Türkiye'de Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi ve Sendikasızlaştırma (1963-2009)

Book : Türkiye'de Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi ve Sendikasızlaştırma (1963-2009)

Author : * Murat Özveri

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-605-4354-56-6

Published Date : Ocak 2013

Publisher : A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi

Document Type : Book

Book No : 8194

INDEX

ÖNDEYİŞ
SUNUŞ
ÖNSÖZ
KISALTMALAR
BİRİNCİ BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EHLİYETİ
1.1. Tarihsel Gelişim 7
1.2. Toplu İş Sözleşmesi Hakkı ve Özerkliği 9
1.2.1. Hak ve Güç İlişkisi9
1.2.2. Hak Kavramı 10
1.2.3. Temel Haklar ve Sözleşme Özgürlüğü 12
1.2.4. Sosyal Bir Hak Olarak Toplu İş Sözleşmesi Hakkı 15
1.2.5. Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği 20
1.3. Ehliyet Kavramı ve Toplu İş Hukukunda İşlevi 23
1.3.1. Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti25
1.3.2. Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Sendikalara Verilmesi
25
1.3.3. Karşılaştırmalı Hukukta Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Sendikalara Verilmesi 29
1.3.3.1. Fransa 29
1.3.3.2. Almanya
1.3.3.3. İsveç 30
1.3.3.4. Belçika 30
1.3.3.5. İsviçre 31
1.3.3.6. İtalya 32
1.3.3.7. Hollanda 32
1.3.3.8. Danimarka 32
1.3.3.9. Yunanistan32
1.3.3.10. Avusturya 33
1.3.3.11. Portekiz 33
1.3.3.12. İngiltere 34
1.3.3.13. ABD34
1.3.4. Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Uluslararası Dayanakları 34
1.3.5. Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Sendikalara Tanınmas 39
1.3.5.1. 1947 Tarihli ve 5018 Sayılı Sendikalar Yasası
40
1.3.5.1.1. Devlet Denetiminde Sendika Yaratma 41
1.3.5.1.2. Toplu İş Sözleşmesi Yerine Umumi Mukavele 42
1.3.5.2. 1961 Anayasası
274 Sayılı Sendikalar ve 275 Sayılı Toplu
İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası 43
1.3.5.3. 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası 46
1.3.5.4. Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Sendikalara Tanınması ve
Anayasaya Aykırılık Sorunu 48
1.3.5.4.1. Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Sendikalara Tanınmasının
Anayasaya Aykırı Olmadığını Savunan Görüşler 48
1.3.5.4.2. Toplu İş Sö
zleşmesi Ehliyetinin Sendikalara Tanınmasının
Anayasaya Aykırı Olduğunu Savunan Görüşler 49
1.3.5.4.3. Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Sendikalara Tanınmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi‟nin Yorumu
1.3.5.4.4. Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Sendikalara Tanınması ve Devletin Kontrolü Yitirme Korkusu 57
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE TARAF SENDİKAYI BELGELENDİRME YÖNTEMLERİ
2.1. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi59
2.2. Ehliyet ve Yetki
i Kavramlarının Karşılaştırılması60
2.3. Yetkili Sendikanın Belirlenmesinde Mutlak Çoğunluk ve En Fazla Temsil Yeteneği Ölçütleri61
2.4. Dünyada Yetki Sistemi Örnekleri65
2.4.1. İngiltere65
2.4.2. Almanya 67
2.4.3. Fransa 70
2.4.4. İsveç72
2.4.5. Belçika72
2.4.6. İtalya73
2.4.7. Hollanda73
2.4.8. Danimarka74
2.4.9. Yunanistan74
2.4.10. Avusturya75
2.4.11. ABD 75
2.5. Türkiye’de 1963-1980 Dönemi ve Yetki Sistemi 77
