6331 Sayılı İş Sağlılğı ve Güvenliği Kanunu

Book : 6331 Sayılı İş Sağlılğı ve Güvenliği Kanunu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-605-9994-16-3

Published Date : Temmuz 2015

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Book

Book No : 8450

INDEX

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç 1
Kapsam ve istisnalar 1
Tanımlar 2
İKİNCİ BÖLÜM
İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
İşverenin genel yükümlülüğü 4
Risklerden korunma ilkeleri 4
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 5
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi 6
İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 7
Tehlike sınıfının belirlenmesi 9
Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 9
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 10
Tahliye 10
Çalışmaktan kaçınma hakkı 11
İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 11
Sağlık gözetimi 12
Çalışanların bilgilendirilmesi 13
Çalışanların eğitimi 13
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının
sağlanması 14
Çalışanların yükümlülükleri 15
Çalışan temsilcisi 15
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Konsey, Kurul ve Koordinasyon
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
İş sağlığı ve güvenliği kurulu 17
İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu 18
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş ve İdari Yaptırımlar
Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki,
yükümlülük ve sorumluluğu 18
İşin durdurulması 19
Ölümlü iş kazası sebebiyle kamu ihalesinden yasaklama 20
İdari para cezaları ve uygulanması 20
Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet 24
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Geçici Hükümler
Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı 24
Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika
belgesi 24
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 25
Belgelendirme, ihtar ve iptaller 27
Değiştirilen hükümler 27
Yürürlükten kaldırılan hükümler 29
Atıflar 29
Mevcut yönetmelikler 29
Sağlık raporları Geçiçi 29
İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü 29
Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları 30
İşyeri hekimliği yapan kurum tabiplerine yapılan
Ücret ödemeleri 30
Yürürlük 32
Yürütme 32