ODTÜ Gelişme Dergisi 1981 Özel Sayı

Book : ODTÜ Gelişme Dergisi 1981 Özel Sayı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Period : 3 monthly

Published Date : 1981

Publisher : Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi

Document Type : Periodical

Book No : 7990

INDEX

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Mehmet
Kıcımanîn "Türkiye'de Planlı Gelişmenin Yirmi Yılı, 1960- .
1980" Seminerini. Açış Konuşması / Opening Statement by
Prof. Dr. Mehmet Kıcıman, President of Middle East Tech-
nical University .............. v

Derleyenin Notu/Editor's Note .........vii

Bölüm 1 : Genel Konular/
Part 1 : General Issues ......... 1

Bunalım, Ekonomi Politikaları, Planlama ve Devlet: Bir Yaklaşım Önerisi/Crisis, Economic Policies, Planning and State: A Suggested Approach
Gürel TÜZÜN ..........3

Pitfalls of Development Strategy and Planning / Gelişme
Stratejisi ve Planlamanın Tuzakları Zvi Y. HERSHLAG ...19

State Intervention, Economic Planning and Import - Substituting Industrialization : The Experience of the Less Developed Countries/ Devlet Müdahalesi, İktisadi Planlama ve İthal İkameci sanayileşme: Az Gelişmiş Ülkelerin Deneyimi
Frederick I. NIXSON ..............55

Türkiye'de Planlama Kavramının Gelişimi Üzerine / On the
Development of the Planning Concept in Turkey
Yalçın KÜÇÜK........ 79

Türkiye'de Planlamanın "Dünü - Bugünü - Yanım/Past,
Present and Future of Planning in Turkey..
Ergin GÜNÇE........... 117


A Comparative Study of Indicative Planning in Turkey and Planning in Socialist Countries/ Türkiye'deki Yol Gösterici Planlama ile Sosyalist Ulkelerdeki Planlama Uzerine Karşılaştırmalı Bir Inceleme
Anatoly A. POROKHOVSKY...... 133

Bölüm 2: Toplumsal Bir Kurum Olarak Planlama/ Part 2 : Planning as a Social Institution ....... 145

20 Yıllık Planlama Deneyimi Işığında Türkiye'de Planlamanın Idari ve Hukuki Sorunları/Administrative and Legal
Problems of Planning in Turkey in the Light of Twenty Years of Experience
Turgut TAN ..........147

Türkiye'de Planlamanın Hukuki Çerçevesine İlişkin Sorunlar ve Seçenekler Üzerine Bazı Gözlemler/Some Observations on Issues and Alternatives Pertaining to the Legal Framework of Planning in Turkey
A. Deha SEZER ..............168

Planlama ve Bürokrasi/ Planning and Bureaucracy
Gencay SAYLAN ...........183

Planlı Dönemde İdari Reform Anlayışı ve Uygulaması : İdari
Reformun “Yönetilmesi" Açısından bir Değerlendirme/ Con-
ception and Implementation of Administrative Reform in the
Planned Period: An Evaluation A with respect to "Admini-stration” of Administrative Reform
A. Ümit BERKMAN ........207

Kamu İktisadi Kuruluşlarının Yeniden Düzenlenmesi Yaklaşımları ve Dördüncü Beş Yıllık Plan'ın Politikaları / Approaches to the Reorganization of the State Economic Enterrises an the Polices of the Fourth Plan
Aykut Ekzen.........227

Bölüm 3 : Ulusal Planlamanın Toplumsal Yönleri/ Part 3 : Social Aspects of National Planning ....... 261

Sosyal Planlamanın Problemleri Üzerine/On the Problems of Social Planning
Hasan KARACAL ..........263

Planlı Dönemde İşçi Hareketini Belirleyen Etkenler/ Factors Determining the Labour Movement in Turkey in the Planned Period.. Yıldırım KOÇ ........287

Planlı Dönemde Sendikal Örgütleme / Organization of Labour in the Planned Period
Alpaslan IŞIKLI ............349

Dört Plan Döneminde Bölgesel Politikalar ve Ekonomik Büyümenin Mekânsal Farklılaşması/ Regional Policies in Four
plans and Spatial Differentitation of Economic Growth
İlhan TEKELİ .........369

Bölüm 4 : Planlamada Modeller/ Part 4 : Models in Planning ...391

Türkiye'de Makro Modellere Genel Bir Bakış/ Macro Models in Turkey: A General Outlook
H. Suat ORSAN-Tunç TAYANÇ .........393

Macro Planning in Turkey: A Critical Evaluation/Türkiye'de
Makro Planlama: Eleştirel Bir Değerlendirme
Fahrettin YAĞCI ..........407

Türk Planlamasında Kısa Dönemli Makroekonometrik Model Gereksinimi/The Need for Short-Term Macroeconometric Models in Turkish Planning
Uğur KORUM .........427

Etki, Yönlendirme Ve Öngörüler Açısından Planlar/Impact,
Orientation and Predictions ofthe Plans
Ercan UYGUR ........437

Planlamada Bir Tepkinin Geçişim Fazı İçin Zaman Dizisi Profili /Time Series Profile for Transient Phase of a Response in Planning
Z. Şeyda DELİGÖNÜL ...........475

Bölüm 5 Plan Uygulaınası/Part 5 :v Implementation of
Plans .......491

Türkiye'nin 1950-1980 Dönemindeki İktisadi, Büyümesi Üzerine Düşünceler/Reflections on the Economic Growth of Turkey in the Period 1950-1980
Tuncer BULUTAY ........493

Türkiye'de Tarımsal Taban Fiyat Politikası ve Etkileri/Price Support Policies in Turkey and
Their Impacts
İsmail BULMUŞ ........541

1970li Yıllarda Mühendislik Sanayilerindeki Kamu Yatırımları: Gözlem ve Değerlendirmeler / Public investments in Engineering Industries in the “Seventies Some Observations and Comments''
Oktar TÜREL ..............575

Türkiye'de İzlenen İthal İkameci Kalkınma Stratejisi ve Yabancı Sermaye/Import Substitution Strategy and Foreign
Capital in Turkey
Atila ERALP ............613

Planlama ve Uluslararası Örgütler: Türkiyenin Dünya Ban-
kası ile İlişkileri Örnek Olayı/ Planning and International organizations: The Case of Turkey's Relations with the World Bank
Oktar TÜREL.......... 635