2.5.1. 1963-1980 Döneminin Genel Özellikleri 77
2.5.2. 1963-1980 Döneminde Uygulanan Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi78
2.6. 275 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Yasası ve Yetki Sistemi79
2.6.1. 275 Sayılı Yasanın Tasarı Aşamasında Yetki Sistemi
Açısından Değerlendirilmesi79
2.6.2. 275 Sayılı Yasa ile Yetki Sistemi Tartışmaları ve Türk İş‟in Yaklaşımı81
2.6.2.1. 275 Sayılı Yasa Tasarısı Geçici Komisyon Değişiklikleri 81
2.6.2.2. 275 Sayılı Yasa Tasarısı Geçici Komisyon Değişikliklerine Türk İş‟in Yaklaşımı 82
2.6.3. Yetkili Sendikayı Belirlemeye İlişkin Düzenlemeler
83
2.6.3.1. Yetkili Sendikanın Mutlak Çoğunluk Esasına Göre Belirlenmesi ve Türk-İş‟in Yaklaşımı84
2.6.3.2. 275 Sayılı Yasa Görüşmelerinde İşkolu-İşyeri Yetki Tespiti Ayrımı 86
2.6.3.3. 275 Sayılı Yasa Görüşmelerinde Meslek Sendikalarına
Yetki Verilip Verilmemesi Tartışması 87
2.6.3.3.1. Meslek Sendikacılığının Güçlü Sendikacılığın DoğmasınıEngelleyeceği Savları 87
2.6.3.3.2. Türk-İş‟in, Meslek Sendikacılığının Düzeni Bozacağı Kaygısı 90
2.6.4. Yetki Uyuşmazlıklarının Çözümüne İlişkin Düzenlemeler
93
2.6.5. 275 Sayılı Yasa‟ya İlişkin Yasa Koyucunun Beklentileri 96
2.6.6.Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Haklarına İlişkin Yasa Koyucunun Beklentilerinin Değerlendirilmesi 97
2.6.6.1. Sendika Korkusu 98
2.6.6.2. “Düzen Bozulacak” Korkusu 103
2.7. 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası’nda Yetki Sistemi Hükümleri 108
2.7.1. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Belirlenmesine Esas Alınan Çoğunluk Kavramı 108
2.7.1.1. 275 Sayılı Yasanın Öngördüğü Toplu İş Sözleşmesi YetkiSisteminde Salt Çoğunluğun Gerekli Olduğunu Savunanlar
109
2.7.1.2 En Fazla Temsil Yeteneğine Sahip Sendika Ölçütünü Savunanlar 110
2.7.2.İşyeri Düzeyinde Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi 112
2.7.3. İşkolu Düzeyinde Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi 113
viii
2.8. 1963-1980 Dönemindeki Yetki Sisteminin Sendikacılığa Etkisi 114
2.8.1. GüçlenenSendikacılık 115
2.8.2. 275 Sayılı Yasa‟nın Uygulandığı Dönemde Sendikal Hareketin
Bölünmesi ve Yetki Sistemi 118
2.8.2.1. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Sendikaların Varlık
Koşulu Haline Gelmesi 118
2.8.2.2. Sendikalar Arasında Toplu İş Sözleşmesi Yetki
Çekişmeleri 120
2.8.3. Yetkili Sendikanın Kayıtlar Üzerinden Belirlenmesinin Yarattığı Sorunlar 123
2.8.3.1. Yetki Tespitine Esas Belgelerde Sahtecilikler
124
2.8.3.2. Yetki Tespitinde Belgelerde Yapılan Sahteciliklerin Yetki Belirleme Sisteminden Kaynaklandığı Eleştirileri 125
2.8.4. YetkiTespit İşlem Süresinin Uzaması 126
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE 1963-1980 DÖNEMĠNDE UYGULANAN
YETKİ SİSTEMİ VE ARAYIŞLAR
3.1. Yetki UyuĢmazlıklarının Çözümünde Arayışlar 131
3.1.1. Yetki Sistemine Müdahale 132
3.1.1.1. 1317 Sayılı Yasa‟nın Önemi 132
3.1.1.2. 1317 Sayılı Yasa ve DİSK‟i Tasfiye Etme Amacı 133
3.1.1.3. Güçlü Sendikacılık-Sendika Tekeli Tartışmaları 139
3.1.1.4. 1317 Sayılı Yasa Görüşmelerinde Sahtecilik
ve Referandum Tartışmaları 142
3.1.1.5. 1317 Sayılı Yasa‟nın Anayasa Mahkemesi'nde
Tartışılması 144
3.1.1.5.1. TİP'in Anayasa‟ya Aykırılık İddiaları 144
3.1.1.5.
