16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi

Book : 16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Kocaeli

Published Date : Mayıs 2015

Publisher : TÜRK-İŞ

Document Type : Book

Book No : 8478

INDEX

Kongre Kurulları 3
Açılış Konuşmaları 11
Makyavelist İKY: Endüstri İlişkilerinden Uzaklaşmak
Cemal İYEM 23
Araştırma Görevlilerinde Çalışma Yaşamı Kalitesi:
Uludağ Universitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Örneği ;
Serpil AYTAÇ, Hüseyin SEVGİ 41
Dünyada ve Türkiye'de İşgücü Piyasalarının Değerlendirilmesi
M Çağlar ÖZDEMİR 55
Avrupa Birliği'nde Aktif İstihdam Politikaları Etkinliği:
Bir Meta-Analiz Değerlendirmesi
Rahim TAGHIZADEH, Şerife Türcan ÖZŞUCA 83
Metal İşçilerinin Grevi: Bir Vaka Analizi
Özlem ÇAKIR 105
Yönetici Profilinin; Çalışma Yaşamı Kalitesi Üzerine Etkisi
(Teknopark Orneği)
Hasan UZUN 125
Sanayi Sektöründeki Mevcut Çalışma Koşullarının "Düzgün İş"
Performans Göstergeleri Açısından Değerlendirilmesi:
Çorum imalat Sanayi Orneği
Menekşe ŞAHİN 139
İşgücü Piyasasında Nitelik Uyumsuzluğu
Düşük Nitelikli Işlerde Yüksek Nitelikli İşgücü
Işıl KURNAZ 11175
İşsizlikye İstihdamda Histeri Etkisi (Türkiye, 1988-2014)
Yılmaz OZKAN, Abdulkadir ALTINSOY 247
II. Meşrutiyet'in ilanından 1918'e Yönetim ve
Yargı Kurumlarının Işçi Orgütlenmelerine Bakışı
Adnan MAHİROĞLLARI 263
Batıda"İşyeri Maneviyatı" Üzerine Yapılan
Bilimsel Çalışmaların Türk Bilim Camiasına Etkileri
Ali SEYYAR, Cemile EVKAYA 285
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Özerklik Sorunu
Müslim DEMİR 343
İş Arayanların Sendika Talebi Ve Sendika Algısı:
Türkiye'deki Temsil Boşluğu Hakkında Bazı Işaretler
Sadık KILIÇ, Kemal Yılız 377
Mavi Yakalılarda Güvenlik Kültürü Algısı
Denizlilli Kablo İmalat Endüstrisi Orneği
Yılmaz ÖZKAN, Bülent ARPAT 403
Kömür Madenciliği Sektörü Ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün
176 Sayılı Sözleşmesi ile Bu Sektöre Yönelik Yürürlüğe Konan
İş Sağlığı Ve Güvenliği Düzenlemeleri
Suat OGUR, ÖzgÜr TOPKAYA 475
Türkiye'de İstihdam Politikalarında
"İş Sağlığı ve Güvenliği"nin Yeri
Hatice EROL, Abdullah Özdemir 507
176 Sayılı Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Hakkında
ILO Sözleşmesi ile 6552 Sayılı Kanunun
Madencilik Sektöründe Çalışma Hayatı Kalitesi Uzerine Etkileri
Barış Öztuna 537
Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımlarının İstihdam Üzerine
Etkilerinin Vektör Otoregresif Model (Var Modeli) ile Analizi
(2002-2014)
Nihat ALTUNTEPE, Mesut ALKAN 555
Avrupa Birliği Ülkelerinde İstihdam Odaklı
Asgari Gelir Desteği ve Türkiye Uzerine Bir Değerlendirme
İlknur KARAARSLAN 579
Yaşam Memnuniyeti Araştırması Kapsamında
Çalışma Hayatının Analizi: 2003-2014 Dönemi
Furkan BEŞEL, Fatih YARDIMCIOĞLU, Temel GÜRDAL 593
Türkiye'de 2000-2013 Döneminde Büyümenin
Genç işsizliğe Etkisinin Vektör Otoregresif Model İle Analizi
Berna YAZAR ASLAN, Ayşe YAMAK 615
Ölüm. Sigortasından Bağlanan Aylıkların Kız Çocuklarının
İşgücü Katılımına ve istihdamlarına Etkisi
Yusuf ALPER, Serhat ÖZGÖKÇELER, Gözde SÜMER 647
Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadına Yönelik Pozitif
Ayrımcılık: Uzun Vadeli Sigorta Bakımından Bir Değerlendirme
Berna Gökçen AYAN 679
Türkiye'de Sığınan Kadınların Problemleri: Isparta Örneği
Elif YÜKSEL OKTAY, Myharrem ES 743
"Türkiye'de Emek Piyasasının Yeni Katılımcıları:
Suriyeli Sığınmacılar "Pestle" Yöntemiyle Bir Analiz Denemesi
Hasan YÜKSEL 783
Türkiye'de İşgücü 'Piyasaları Açısından. Göç Olgusu
Gülşen SARI GERŞIL, Hülya YELŞİLYURT TEMEL 799
Sosyo-Ekonomik Yapının Göç Oluşumuna Etkileri:
Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama
Adnan KÜÇÜKALİ 829
Kongre Sonuç Bildirgesi 851
Kongre Oturum Tutanakları 853
Kongre Fotoğrafları 865