14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

Book : 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Kasım 2015

Publisher : TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

Document Type : Report

Book No : 8466

INDEX

-Barış Derneği oturumu
2015' ten 1915'e bakmak
-Türkiye emek tarihinden kesitler
-Türkiye'de emeğin güncel sorunları
-Türkiye'de finanassallaşma ve yapılı çevre:
Krizin nedenimi, krize yanıtmı
-Türk Tabibleri Birliği Oturumu
Dünya ve Türkiye'de sağlık krizi ve sağlık reformu
-Sermaye birikim modelleri ve toplumsal cinsiyet rejimi
-Toplumsal hareket sendikacılığı:
Dünya'dan örnekler, Türkiye'de olanaklar
-Uluslararası ilişkilerde eleştirellik güncel tartışma notları
-Hegel'de ilerleme tasarımı
-Mekan ve Bellek
-Alevilik ve teslimiyet
-1915'ten 1938'e Dersim'li Ermeniler
-Türkiye Araştırmaları Entitüsü oturumu
Türkiye'de finanassallaşma
-Devlet, Sermaye ve Maliye I
-Devlet, Sermaye ve Maliye II
-Topumsal cinsiyet politikaları I
-Şiddet, siyaset ve medya
-Sosyal güvenlik ve emeklilik
-Sınıf ve teknoloji
-Dijital medya ve iletişim
-Suriye
-Praksis dergi oturumu:
1915' ten Yüz yıl sonra temsil, yüzleşme, sorumluluk
-Kır, kent ve emek
-Türkiye'de sosyal yardımlar:
Politika tartışmaları, uygulama sorumları ve sosyalojik gözlemler
-Topumsal cinsiyet politikaları II
-Mekan ve Dönüşüm
-Eleştirel iktisat okumaları
-Osmanlı'dan Cumhuriyet' e sınıf, toprak, ve Kürt meselesi
-Çocuk hakları sözleşmesinin 25.yılı
-Laiklik ve din
-Onuncu yılında Yordam kitap oturumu
21 .Yüzyılda Marksizim
-Türkiye'de ekonomik büyüme:
Seçilmiş konular
-Devlet, iktidar, şiddet, zor:
Kuramsal tartışmalar
-Ankara' daki Suriyeli komşular
-Kadın:İstihdam ve emek
-Uluslararası yatırım dinamikleri
-Günümüz Türkiye'sinde sosyal psikoloji
-Türkiye'de haber üretim süresi
-Sosyal politika
-Erken Cumhuriyet döneminde milliyetçilik ve muhafazakarlık
-BSB oturumu
AKP'li yıllarda emeğin durumu
-Türkiye'nin iktisadi gelişmesi ve makro politikalar
-Türkiye' de Devlet biçimi ve hukukun dönüşümü
-Kalkınma ve plnlama
-Kadın ve siyasi
-Popüler müzik : Sınıf ve kültür
-Türkiye'de politik kültürün eleştirisi
-Nüfus dinamikleri ve politika etkileri
-Kent, ruh sağlığı, sosyal iyilik hali
-Medya ve enformsyon
-Marx'gil siyasal iktisat I
-Marx'gil siyasal iktisat II
-Emek süreçleri ve kadın
-Hukuk, cezlandırma ve toplum
-Dış borçlar ve maliye tarihi
-Uluslararası göç: Politikalar ve göçmenler
-Ergene havzasındaki sanayi kirliliği
-Başkaldırı, direniş ve toplumsal hareketler
-İLEF 50. Yılı münasebeti ile iletişimde kuramlar,
süreçler, tartşmalar
-Erken Cumhuriyet dönemi ve düşünsel hareketleri
-Halkevleri akademisi oturumu :
Siyasi bir ilke olarak laiklik
-Kimlik
-Türkiye'de zor ve şiddet ilişkilerinin dönüşümü
-İşçi sağlığı ve iş güvenliği
-Siyasal partilerin “ kadın hakları” söylemi
-İzleyicinin sinema endüstrisine teslimiyeti
-Türkiye siyasetinin sosyolojisi
-Değişen göç ve göçmenlik biçimleri
-Günümüz Türkiye'sinde sendikal mücadele
-Yeni Belediyecilik ve konut üretimi
-Halk kavramının kurucu ve demokratik nitelikleri
-Emek süreçleri ve dönüşümü
-Kürt kimliği
-Türkiye'de tarımsal dönüşüm
-Toplumsal ve iktisadi tarihe dair meseleler
-Uluslararası sosyal politika ve çlışma yaşamı
-Neoliberalizm, kriz, kalkınma
-Devlet, sııf ve Marksist teori
-Bölgesel gelişme ve ulaşım politikaları
-170 yılın ardından F. Engels'in anısına Türkiye' de emekçi
sınıfın durumu I
-Türkiye'de emekçi sınıfın durumu II
-2002'den 2015'e Türkiye:
Ekonomide, siyasette, medyada güç ilişkileri ve “değersizleştirme”
-Piyasalaşma ve güvencesizlik
-Kürt sorunu, mücadele ve çözüm arayışları
-Kürt coğrafyasında ekonomi ve sınıflar arası güç ilişkileri
-Türkiye'de burjuvazinin gelişimi
-Piyasa kıskacında sağlık ve sosyal güvenlik
-Uluslar arası ilişkilerde kuramsal yaklaşımlar
-Özgürleşim için eğitim-eğitim için özgürleşim
-Asiler, hayvanlar ve tarihçiler:ik
Devlete yeniden bakmak
-İdeoloji ve siyaset :
Politik psikolojik yaklaşımlar
-Türkiye iktisat tarihi
-Beyaz yakalılar
-Türkiye'de burjuvazinin kültürü
-Türkiye'de örgün eğitim ve üniversite eğitimi
-Kamusal alan ve siyaset
-Siyasal iletişim ve 2015 seçimleri
-Arap baharı sonrası Orta Doğu ve Türkiye
-Türkiye'de din ve devlet işkileri:
Diyanet
-Geleceği yeniden düşünmek:
Dünya, Orta Doğu, Türkiye