2. Anayasa Mahkemesi‟nin İşkolu Barajına İlişkin İptal
Gerekçeleri 145
3.1.1.5.3. Anayasa Mahkemesi‟nin İşkolu Barajını İptal Kararının Sonuçları 150
3.1.2. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Oylama Yöntemiyle Belirlenmesi(Referandum) 151
3.1.2.1. Derby İşyeri İşgali ve Referandum 152
3.1.2.2. Referandum Uygulamasının Yaygınlaşması ve
Yasaklanması 153
3.1.3. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Referandumla Saptanabileceğine Karar Veren Yargı Kararları 154
3.1.3.1. Yetkili Sendikanın Belgelere Da yalı Olarak
Belirlenememesi ve Referandum 155
3.1.3.2. Yasada Referanduma İlişkin Boşluk Bulunduğu Saptaması 156
3.1.3.3. Yargıtay‟a Göre Referandum 157
3.1.3.4. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu‟na Göre Referandum
159
3.2. Referanduma İlişkin Yargı Kararlarının BaĢlattığı Yetki Sistemi Tartışması 161
3.2.1. Referandumun Sosyal Taraflarca Değerlendirilmesi
162
3.2.1.1. İşçi Sendikalarının Referandum
Değerlendirmeleri 164
3.2.1.2. İşveren Örgütlerinin Referandum Değerlendirmeleri
166
3.2.3. Öğretinin Referandum Değerlendirmesi 169
3.2.3.1. Referandumun Çözüm Olamayacağını Savunan Görüşler
169
3.2.3.2. Referandumun Çözüm Olduğunu Savunan Görüşler
173
3.2.3.2.1.Referandum İçin Yasa Değişikliğine Gerek Olmadığını Savunan Görüşler 174
3.2.3.2.2. Referandum İçin Yasa Değişikliğinin Gerekli Olduğunu Savunan Görüşler 178
3.2.4. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Durum Tespiti (İrade Beyanı)Yöntemiyle Belirlenmesi 185
3.2.5. Referandumu Yasayla Düzenleme Denemeleri188
3.2.5.1. Referandumu Düzenleyen 1979 Tarihli Yasa Tasarısı
189
3.2.5.2. 1979 Tarihli YasaTasarısı, Referandum
ve Güçlü Sendikacılık 190
3.2.5.3. 1979 Tarihli Yasa Tasarısı ve Referandum
Yöntemiyle Sahteciliklerin Önlenmesi 191
3.2.5.4. 1979 Tarihli Yasa Tasarısında Referandum
Uygulama Esasları 192
3.2.5.5. 1979 Tarihli Yasa Tasarısının Yasalaşamamasının Etkileri 193
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE 1980-2009 DÖNEMĠNDE UYGULANAN
YETKİ SİSTEMİ
4.1. 1980 Döneminin Genel Özellikleri 195
4.1.1. Türkiye‟nin 1980‟li Yıllarda Yeni Bir Ekonomik Modele Yönelmesi 197
4.1.2. 24 Ocak Kararları ve Toplu İş Sözleşmeleri 198
4.1.3. 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Darbesi 200
4.2. 1980 Sonrası Toplu Pazarlığın Askıya Alındığı Dönem
202
4.2.1. 1980 Sonrası Sendika Yetki Başvurularının Durdurulması 203
4.2.2. 1980 Sonrası Zorunlu Tahkim Uygulaması 204
4.2.3. Toplu İş Sözleşmesi Özerkliğinin 1980 Sonrası Kamu Düzeni Gerekçesiyle Sınırlandırılması 205
4.3. 2821 Sayılı Sendikalar,2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası’nın Temel Yaklaşımı 206
4.3.1. MGK‟nin 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası‟nın Toplu İş Sözleşmesi Hakkına İlişkin Yaklaşımı 207
4.3.1.1. Yasa Yoluyla “İyi” Sendikacı Yaratma Çabası 207
