4857 Sayılı İş Kanunu ve Gerekçesi

Book : 4857 Sayılı İş Kanunu ve Gerekçesi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-605-9994-14-9

Published Date : Temmuz 2015

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Book

Book No : 8451

INDEX

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam 1
Tanımlar 1
İşyerini bildirme 3
İstisnalar 5
Eşit davranma ilkesi 6
İşyerinin veya bir bölümünün devri 7
Geçici iş ilişkisi 7
İKİNCİ BÖLÜM
İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi
Tanım ve şekil 8
Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi 9
Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri 9
Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi 9
Belirli Ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımının
sınırları 10
Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi 10
Çağrı üzerine çalışma 11
Deneme süreli iş sözleşmesi 11
Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri 12
Süreli fesih 12
Feshin geçerli sebebe dayandırılması 13
Sözleşmenin feshinde usul 14
Fesih bildirimine itiraz ve usulü 14
Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları 15
Çalışma koşullarında değişiklik ve
İş sözleşmesinin feshi 16
Yeni işverenin sorumluluğu 16
İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 16
İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 18
Derhal fesih hakkını kullanma süresi 20
Yeni iş arama izni 20
Çalışma belgesi 20
Toplu işçi çıkarma 21
Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu 22
Askerlik ve kanundan doğan çalışma 25
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücret
Ücret ve ücretin Ödenmesi 25
İşverenin ödeme aczine düşmesi 27
Ücretin gününde ödenmemesi 27
Ücretin saklı kısmı 27
Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin
hakedişlerinden ücret kesme yükümlülüğü 27
Ücret hesap pusulası 28
Ücret kesme cezası 29
Asgari ücret 29
Yarım ücret 30
Fazla çalışma ücreti 30
Zorunlu nedenlerle fazla çalışma 32
Olağanüstü hallerde fazla çalışma 32
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma 32
Saklı haklar 32
Hafta tatili ücreti 33
Genel tatil ücreti 34
Geçici iş göremezlik 34
Ücret şekillerine göre tatil ücreti 34
Tatil ücretine girmeyen kısımlar 35
Yüzdelerin ödenmesi 35
Yüzdelerin belgelenmesi 35
Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri 35
Yıllık ücretli izne hak kazanma ve
izni kullanma dönemi 36
Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan
haller 37
Yıllık ücretli iznin uygulanması 38
Yıllık izin ücreti 39
İzinde çalışma yasağı 39
Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti 40
İzinlere ilişkin düzenlemeler 40
Sigorta primleri 40
Ücretten indirim yapılamayacak haller 40
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşin Düzenlenmesi
Çalışma süresi 41
Telafi çalışması 41
Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği 42
Çalışma süresinden sayılan haller 42
Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri 42
Ara dinlenmesi 43
Gece süresi ve gece çalışmaları 43
Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri 44
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı 44
Yer ve su altında çalıştırma yasağı 46
Gece çalıştırma yasağı 46
Analık halinde çalışma ve süt izni 46
İşçi özlük dosyası 47
Yönetmelikler 47
BEŞİNCİ BÖLÜM
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri 48
İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri 48
İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması 48
İş sağlığı ve güvenliği kurulu 48
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 48
İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik
elemanlar 48
İşçilerin hakları 49
İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı 49
Ağır ve tehlikeli işler 49
Ağır ve tehlikeli işlerde rapor 49
On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor 49
Gebe veya çocuk emziren kadınlar için
yönetmelik 49
Çeşitli yönetmelikler 49
ALTINCI BÖLÜM
İş ve İşçi Bulma
İş ve işçi bulmaya aracılık 49
YEDİNCİ BÖLÜM
Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi
Devletin yetkisi 50
Yetkili makam ve memurlar 50
Yetkili memurların ödevi 51
Muafiyet 52
Diğer merciler tarafından yapılan teftişler 95 52
İşçi ve işverenin sorumluluğu 52
Zabıtanın yardımı 52
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İdari Ceza Hükümleri
İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık 53
Genel hükümlere aykırılık 53
Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık 54
Engelli ve eski hükümlü çalıştırma
zorunluluğuna aykırılık 54
Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık 54
Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık 55
İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık 55
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere
aykırılık 56
İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık 56
İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili
hükümlere aykırılık 56
İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin
hususlar 57
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler
Yazılı bildirim 57
Konut kapıcılarının Özel çalışma koşulları 57
Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri 58
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışanların kıdem tazminatı 60
Bazı işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi 62
Üçlü danışma kurulu 62
Kantin açılması 62
Yönetmelikler 63
Yürürlükten kaldırılan hükümler 63
Ek Madde 63
Ek Madde 64
Geçici Madde 64
Geçici Madde 65
Geçici Madde 65
Geçici Madde 65
Geçici Madde 65
Geçici Madde 65
Yürürlük 65
Yürütme 65
1475 Sayılı İş Kanunu
Kıdem Tazminatı 67