TİSK Akademi

Book : TİSK Akademi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1306-6757

Skin : Cilt

Period : 6 monthly

Published Date : 2015

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Periodical

Book No : 8491

INDEX

-Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sosyal Güvenliği 214
Prof. Dr. Nurhan Süral
ODTÜ İİBF AB Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadele Alanında Hukuk Uzmanları Ağı Uyesi

-İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkileri 230
Doç. Dr. Mustafa Fedai Çavuş
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Alptekin Develi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

-Hiyerarşik Düzenden Heterarşik Düzene: Yönetişim Kavramı ve Yönetişim Teorileri 250
Araş. Gör Ebru Canikalp
Çukurova Üniversitesi, Maliye Bölümü
Doç. Dr. İter Ünlükaplan
Çukurova Universitesi, Maliye Bölümü

-Motivason Teorileri ve Kamu çalışanlarının Bireysel Performans Değerlendirme Temelinde
teşvik edilmesi 270
Ahmet Tozlu
TC. Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanı, Rutgers Universitesi MPA Oğrencisi
Rıdvan Kurtipek
TC. Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanı, Columbia Universitesi MPA

-Gelir Eşitsizliğini Azaltmada Finansal Sistem Ne Kadar Etkin? Türkiye Ekonomisi İçin Bölgesel
Panel Veri Analizi 286
Dr. Merter Akıncı
Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Gönül Yüce Akıncı
Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Prof Dr. Ömer Yılmaz
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü

-Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: G-11 Ülkeleri Örneğinde Panel Eşbütünleşme
ve Nedensellik Uygulaması 318
Doç. Dr Halil Altıntaş
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
Doç. Dr. Mehmet Mercan
Hakkari Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü
-Ceza İnfaz Kurumları Dışında çalıştırılan Hükümlülerin Sosyal Güvenliği
Dr. Hande Bahar Aykaç
Gazi Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

-Türkiye'de 6360 ve 6447 Sayılı Kanunlarla Kurulan Büyük Şehirlerin Göreli Kalkınma Düzeyleri 370
Prof Dr. Hayriye Atik
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

-Türk Bankacılık Sektörünün Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Mülkiyet Ayrımında İncelenmesi 390
Vuslat Us
TC. Merkez Bankası Araştırma ve Planlama Politikası Genel Müdürlüğü

-Günlük Hayatta ve “Second Life" Adlı İnternet Platformunda Kendilik Sunumunun
Kısa Bir İncelemesi
Nil Mit
ODTU Sosyoloji YL
Yrd. Doç. Dr. Çağaytay Topal
ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi