Dünya Üniversiteleri ve Türkiye'de Üniversitelerin Gelişmesi Cilt: 2

Book : Dünya Üniversiteleri ve Türkiye'de Üniversitelerin Gelişmesi Cilt: 2

Author : * Ernst E. Hirsch

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

Skin : 2

Published Date : 1950

Publisher : Ankara Üniversitesi Yayınları

Document Type : Book

Book No : 7999

INDEX

İKİNCİ CİLDİN İÇİNDEKİLER
III üncü BÖLÜM ..
ÜNİVERSİTELER KANUNU . . . . 673-1081
ÖNTASARILAR . . . . . . . . . . 675-- 785
A. AKADEMİK MESLEK HAKKINDAKİ RAPOR VE PROJELER. .675- 747
İLK PROJE.............. 677~683 '
Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretmenleri Kanun Lâyihası...677--683
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNİN HAZİRLADIĞI PROJE VE GEREKÇE . . . . . . 684- 706
Üniversiteler Öğretim Öğeleri Hakkinda Kanun 684 --~ 690
Gerekçe................691--705
YÜKSEK MÜHENDİS OKULUNUN PRÖJEYE MÜTEALLİK MÜTALÄASI VE KANUN PROJESI...............707-712
Teknik Üniversiteler Öğretim Öğeleri Hakkında Kanun....... 707-712
ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK OKULLAR ÖĞRETMEN VE YARDIMCI ÖĞRETİCİLERİ HAKKINDAKİ KANUN PROJESİ . . . . . 713-729
Gerekçe 713-729
Üniversite Ve Yüksek Okullar Öğretmenleri Yardımcı Öğreticileri Hakkında Kanun Lâyihasi .. 716 - 722
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Projeye müteallik Mütaleasi . . . . . . . . . 722 -724
Üniversite Ve Yüksek Okullar Öğretmen Ve Yardımcı Öğrencileri Hakkındaki Kanun Projesi» ni tetkik etmek üzere Edebiyat Fakültesi Profesörler Meclisi tarafından Seçilen komisyonun haz1rladiğı taslak . . . . . .. 724- 728
İstanbul Üniversitesinin Düşünceleri . . . . 728 -729
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM MESLEĞİ ÜYELERİ HAKKINDA KANUN LÂYİHASI . . . . . 731-747
Gerekçe. . . . . . . 731-745
Lâyiha................1446-1452
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün Kanun Lâyihasına Müteallik Düşünceleri . . . . . 745-747
B. ÜNİVERSİTELERİN ÖZERKLİĞİ HAKKINDAKİ RAPOR VE PROJELER - . . . . . 749-785
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNİN RAPORU (om. Prof. Sıddık Sami ONAR) . . . . . . 751
1946 YILI ŞUBATAYINDA ANKARA'DA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA ToPLANAN MUHTELİT KOMİSYONUN HAZIRLADIĞI «ÜNİVERSİTELERİM FAKÜLTELERİN VE BUNLARA BAĞLI DİĞER KURUMLARIN - ÖZERKLİKLERİ ÜZERİNE KANUN TASARISI...........769--785
Tasarının Metni... . . . . . 769 -774
Gerekçe........774-785

2incî Kısım

4936 SAYILI ÜNİVERSİTELER KANUNU..... .........787-1081
TALİM VE TERBİYE DAİRESİNİN HAZIRLADIĞI ÜNİVERSİTELERLE BUNLARA BAĞLI FAKÜLTE VE KURUMLARIN ÖZERKLİKLERİ VE ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM MESLEGİ ÜYELERİ KANUN TASARISI . . . . 789 -812
Tasarının Metni. . . . . . . . . . 789- 806
İstanbul Teknik Üniversitesinin Mütaleası . . 806 -- 809
İstanbul Üniversitesinin Mütaleası . . . . . 809-- 811
ÜNİVERSİTELER KANUNU TASARISI VE MİLLİ EĞİTİMİ VE BÜTÇE KOMİSYONLARI RAPORLARI. . . . . . . . . . . 813-- 89
Gerekçe. . . . . . . . . . . . . . . 813-- 836
T. B. M. M. Milli Eğitim Komisyonunca Kurulan Özel. Komisyonun Raporu . . . . . . . 837 - 838
Millî Eğitim Komisyonu Raporu . . . . . . 838-- 842
Bütçe Komisyonu Raporu . . . . . . 843 - 846
Hükümetin Teklifi ile Değiştirişler . . . . 847 -- 896
Cetveller . . . . . . . . . . . . . . 896 -~ 897
AT. B.TM. M. de 4936 Sayılı Kanuna Müteallik
Müzakereler . . . . . . . . . . . . . . 898 -- 1057
Kanunun Metni. . . . . . . . . . . 1058 -- 1077
Kanuna Bağlı Cetveller . . . . . . . . . 1077 -- 1078
TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN BAŞI VE MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÃLİ ”YÜCElİN ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜKLERİNE ÜNİVERSİTELER KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ MÜNASEBETİLE GÖNDERMİŞ OLDUĞU KUTLAMA MESAJI . . . . . . . . . 1079 - 1081

E K
NİVERS-İTELER KANUNUNDAN SONRAKİ GELİŞME . . . 1083--1458
I. ÜNİVERSİTELER KANUNUNUN TATBİKİNİ GÖSTEREN MEVZUAT . . .. . .1085 - 1106
Üniversiteler Kanununun 46 ncı maddesinin (D) fıkrasının yorumlanmasına dair Başbakanlık Tezkeresi Ve Millî Eğitim, Adalet Ve Bütçe Komisyonları Raporu . . . . . 1085 - 1095
Üniversiteler Eylemli Öğretim Üyelerinin Seçimleri Hakkında Tüzük . . . . . . . . . 1096 -- 1100
Üniversite Doçentliği İmtihan Yönetmeliği . . ııoı -1106
KURULUŞ KADRoLARı . . . . . . . 1107 - 1272
Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Hakkında Kanun Tasarısı Ve Millî Eğitim Ve Bütçe Komisyonları Raporları . . . . . . . . 1107 -- 1210
Gerekçe . . . . . 1107 -- 1112
Millî Eğitim Komisyonu Raporu . . . . . . 1113 -- 1114
Bütçe Komisyonu Raporu . . . . . . 1115 -- 1117
Tasarı Ve Değiştirişler . . . . . . . . . 1118 -- 1120
Cetveller................1121--1133
T. B. M. M. ndeki Müzakereler . . . . 1134 -~ 1204
Kanunun Metni . . . . . . . . . 1204 -- 1205
Kanuna Bağlı Cetveller . . . . . . . . 1205 -- 1210
İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Ve Bütçe Komisyonları Raporları . . . . . . 1211 --1236
Gerekçe . . . . . .. . . . . . . . . 1211-1212
Millî Eğitim Komisyonu Raporu . . . . . . 1212 - 1213
Bütçe Komisyonu Raporu . . . . . . . . 1213 -- 1214
Tasarı Ve Değiştirişler . . . . . . . . . 1215 -- 1216
Cetveller. . . . . . . . . . . . . 1217--1227
T. B. M. M. deki Müzakereler. . . . . . . 1227 -1232
Kanunun Metni . . . . . . . . 1232
Kanuna Bağlı Cetveller . . . . . . . . . 1233 -1235
İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Ve Bütçe Komisyonları Raporları .. . . . . . . . 1237 --1272
Gerekçe . . . .. . . . . . . . 1237 -1239
Millî Eğitim Komisyonu Raporu . . . . . 1239 -1242
Bütçe Komisyonu Raporu . . . . . . . . 1242 -- 1243
Tasarı Ve değiştirişler . . . . . . . . . 1244 --1245
Cetveller. . . .. . . . . . . . . 1245 - 1259
T. B. M.. M. ndeki Müzakereler . . . . . 1260 - 1266
Kanunun Metni . . . . . . . . . . . . 1266 - 1267
kanuna Bağlı Cetveller . . . . . . . . . 1267 - 1272
ııı. ANKARA YÜKSEK ZİRAAT ENSTİTÜSÜNÜN ÜNİVERSİTELERE KATILMASI . . . 1273 -1373
Yüksek ZiraatEnstitüleri Kanunu Tasarısı Ve Tarım, Millî Eğitim Ve Bütçe Komisyonları Raporları. . . . . . . . . . . . .1273-1352
Gerekçe . . . . -. . . . . . . . . .1273-1276
Tarım Komisyonu Raporu . . . . . . 1276 -- 1279 .
Millî Eğitim Komisyonu Raporu . . . . . . 1230 -1232
Bütçe Komisyonu Raporu . . . . . . . . 1282 - 1285
Tasarı ve Değiştirişler . . . . . . . . . 1286 --1299
Cetveller. . . . . . . . . . . . 1300-1304
T. B. M. M. ndeki Müzakereler . . . . . . 1305 - 1349
Kanunun Metni . . . . . . . . 1349-1352
Kanuna Bağlı Cetveller , . . . . . . . . 1352'
Kuruluş Kadroları Hakkındaki 5239 Sayılı Kanuna Ek Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Ve Bütçe Komisyonları Raporları . . . . 1353- 1373
Gerekçe . . . . . . . 1353 --1356
Eğitim Komisyonu Raporu. . . . . . 1355 - 1357
Bütçe Komisyonu Raporu . . . . . .1357 -- 1359
Tasarı Ve Değiştirişler . . . . . . . . . 1359 - 1361
ler. . . . . . . . . . . 1361~1368
T.B. M. M. de 5595 Sayılı Kanuna Müteallik Müzakereler. . . . . . . . . . . ı353-ı370
Kanun Metni (5595) . . . . . . . . . . 1370-1371
Kanuna Bağlı CetVeller . . . . . . . ı37ı-ı373
IV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ KURULUŞU . . . 1374- 1390
Ankara Universitesi Kuruluş Kadroları Hakında 5239 Sayılı Kanuna Ek Kanun Tasarısı Millî Eğitim Ve (Bütçe Komisyonları raporları. .........1374-1375
Bütçe,...............1374
Eğitim Komisyonu Raporu . . . . . 1374 -~ 1375
Komisyonu Raporu . . . . . . . . 1375 -- 1376.
Tasarı Ve Değiştirişler . . . . . . . . . 1375-1377
Cetveller...............1373-1379
T.B.M.M. deki Müzakereler . . . . . . . 1330 ...1339
Kanunun Metni. . . . . . . . . . . . 1389--1389
Kanuna Bağlı Cetveller . . . . . . . . . 1390
V. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ . . . . 1391-1445
Siyasal Bigiler Okulası Hakkında Kanun Lâyihası
Ve Maarif, Maliye Ve Bütçe Encümenleri matbaları..1391--1405
Gerekçe...............1391--1391
Marif Encümeni Mazbatası . . . . . . . 1392 -- 1393
Maliye Encümeni Mazbatası . . .. . . . . 1393 - 1393
Bütçe Encümeni Mazbatası . . . . . . . 1394 -- 1395
Tasarı Ve Değiştirişler. . . . . .. 1395--1398
T.B.M.M. nde Kanuna Müteallik Müzakereler 1398 -- 1404
Kanun Metni . . . . . . . . . . . . 1404- 1405
Siyasal Bilgiler Okulu Hakkında Kanun . . 14105 -- 1406
Siyasal Bilgiler Okulu Hakkındaki Kanuna Ek kanun ..1406
Siyasal Bilgiler Okulu Hakkındaki 2777 Sayılı
kanunun 2nci Maddesinin Değiştirilmesine ait kanun Tasarısı Ve İçişleri, Millî Eğitim Ve Bütçe Komisyonları Raporları . . .. .1406 --1414
Gerekçe . . . . . . . . . . . . . 1407
İçişleri Komisyonu Raporu . . . . . . . . 1407 --1408
Millî Eğitim Komisyonu Raporu . . . . .. 1409
Bütçe Komisyonu Raporu . . . . . . . . 1410
Tasarılar. . . . . . . . . . . . 1411-1413
Siyasal Bilgiler Okulunun (Siyasi ve İktisadi İlimler Fakültesi) adı ile Ankara Üniversitesine
katılması hakkında kanun . . . . . . . . 1414 - 1445
Gerekçe...............1414-1416
Millî Eğitim Komisyonu Raporu . . . . . . 1416 -- 1417
Bütçe Komisyonu Raporu . . . . . . . . 1418 -- 1419
İçişleri Komisyonu Raporu . . . . . . . . 1420 -- 1422
Tasarılarla Cetveller . . . . . . . . . . 1423 -- 1431
Kamutaydaki müzakereler . . . . . . . . 1432-- 1443
Kanunun yMetni . .l . . . . . . . . 1443 -- 1445
VI. ORMAN FAKÜLTESİ. . . . . . . . . . 1453 -1458
Gerekçe ...............1453~1454
Millî Eğitim Komisyonu Raporu . . . . . 1454 -~ 1455 1
Bütçe Komisyonu Raporu . . . . . . . . 1455
Tasarilarla Cetveller . .. . . . . . . . 1455 -- 1457
Kanunun Metni . . . . . . . . . . . . 1458
ARAMA CETVELLERİ . . . . . . . . . . . 1459 -_ 1480
İsim Üzerine Arama Cetveli . . . . . 1461 -- 1465
II Mefhum Üzerine Arama Cetveli . . . 1465 -- 1475
III Üniversiteler Kanunu Maddelerine Müteallik İzahlı Cetvel . . . . . . . . 1476 -- 1477
IV Üniversiteler Kanunu Maddelerine Müteallik Mukayeseli Cetvel . . . . . . 1478 - 1480