CAHİT TALAS ANISINA GÜNCEL SOSYAL POLİTİKA TARTIŞMALARI

Book : CAHİT TALAS ANISINA GÜNCEL SOSYAL POLİTİKA TARTIŞMALARI

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : ANKARA

ISBN : 978-975-482-748-4

Published Date : Ağustos 2007

Publisher : A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 8120

INDEX

Hocamız Prof. Dr. Cahit Talas°ın Ardından
Prof. Dr. Celal GOLE
Doç. Dr. Berrin CEYLAN-ATAMAN
Prof. Dr. Cahit TALAS'ın Özgeçmişi 3
ANI YAZILARI
CahitTalas Hoca'nın 15 3
Prof. Dr. Toker DERELİ
Prof. Dr. Cahit Talas'ın Çalışma Bakanlığına Atanmasına İlişkin Belge.. 21
Prof. Dr. Pars ESİN
Cahit Hocamızın 27
Nejat GÜNERİ
SosyalDevlet ve Prof. Dr. Cahit
Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
Türk Sosyal Politikasında Öncü Bir Bilim Adamı Prof. Dr. Cahit Talas .. 37
Prof. Dr. Metin KUTAL
Cahit Hocaya Ve Akademik Mirasına
Prof. Dr. Ahmet MAKAL
Sosyal Politika ve İş Hukuku Kürsümüz Başkanı Prof. Dr. Cahit Talas 49
Prof. Dr. Melda SUR . ›
CAHİT HoCA=NıN BİR MAKALESİ
Atatürk Ve Toplumsal Politika -Bir Yorum- 55
Prof. Dr. Calıit TALAS .
MAKALELER
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu°na Göre Sigortalının Günlük
Kazancının 83
Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN
Türk İş Hukuku'nda Çocuk ve Genç lşçilere Yönelik Ayrımcılık lO1
Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI
Türkiye'de Yüksek Öğrenimlilerde İşlendirnıe ve İşsizlik...................... 135
Prof. Dr. Tuncer BULIJTAY
Kadınların Bilişiın İletişim Teknolojileri (BİT) Kullanımı:
Yrd. Doç. Dr. Verda CANBEY OZGÜLER
Yrd. Doç. Dr. Zerrin AŞAN
i (Güncel Emek Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme........................... 249
Doç. Dr. Berrin CEYLAN - ATAMAN
Türkiye°de Çalışma Yönetiminin Dönüşümü:
İstihdamın Yönetimindeki 259
Arş. Gör. Can Umut ÇİNER
Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Çalışma Örgütü - 285
Dr. Seyhan ERDOĞDU
Çalışma Yaşamında Olası Benliklerin Rolü 315
Yrd. Doç. Dr. Müge ERSOY-KART
ç Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardımların Sosyal Politika
i Araçları İçerisindeki Yeri (“Genel”i “Yerel”e İndirrnek).............. 333
Prof. Dr. Gürlıan FİŞEK
d: ` Toplumsal Konut Yöneltisi Gereği Üzerine 351
Prof. Dr. Cevat GERAY
Sosyal Güvence Arayışında Yeni Bir Araç: Mikro Sigorta 363
Dr. Şenay GÖKBAYRAK :
Neoliberal Küreselleşme, Sosyal Devlet ve Kemalizm 393
Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
Avrupa Birliği İş Hukukunda Eşitlik İlkesi 417
Yrd. Doç.Dr. Pir Ali KAYA
İnsan Hakkı Olarak Barınma Hakkı ve Kentsel Dönüşüm 429
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ -
Sosyal Politika : Nereye 445
Prof. Dr. Meryem KORAY
Avrupa Birliği Normları Karşısında 4857 Sayılı İş Kanunu.................... 479
Prof. Dr. Metin KUTAL
Türkiye°deki Çalışma Hayatının Bir Parçası Olarak Yabancı Çalışanlar 489
Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU
“Cumhuriyet”ten 21. Yüzyıla Türkiye°de Çalışma İlişkileri 511
Prof. Dr. Ahmet MAKAL
The Signifıcance of the Micro Credit Program for Women:
Why is it Worth Discussing 545
Doç. Dr. İlkay SAVCI - Doç. Dr. Recep VARÇIN
Yoksullukla Mücadele Mikro Kredi Modeli:
Bangladeş ve Türkiye Uygulamaları 563
Arş. Gör. Levent ŞAHİN - Kadir YILDIRIM .
Sosyal Devletin Çöküşü: İki Parametrenin 1975-2003 Dönemi
Seyri Üzerine Bir Not
Dr. Serdar ŞAHINKAYA
Küreselleşme ve Kadın Emeğinin 611
Prof. Dr. Gülay TOKSOZ . `
Küresel Sosyal Adalet ve Yoksulluk
Prof. Dr. Sibel TURAN
Chavez Nereye Koşuyor?
Dr. Noyan UMRUK "
Sosyal Politika: Refah Devletinden Sosyal Risk Yönetimine.................. 653
Yrd. Doç. Dr. Galip L. YALMAN

NOTES

Yayın No:595