Türk İş

Book : Türk İş

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Published Date : 2001

Publisher : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ

Document Type : Report

Book No : 8373

INDEX

MEVZUAT
1. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 7
2. Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesi Hakkında Tebliğ 37
3. Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve
Yöntemleri Hakkında Kanun 45
4. 588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair
Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Kararda
Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 50
5. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78'nci Maddesi Uyarınca
Alınacak Prim ve Verilecek Odeneklerin Hesabına Esas Tutulan
Günlük Kazancın Alt ve Ust Sınırının Belirlenmesine llişkin Karar 51
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
1. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Birinin Memur Kadrosuna
Naklen Atanan Davacının, Ozelleştirme Kapsamında Bulunan Taksan
A.Ş.'de Kapsam Dışı Personel Olarak Çalıştığı Sırada Kullandırılmayan
Yıllık Ücretli İzin Hakları Karşılığının Ödenmesi istemiyle Açtığı
Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektine İlişkin
Karar 55
YARGİTAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI
1. Kurumun Yanlış İşlem Yapması
2. İtibari Hizmet, Gemi Adamı
3. TİS'de Düzenlenen Tazminat, TİS'de Düzenlenen İzin Yardımı 74
YARGITAY KARARLARI
1.Ücret, Fazla Mesai, Bordrolar ve Tanık Beyanları
2. Tazminat, Kötüniyet
3. Haksız Fesih, İhbar Öneli, Takas ve Mahsup
4. Sendika Avukatının işçiyi Temsili, Feragat Yetkisi
5. Fazla Çalışma Ücreti, Toplu İş Sözleşmesi 88
6. Parça Başı Ücret, Sigortalı Sayılmanın Koşulları 90
7. Fesih, İhbar, Kıdem 92
8. Kıdem Tazminatı, Kesin Süre 93
9. İhbar, Kıdem Tazminatı, Tanık (Şahit), Kesin Mehil 95
11. Yıllık Ücretli İzin, İkramiye 97
12. İhbar, Kıdem Tazminatı, Hizmet Akdi, Vekalet Akdi 99
13. Fesih, Bildirimsiz Fesih 101
14. Part-Time Çalışma, Kıdem Tazminatı 102
15. İhbar, Kıdem Tazminatı 104
16. Kıdem Tazminatı 105
17. İş Göremezlik Geliri 106
18. Yetki, Üyeliğin Sona 109

NOTES

Nisan-Mayıs 2001/ Sayı 55