Birinci Türk Tarih Kongresi

Book : Birinci Türk Tarih Kongresi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

Published Date : Temmuz 1932

Publisher : Türk Tarih Kurumu Basımevi

Document Type : Report

Book No : 7992

INDEX

Birinci Türk Tarih Kongresine İştirak ..... XV
Tarihi Tetkik Cemiyeti Azaları...... XV
Darülfünun Müderris, Muallim Ve Müderris Muavinleri....XVI
Lise Muallim Mektebi Ve Ortamektep Muallimleri......XVI
Askerî Lise ve Ortamektep Muallimleri............XXI
Birinci Türk Tarih Kongresi Umumî Talimatı ....... XXII

2 TEMMUZ 1932, CUMARTESİ TOPLANMASI
Günlük Çalışma Programı..........2
Zabıt Hulasası.............3

Öğleden Evvel
Birinci Oturuş

Maarif vekili Esat Beyefendinin Açma Nutku........5
Muallim İhsan Şerif Beyin Nutku ........ 14
İkinci Oturuş
Tarihten Evvel Ve Tarih Fecrinde, Afet Hanımefendi...18
Üçüncü Oturuş
Türk Tarihi Hakkında Bazı Umumî Meseleler, Köprülüzade Fuat bey......42

Öğleden Sonra
Birinci Oturuş
Köprülüzade Fuat Bey'e Cevap, Afet Hanımefendi.....50
Türkçe ve Diğer Lisanlar Arasında Irtibatlar, Samih Rifat Bey..... 52
Avrupan Tarihten Evvelki Lisaniyatında Türkçenin İzleri....... 56
İkinci Oturuş
Hanımefendiye Cevap, Köprülüzade Fuat Bey...... 79
Üçüncü Oturuş
Prof. Fuat Beyefendi'ye, Hasan Cemil bey.... 80
Hasan Cemil Beyefendilye Cevap, Köprülüzade Fuat ..... 82
Türkçemizden Farisî Lisanına İntikal Eden Bazı Türk Kelimeler,Doktor Caferoğlu Ahmet bey.......83
Türkçeden Iran Lisanına Geçen Bazı Kelimelerin Ayniyeti Hakkında Caferoğlu Ahmet Beyle Cevap, Samih Rifat Bey....86
3 TEMMUZ 1932, PAZAR TOPLANMASI
Günlük Çalışma programı..........96
Zabıt hulasası.........97

Öğleden Evvel
Birinci Otürüş
Türk Irk Ve Medeniyet Tarihine Umumî Bir Bakış, Dr. Reşit Galip beyefendi.........99
Kadim Medeniyet Sahaları......... 113
İkinci Otürüş
Konuşmanın Devamı, Dr. Reşit Galip bey...... 162
Bir Açıklama, Halil Etem bey...... 162
Üçüncü Oturuş
Pittard”da'n Kanaatbahş Bir Iki Not, Şevket Aziz bey... 163

Öğleden Sonra
Birinci Otürüş
Dr. Reşit Galip Bey ........165
İkinci Oturuş
Reis ........ 166
Üçüncü Oturuş
Ortaasiya”da Kuraklık Meselesi, Zeki Velidi bey... 167
Dördüncü Oturuş
Dr. Reşit Galip Bey .........176
4 TEMMUZ 1932, PAZARTESİ TOPLANMASI
Günlük Çalışma Programı...... 196
Zabıt hulasası........ 197

Öğleden Evvel

Birinci Oturuş

Medeniyetinin Menşeine Umumî Bir Bakış, Hasan Cemil Bey... 199
Eteokretler............210
Kidonlar.............210
İkinci Oturuş
Liselerle Ortamektepler Için Telif Edilen Tarih Kitabında Nazarı tenkidimi Celbeden Noktalar, Miiderriszade Fazil Nazmi Bey ........... 215
A. İsmialemler.........216
B. İştirak meselesi........217
C. Lisan Mecellesi......218
Müderris Fazıl Nazmi Beyin Mütalaaları Hakkındaki Cevaplarım, Samih Rifat Bey...........223

Öğleden Sonra
Birinci Oturuş
İkinci Oturuştan Devam, Samih Rifat Bey.....233
İkinci Oturuş
Reis...............237

5 TEMMUZ 1932, SALI TOPLANMASI
Günlük Çalışma Programı...........240
Zabıt Hulasası.....................241

Öğleden Evvel
Birinci Oturnş
Mısır din ve İlâhlarının Türklükle Alâkası, Yusuf Ziya Bey .....243
İkinci Oturuş
İptidai Türk Aile Hukuku ile Iptidaî Hindo-Avrupaî Aile Hukuku Arasında Mukayese,Ağaoğlu Ahmet Beyefendi....261
Üçüncü Oturuş
Türkler'in Antropolojisi, Şevket Aziz Bey.........271