4.3.1.2. 12 Eylül Yönetiminin Toplu İş Sözleşmesi ve Grev
Haklarına Yaklaşımı209
4.3.1.3. 275 Sayılı Yasa Dönemindeki Uygulamalara Tepki
Olarak 2822 Sayılı TSGLK 210
4.3.2. 2821 Sendikalar, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve LokavtYasası‟yla Başlayan Döneme İlişkin Değerlendirmeler 211
4.3.2.1. 12 Eylül 1980 Öncesi Artan Grevler ve 274-275 Sayılı YasalarınTürkiye Gerçeklerine Uymadığı Eleştirisi 212
4.3.2.2. 12 Eylül 1980 Öncesi İdeolojik Sendikacılık Yapıldığı Eleştirisive Siyaset Yasağı 213
4.3.2.3. Siyaset Yasağıyla Sendikaların Baskı Altına Alınması 217
4.3.2.4. 12 Eylül 1980 Öncesi Sendika Enflasyonu Oluştuğu
Eleştirisi ve İşkolu Sendikacılığı 218
4.3.2.5. İşkolu-İşyeri Toplu İş Sözleşmesine İlişkin Eleştiriler ve İşletme-İşyeri Toplu İş Sözleşmeleri 221
4.3.2.5. 12 Eylül 1980 Öncesi Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemine İlişkin Eleştiriler ve Yeni Yetki Sistemi 222
4.4. 12 Eylül 1980 Sonrasında OluĢturulan Toplu İş Sözleşmesi Yetki Belirleme Sistemi 225
4.4.1. 2821 ve 2822 Sayılı Yasalarda Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti 225
4.4.2. 2821 ve 2822 Sayılı Yasalarda Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi 226
4.4.2.1. İşkolunda Çalışan İşçilerin En Az Yüzde Onunu Üye
Yapma Koşulu 227
4.4.2.2. İşyeri veya İşletmede Çalışan İşçilerin Yarıdan Fazlasını Üye Yapma Koşulu 228
4.4.3. Toplu İş Sözleşmesi Ehliyet ve Yetkisinin Hukuki Sonuçları 228
4.4.4. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kayıtlarına Göre Tespiti 230
4.4.5. Yetki Tespitine İtiraz ve Yetki Belgesinin Verilmesi
233
4.4.6. Yetki Belgesinin Hükümsüz Kalması 235
4.5. 12 Eylül 1980 Sonrasında Uygulanan Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetki Belirleme Sisteminin Değerlendirilmesi ve Sorunlar
235
4.5.1. Yetki Sisteminin Sadece İşveren Örgütlerinin Görüşleri Doğrultusunda Hazırlandığı Eleştirisi236
4.5.2. Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin İşkolu Barajıyla Sınırlandırılması
4.5.2.1. İşkolu Düzeyinde Sendikalaşmayı ve Yetki Barajını
Savunan Görüşler
4.5.2.2. İşkolu Yetki Barajına Karşı Görüşler
4.5.2.2.1. İşkolu Yetki Barajının Uluslararası Sendikacılık
İlkelerine Aykırı Olduğunu Savunan Görüşler 246
4.5.2.2.2. İşkolu Yetki Barajları ve Sendika Oligarşisi
(Azın Erki) 248
4.5.3. İşyeri-İşletme Ayrımından Kaynaklanan Sorunlar ve Grup Toplu İş Sözleşmeleri
4.5.3.1. Toplu Pazarlığın Düzeyi
4.5.3.2. İşyeri-İşletme Kavramları 263
4.5.3.3. İşletme Düzeyinde Yetki ve Yol Açtığı Sorunlar
268
4.5.3.4. İşkolu Belirlenmesi ve Yetki Tespit Sürecine Etkisi
273
4.5.3.5. Bakanlık İstatistiklerinin Sendikaların Gerçek Üye
Sayısını Yansıtmaması 277
4.5.3.6. Yetki Tespitinde Bakanlığın
Yanlı Davranabileceği Eleştirisi 279
4.5.3.7. Ayrıntılı Yasal Düzenleme ve Yetki Tespit İşlemlerinin Uzunluğu 281
4.6.
