amacı
13.2. Araştırmanın Kapsamı
13.3. Araştırmanın Konusu
13.4. Araştırmanın Aşamaları
13.5. Araştırmanın Yürütülmesi
13.6. Araştırmanın Genel Bir Değerlendirmesi Ve Sonuç
14. TÜRK-İŞ ıı. Dönem Projesi: Deri-iş Sendikasının Güçlendirilmesi Ve Eğiticilerin Eğitimi
(01.11.1994 - 30.03.1996)
14.1. “Deri İşkolunda Çalışan Çocukların Sorunları ve Çözüm Yolları” Eğitim Semineri
14.2. “istanbul Deri Sanayiinde Çalışan Çocukları" Grup Çalışması
14.3. “Istanbul Deri Sanayiinde Çalışan Çocuklar Uzerindeki Öncelikli Riskler ve Alınması
Gereken Önlemler” Eğitim Semineri
14.4. Yayın Çalışmaları
14.5. İkinci Proje Döneminin Değerlendirilmesi 2
15. İstanbul Deri Sanayiinde Çalışan Çocuklar Üzerine Ampirik Bir Alan Araştırması (Sosyo-
Ekonomik Altyapı, Gelecek Beklentileri ve Sendikalara Düşen Görevler)
15.1. Araştırmasının Amacı
15.2. Araştırma Evreni
15.3. Araştırma Yöntemi
15.4. Araştırmanın Uygulanması
15.5. Araştırmanın Genel Bir Değerlendirmesi ve Sonuç
a. Mekansal organizasyon yoktur
b. Sağlıklı çalışma koşulları sağlanamamıştır.
c. Üretim Organizasyonu hem geleneksel üretim açısından hem de modern üretim teknolojisi bakımından yoktur.
d. Sektörde sosyal güvenlik yoktur.
e. Sektörde çalışan çocuklara meslek eğitimi ve öğretimi sağlanması, asli unsur olması gerekirken geri plana itilmiştir.
f. Sektörde sendikal girişim yoktur.
16. Çalışan Çocukların ve Genç İşçilerin Sorunları ve Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu
17. TÜRK-İŞ III. Dönem Projesi : Bölge ve il Temsilciliklerinin Güçlendirilmesi,
Yöneticilerinin Eğitimi ve Eylem Komitelerinin Kampanyaları (01.04.1996 - 30.05.1997)
17.1. “TÜRK-İŞ Bölge ve İl Temsilcilerinin Eğitimi ve Eylem Komitelerinin Kampanyaları” Toplansı
17.2. Toplantı Sonuç Bildirisi
17.3. İl Toplantıları
17.4. Kampanyalar
17.5. Yayın Çalışmaları
17.6. Üçüncü Proje Döneminin Değerlendirilmesi
18. TÜRK-İŞ Çalışan Çocuklar Ulusal Eylem Komitesi ve Bölge Eylem Komiteleri
19. Çalışan Çocukların ve Genç İşçilerin Sorunları Sempozyumu
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE KARŞI MÜCADELEDE SENDİKAL BİR
MODELE DOĞRU: TÜRK-İŞ MODELİ
20. TÜRK-İŞ IV. Dönem Projesi :_TÜRK-İŞ Bölge Eylem Komitelerinin Gelişim Planının
Belirlenmesi (01.06.1997 - 31.12.1997)
20.1. Çocuk İşçiliğine Karşı Mücadelede Sendikal Bir Modele Doğru
20.2. Bölge Eylem Komitelerine Yönelik Grup Çalışmaları
20.3. Kampanyalar
20.4. Yayın Çalışmaları
20.5. Dördüncü Proje Döneminin Değerlendirilmesi
21. TÜRK-İŞ Beşinci Dönem Projesi : Kısa Vadede Çocukların Çalışma Koşullarının
İyileştirilmesi, Uzun Vadede Çocuk İşçiliğin Sona Erdirilmesi İçin Çok Yönlü Eylem Programı (01.01.1998 - 31.12.1999)
21.1 Programın Stratejisi
21.2 Programın Hedef Grubu
21.3 Amaçlar, Ürünler ve Çalışmalar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN
ÇALIŞMALAR
22.1 ILO / IPEC Programı Çerçevesinde Yürütülmekte Olan Çalışmalar
22.2 ÇalıŞan Çocuklar Alanında Çalışma Yapan Diğer Kuruluşlar
BEŞİNCİ BÖLÜM:ÇOCUKLARIN VE ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN KORUNMALARINA
YÖNELİK POLİTİKA-EYLEM ÖNERİLERİ
23.1 Çocukların Korunmalarına Yönelik TÜRK-İŞ'in Somut Önerileri
SONUÇ
KAYNAKLAR