Öğleden Sonra
Birinci Ouruş
“Ano”da Yapılan Hafriyat Hakkında, Şevket Aziz Bey .... 279
6 TEMMUZ 1932, ÇARŞAMBA TOPLANMASI
Günlük Çalışma Programı.........286
Zabıt Hulasası............287

Öğleden Evvel
Birinci Oturuş
İslâm Medeniyetinde Türklerin Mevkii, Şemsettin Bey....289
İkinci Oturuş
Türk Edebiyatına Umumî Bir Bakış, Köprülüzade Fuat Bey..308
Üçüncü Oturuş
Şemsettin Beyin Konferansı Hakkında, İzmirli Ismail Hakki ......321

Öğleden Sonra
Birinci Otnrnş
Ferdî Varlık, Içtimaî Varlık, Halil Nimetullah bey 327
İkinci Oturuş
Reis................333
7 TEMMUZ 1932, PERŞEMBE TOPLANMASI
Günlük Çalışma
Zabıt

Öğleden Evvel
Birinci Oturnş
Tarihin Amilleri, Sadri Maksudî Bey ..... 339
Fizik ve Coğrafi Amiller.......343
Ruhî Amiller (Psikoljik)....... 344
Büyük Mefkûreler (Idée”ler) .........347
Irk Meselesi (...) ......... 348
Harp, Fütuhat ve Mücadeleler ........350
Tekâmül Kanunu (Evolution)........351
İktisadi amiller.........352
Farihte Halkın rolü..........358
Büyük Şahsiyetler ...........360
Üçüncü Oturuş
Hint Akraba Kavimleri Arasında, Mösyö Zayti Frenç....366

Öğleden Sonra
Birinci Oturuş
Tenkitler, Zeki Velidi Bey........369
İkinci Oturuş
Tenkitlere Devam (el-Birûnînin Milliyeti), Zeki Velidi Bey .....375
Çeşitli Bahisler, Dr. Reşit Galip Bey ...... 376
Üçüncü Oturuş
Velidi Beyin Tenkitleri: Kuraklık Bahsi - Eski Türk Şehirlerinin mahalleri Meselesi, Prof Sadri Maksudî...389
9 TEMMUZ 1932, CUMARTESİ TOPLANMASI
Günlük Çalışma Programı.......402
Zabıt Hulasası...............403
Öğlenden Evvel
Birinci Oturuş
Orta Kurun Tarihine Umumî Bir Bakış, Muallim Afet Hanim ......405
İkinci Oturuş
Reis.................444
Üçüncü Oturuş
Reis................445

Öğleden Sonra
Birinci Oturuş
Akvâm-1 Kadîme-i Şarkiye Hakkında Bazı Mülâhazalar, Avram Galanti.........445
Mısır Hakkında Mülahazat...........445
Hititler Hakkında Mulahazat.........447
Şumer (Sumer)ler Hakkında MülâhaZât..........449
Arienler hhakkında...........451
Kablettarih Medeniyetin Menşei Hakkında, Samih Rıfat Bey.....452
İkinci Oturuş
Kablettarih Medeniyetin Menşei Hakkında (Devam), Samih Rifat bey........472
10 TEMMUZ 1932, PAZAR TOPLANMASI
Günlük Çalışma programı.........482
Zabıt hulasası.........483

Öğleden Evvel
Birinci Oturuş
Şarkta Inhitat Sebepleri, Ynsuf Hikmet bey......485
İkinci Oturuş
Reis...................531
Üçüncü Oturuş
Reis...................531

Öğleden Sonra
Birinci Oturuş
Müzeler, Halil Etem bey..........532
İkinci Oturuş
Tarih Kitapları Hakkında Felsefî Noktai nazardan Bazı Mütalaalar, Dr. Orhan Sadettin Bey..........567
11 TEMMUZ 1932, PAZARTESİ TOPLANMASI
Günlük Çalışma programı........574
Zabıt hulasası.............575

Öğleden Evvel
Birinci Oturuş
Tarih Yazmak ve Tarih Okutmak Usullerine Dair, Akçuraoğlu Yusuf beyefendi............577
I. Bölüm...........577
II.Bölüm............589
III. Bölüm........596
IV.Bölüm........597
V. Bölüm.........602
İkinci Oturuş
Reis....................608
Üçüncü Oturuş
Ahmet Refik Bey...........609
Eski Tarih Kitapları, Mehmet Ali Ayni bey.......609
Tarih Serisine Ait Mütalaam, Yusuf Şerif bey.....613
Mehmet Ali Beyefendi Ve Şerif Beyefendinin Mütalaalarma Cevap, Akçuraoğlu Yusuf.......615

Öğleden Sonra
Birinci Oturuş

T. T. T. Cemiyeti Reisi Akçuraoğlu Yusuf Beyefendinin Nutku .........616
Edebiyat Fakültesi Reisi Müderris Muzaffer Bey”in Nutku ... 619
Muallim Mediha Muzaffer Hanımın Nutku........621
Muallim Midhat Beyin Nutku .........624
Maarif Vekili Esat Beyefendinin Nutku ......627