2012 Yılında Kabul Edilen 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ
SözleĢmesi Yasası ve Yetki Sistemi 287
4.6.1. 6356 Sayılı Yeni Yasa‟da Sendikalaşma Düzeyi ve İşkolu Sendikacılığı 288
4.6.2. 6356 Sayılı Yeni Yasa‟da Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti
ve İşkolu Barajları 290
4.6.3. 6356 Sayılı Yeni Yasa‟da İşkolu Barajını Aşan Sendikaların Belirlenmesi ve İtiraz 291
4.7. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yasası ve Yetki Sistemi 292
4.7.1. 6356 Sayılı Yasa‟da Yetki Tespit Başvuru Tarihinde İşyerinde Çalışan Sendika Üyelerinin E-Devlet Kapısı Üzerinden Tespiti 292
4.7.2. 6356 Sayılı Yasa‟da Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespitine İtiraz 294
4.7.3. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası‟nınÖngördüğü Yetki Tespit Sisteminin Değerlendirilmesi 295
BEŞİNCİ BÖLÜM
1983-2009 DÖNEMİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
YETKİ SİSTEMİNİN METAL,PETRO KİMYA-LASTİK,TEKSTİL VE KAĞIT SEKTÖRLERÜ ÖZELİNDE İNCELENMESİ
5.1. İncelemenin Amacı ve Yöntemi 297
5.1.1. Amaç 297
5.1.2. Yöntem ve Sınırlılıklar 298
5.1.3. Araştırmanın Temel Varsayımları 299
5.2. Yetkili Sendikayı Belirleme Süresinin SendikalaĢmaya Etkisi 299
5.2.1. Yetki Tespit Başvurularının Sendikalara Göre Dağılımı ve Ortalama Sendikalaşma Oranları 302
5.2.2. Yetki Tespit Başvurularına İtiraz Nedenleri 303
5.2.3. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Belirlenmesinde
Bakanlığın Etkisi 307
5.2.3.1. Bakanlığın Kendi Kayıtlarına Göre Yetki Tespiti Yapması 307
5.2.3.2. Bakanlığın Yetki Tespiti Yapma Süresi 308
5.2.3.3. Yetki Tespiti Aşamasında Bakanlığın Tarafsızlığı 310
5.2.3.3.1. Yüzde On Barajı ve Bakanlığın Tutumu 310
5.2.3.3.2. Bakanlığın Yansız Davranmadığı İleri Sürülen Yetki Tespiti Örnekleri 311
5.2.3.3.2.1. Erdemir Yetki Süreci (1984) 312
5.2.3.3.2.2. Erdemir Yetki Süreci (1995) 313
5.2.3.3.2.3. Bakanlığın Kamu İşyerleri Yetki Tespitlerinde Yanlı Davrandığı Eleştirisi 316
5.3. Metal, Petro Kimya-Lastik, Tekstilve Kağıt Sektörlerindeki Yetki BaĢvurularının Değerlendirilmesi 316
5.3.1. Yetki Tespiti İstenilen İşyerlerinin Yıllara Göre Dağılımı ve Toplu Pazarlık Alanının Daralması 317
5.3.1.1. Türk-İş‟e Bağlı Türk Metal Sendikası 1992-2009 Dönemi Yetki Tespit İstemleri Sayısı 317
5.3.1.2. DİSK‟e Bağlı Birleşik Metal-İşSendikası 1992-2009Dönemi Yetki Tespit Başvuru Sayısı 318
5.3.1.3. Hak-İş‟e Bağlı Çelik-İş Sendikası 1992-2009 DönemiYetki Tespit Başvuru Sayısı 319
