6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Book : 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-605-9994-15-6

Published Date : Temmuz 2015

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Book

Book No : 8449

INDEX

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar 3
Amaç 1
Tanımlar 1
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Esasları ve Organlar
Kuruluş serbestisi 3
İşkolları 3
İşkolunun tespiti 3
Kuruculuk şartları 3
Kuruluş usulü 4
Kuruluşların tüzüğü 4
Organlara dair ortak hükümler 5
Genel kurulun oluşması 6
Genel kurulun görev ve yetkileri 6
Genel kurulun toplantı zamanı 7
Genel kurulun toplantı ve karar yeter sayıları 8
Genel kurulda yapılacak seçimlerde uyulacak esaslar 8
Seçimlere itiraz 9
Genel kurul dışında yapılan delege seçimi 10
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üyelik
Sendika üyeliği ve üyeliğin kazanılması 10
Üyelik aidatı 11
Sendika üyeliğinin sona ermesi ve askıya alınması 11
Üst kuruluşlara üyelik 12
Uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarına üyelik 13
Kuruluşların katılması veya birleşmesi 13
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Güvenceler
Madde Sayfa
İşçi kuruluşu yöneticiliğinin güvencesi 14
İşyeri sendika temsilciliğinin güvencesi 14
Sendika özgürlüğünün güvencesi 15
BEŞİNCİ BÖLÜM
Faaliyetler
Kuruluşların faaliyetleri 16
İşyeri sendika temsilcisinin atanması ve görevleri 17
ALTINCI BÖLÜM
Kuruluşların Gelirleri, Denetimi ve Kapatılması
Kuruluşların gelirleri ve giderleri 18
Kuruluşların denetimi ve şeffaflık 19
Tutulacak defter ve kayıtlar 19
Kapatma 20
Kuruluşun sona ermesi hâlinde malların devri 20
YEDİNCİ BÖLÜM
Toplu İş Sözleşmesinin Genel Esasları
Toplu iş sözleşmesi ve çerçeve sözleşmenin içeriği 21
Toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve düzeyi 21
Toplu iş sözleşmesinin şekli ve süresi 21
Toplu iş sözleşmesinin hükmü 22
Tarafların durumunda değişiklik 22
İşyerinin veya bir bölümünün devri 22
Toplu iş sözleşmesinden yararlanma 23
Teşmil 24
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması
Yetki 25
Yetki tespiti için başvuru 26
Yetki itirazı 26
Yetki belgesi 27
Yetki belgesi bulunmaksızın yapılan toplu iş sözleşmesi 27
Toplu görüşmeye çağrı 27
Toplu görüşmenin başlaması ve süresi 28
Toplu iş sözleşmesinin imzalanması
tevdi edilmesi ve işyerinde ilanı 28
DOKUZUNCU BÖLÜM
Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü
Uyuşmazlığın tespiti 28
Arabuluculuk 29
Yüksek Hakem Kuruluna başvurma 29
Özel hakeme başvurma 30
Yorum davası ve eda davasında faiz 30
ONUNCU BÖLÜM
Yüksek Hakem Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Esasları
Kuruluşu 31
Yönetim yapısı 32
Çalışma esasları 32
Hakeme ve arabulucuya başvurma yönetmeliği 32
ON BİRİNCİ BÖLÜM
Grev ve Lokavt
Grevin tanımı 33
Lokavtın tanımı 33
Kanuni grev ve lokavt kararının alınması ve
uygulamaya konulması 33
Grev oylaması 34
Grev ve lokavt yasakları 35
Grev ve lokavtın ertelenmesi 35
Grev ve lokavtın uygulanması 36
Kanuni grev ve lokavta katılamayacak işçiler 36
Grev hakkının ve lokavtın güvencesi 37
Karıuni grev ve lokavtın iş sözleşmelerine etkisi 37
İşçi alma ve başka işe girme yasağı 38
Kanuni grev ve lokavtın konut haklarına etkisi 38
Kanun dışı grev ve lokavtın sonuçları 39
Tespit davası 39
Grev hakkının ve lokavtın kötüye kullanılması 39
Grev ve lokavt gözcüleri 40
Grev ve lokavt hâlinde mülki amirin yetkileri 40
Grev ve Iokavtı sona erdirme kararı 40
ON İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sendikanın faaliyetinin durdurulması 41
Tutanaklar ve sicil 41
Ceza hükümleri 41
Görevli ve yetkili mahkeme 43
Diğer kanunların uygulanması 43
Yürürlükten kaldırılan hükümler 43
Ek Madde - (Ek: 10/9/2014-6552/21 md.) 43
Geçici Madde 43
Geçici Madde 44
Geçici Madde 44
Geçici iVladde 44
Geçici Madde 44
Geçici Madde 44
Yürürlük 45
Yürütme 45
(1) Sayılı Cetvel 47