HALK SAĞLIĞINA GİRİŞ-1985

Kitap : HALK SAĞLIĞINA GİRİŞ-1985

Yazar : * Nusret H. Fişek

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Hekimlik

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : 1985

Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi -Dünya Sağlık Örgütü Hizmet Araştırma ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi

Tür : Kitap

Kitap No : 8109

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KİTAP
Genel Bilgiler 7
I. Hastalık Ve Sağlık
II. Halk Sağlığı Bilinûlerinin Doğuşu 7
III. Koruyucu Hekimlik İlkeleri 12
IV. Tedavi Hekimliğinde Gelişme Aşamaları 22
V. Sosyal Hekimlik 27
VI. İnsan Ekolojisi 33
VII.. Hekimlikte Çağdaş Görüşler ve Amaç 46
İKİNCİ KİTAP
Sağlığı Koruma Önlemleri
vııı. Çevre Sağlığı 66
X. Beslenme 70
XI. Erken Tanı 75
XII. Aşırı Doğurgaıılığın Kontrolü 81
XIII. ilaçla Koruma 91
XIV. Kişisel Hijyen 94
L XV. Sağlık Eğitimi 96
ÜÇÜNCÜ KİTAP
Sağlık ;Yönetimi İlkeleri
X111. Kaııııı Yönetimi İlkeleri 105
XVII. Sağlık Hizmetinde Örgütleıırne 113
XVIII.Sağlık İıısan Gücü 124
XIX. Sağlık. Hizmeîıleriııiıı Finansmaını 141
XX. Sağlık Düzeyinin Ölçülmesi 148
DÖRDÜNCÜ KİTAP
Türkiye'de ve Dünya'da Sağlık Hizmetleri
XXL Türkiye'de Sağlık Hizmetleri 155
XXH. Türkiye'de Sağlık Mevzuatı 167
xxm. Türkiye'de Sağlık Düzeyinde Dün ve Bugün 175
XXIV. Gelişmiş Ülkelerde Sağlık Hizmetleri 195
XXV. Uluslararası işbirliği 204
EKLER
Halk Sağlığı konusunda ek kaynaklar 211
Yazarın diğer yazılarının listesi 224
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalının diğer yayınları 232