İşyerinde Sosyal Diyalog ve Demokrasi

Book : İşyerinde Sosyal Diyalog ve Demokrasi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-455-191-4

Published Date : 2013

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

Document Type : Book

Book No : 8073

INDEX

BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMLAR
1.1. Sosyal Diyalog 28
1.1.1. Sınıfsal Farklılık Bağlamında Sosyal Taraflar 31
1.1.2. İşyerinde Sosyal Diyalog Ve Demokrasi 33
1.1.3. İşyerinde Diyalog Sağlayan Modeller 37
1.1.3.1.Yönetim Ve Denetim Kurullarında 38
1.1.3.2. Çalışma Konseyleri 39
1.1.3.3. Uzman 39
1.1.3.4. İşyeri temsilcilği 40
1.1.4. Üçlü diyalog
1.1.5. Çok Taraflı Diyalog 41
1.2. Diyaloğun Karar Alma Süreçlerinde Etki gücü 41
1.3. Endüstriyel Demokrasi Ve Sosyal Diyalog 44

İKİNCİ BÖLÜM
KURAMSAL ÇERÇEVE

2. Sosyal Diyalog Konusundaki İlk görüşler 56
2.1.Çatışmacı yaklaşımlar 60
2.1.1. Endüstri İlişkilerinde Çatışmacı Yaklaşım 60
2.1.2. Güç yaklaşımı 61
2.2. Uzlaşmacı Yaklaşımlar 63
2.2.1. Sistem Kuramı 63
2.2.2. Çoğulculuk Yaklaşımı 67
2.2.3. İnsan Kaynakları Yönetimi 70

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÖNTEM
3.Yöntemsel Arkaplan 73
3.1. Sosyal Taraflar Perspektifinden Sosyal Diyaloğu Araştırmak 76
3.2. Araştırma 78
3.3. Görüşme Yapılan 80
3.4. Görüşme Yapılan Kişilere Ulaşma 82
3.5. Bulguların 84
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE'DE İŞYERİ DÜzEYİNDE SOSYAL DİYALOĞUN YASAL ÇERÇEVESIVE KAPSAMI
4.Türk Çalışma Yaşamında İkili Sosyal Diyalog 89
4.1. Cumhuriyet Öncesi Yakın 89
4.2. Cumhuriyet Sonrası 92
4.2.1. Sınıfsız Toplumsal Yapı Anlayışının Etkileri 94
4.2.2.Toplu Pazarlık Ve İkili Sosyal Diyalog 95
4.3. Diğer İkili Sosyal Diyalog Uygulamaları 106
4.3.1. İşyerinde Temsil Ve Sosyal 110
4.3.1.1.İşçi 111
4.3.1.2.İşyeri SendikaTemsilciliği 117
4.3.2. Kurullar Çerçevesinde Çalışma 120
4.3.2.1. Mevzuat ile Yapılandırılan Kurullar 120
a. Yıllık Ücretli İzin 121
b. İş Sağlığı Ve Güvenliği 122
c. İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılması Komisyonu 124
d. İşyeri Sağlık Ve Güvenlik 126
4.3.2.2.Toplu İş Sözleşmeleri ile Yapılandırılan Kurullar..................... 127 i
a. İşyeri Disiplin 127
b. Hasar Tespit 128
c. Endüstri İlişkileri Kurulu 129
d. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 130
BEŞİNCİ BÖLÜM
SOSYAL TARAFLARIN GORUŞLERI: ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNDE FARKLILIKLAR ÜLKESİ TÜRKİYE
5. Sosyal Taraflar Arasındaki Farklı Yaklaşım Örüntüleri 132
5.1. Sendikal Hareket Ve Sosyal Diyalog 143
5.1.1.Türkiye”de İşçileşme 144
5.1.2. Sendikal Hareketin Gelişimi Ve Sendikalararası Rekabet 147
5.2. Örgütlenme Ve Toplu İş Sözleşmesi Önündeki Engeller 151
5.2.1. Düşük Sözleşme Düşük Sosyal Diyalog Demektir 152
5.2.2. İşkolu Ve İşyeri Barajlarının Yarattığı 154
5.2.3. Sendikasızlaştırma Çabaları Ve Ademi Merkezi İlişkiler 161
5.3.Taşeronlaşma ve Sosyal 164
5.4. Rekabet - Verimlilik Ve Sosyal 171
5.5. Avrupa Birliği Sürecinde İşyeri Düzeyinde Sosyal Diyalog 177
5.5.1.Türkiye Üzerindeki 177
5.5.2. Avrupalı Ve Türk İşverenler Arasındaki Yaklaşım Farkı 184
5.6. İşyeri Kurulları Ve Sosyal 189
5.7. İşçi Temsilciği ve Gönüllü Kurullar
5.7.1. İşçi Temsilciliği Bir Seçenek Olabilir mi? 210
5.8. Sosyal Ortaklık Ve Sosyal Diyalog
5.9. Sosyo Kültürel Değerler Ve Sosyal Diyalog 227
5.10. Türk Çalışma İlişkilerini Teorik Olarak Açıklama Denemesi 233