5.3.1.4. Türk-İş‟e Bağlı Petrol-İş Sendikası 1992-2009 Dönemi Yetki Tespit Başvuru Sayısı 320
5.3.1.5. DİSK‟e Bağlı Lastik-İş Sendikası 1992-2009 Dönemi
Yetki Tespit Başvuru Sayısı 321
5.3.1.6. Türk-İş‟e Bağlı TEKSİF Sendikası 1992-2009 Dönemi Yetki Tespit Başvuru Sayısı 322
5.3.1.7. DİSK‟e Bağlı Tekstil-İş Sendikası 1992-2009 Dönemi Yetki Tespit Başvuru Sayısı 323
5.3.1.8. Hak-İş‟e Bağlı Özİplik-İş Sendikası 1998-2009 DönemiYetki Tespit Başvuru Sayısı 324
5.3.1.9. Türk-İş‟e Bağlı Selüloz- İş Sendikası 1992-2009 Dönemi Yetki Tespit Başvuru Sayısı 325
5.3.2. Yetki Tespitine İtiraz ve Sonuçları 326
5.3.2.1. Uzayan Yetki Belgesi Alma Süresi 327
5.3.2.2. Yetki Belgesi Almış Ancak Üyesi Kalmamış Sendikalar
335
5.3.2.2.1. Üye Kalmadığı İçin Yetki Sürecinin Kesilmesi 335
5.3.2.2.2. Yetki Tespit Sürecinin Uzamasının Teşhir Edilmesi
345
5.3.2.3. Yetki İtirazları ve Sendikalarla Ödün Pazarlığı
347
5.3.2.3.1. Yetki İtirazıyla Yetkili Sendikanın Belirlenmesinin Uzamasının Sendikal Rekabet İçin Kullanılması 348
5.3.2.3.2. Yetki İtirazıyla Yetkili Sendikanın Belirlenmesinin Uzamasının
İşverenler Tarafından Kullanılması 350
5.3.2.3.3. Yetkili Sendikayı Yetkisizleştirme Örneği 351
5.4. Toplu ĠĢ SözleĢmesi Yetki Sorununun Çözümüne ilişkin Tespitler 353
5.4.1. Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sisteminin Dayanması Gereken Temel İlkeler 354
5.4.1.1. Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi Sendika Çokluğu 354
5.4.1.2. Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi
nin Sendikaların Bağımsızlığı
İlkesini Gözetmesi 354
5.4.1.3. Yetki Belirleme Sürecinde İşveren Otoritesinin Sınırlandırılması 354
5.4.1.4. Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sisteminin Denetlenebilir ve Hızlı Uygulanabilir Olması Gerekliliği358
5.4.2. Toplu Pazarlıkta Yasal Müdahalenin En Aza İndirilmesi Gerekliliği 358
5.4.2.1. Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Hakkı İçin Etkili Güvence Sistemi359
5.4.2.1.1 Barışçıl Toplu Eylem Hakkı 359
5.4.2.1.2. Aynen İfa Kurumu 360
5.4.2.2. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Belirlenme Sürecinde Bağımsız Kurulların Yetkilendirilmesi 362
5.4.2.3. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Belirlenme Yöntemleri 363
5.4.2.4. Yetkili Sendikanın Doğrudan İşçiler Tarafından
Belirlenmesi 364
5.4.2.4.1. Sendikanın “Etkili Güç” Olarak Yetki Alması 364
5.4.2.5. Yetkili Sendi
kanın Referandum
Yöntemiyle Belirlenmesi 368
5.4.2.6. Yetkili Sendikanın Üye Onay Yöntemiyle Belirlenmesi (Cardcheck) 369
SONUÇ 373
TABLO LİSTESİ 385
KAYNAKÇA 387
EKLER