Kollektif Müzakereler

Book : Kollektif Müzakereler

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

Published Date : 1962

Publisher : TÜRK-İŞ

Language : French

Translator : Ferit Hakkı Saymen

Document Type : Book

Book No : 7750

INDEX

BİRİNCİ DERS : Kollektif müzakerelerin tarifi ve menşei i
Tarif ........................... 3
Kollektif müzakerelerle işletme seviyesinde yapılan istişare ve işbirliği arasındaki fark ......... 6
İşletmelerin hâkim olduğu sendikalar 7
Kollektif müzakerelerde işverenlerle çalışanlar arasındaki kuvvetler münasebeti ............... 9
Kollektif müzakerelerin menşei ve gelişmelerinin ilk merhaleleri ................. 12
Modern sanayide ve evvelki esnaf teşkilâtlarında meslekî münasebetler .......... 16
Sendika teşkilâtının büro memurlariyle el işçisi olmayan çalışanlara teşmili ................. 17
Az gelişmiş memleketlerde sendika teşkilâtı ...... 20
İKİNCİ DERS : Sendikaların tanınması
Tanınmalarını sağlamak için sendikaların mücadelesi ................ 22
Sendikalar arasında rekabetler .......... 25
Kollektif müzakereler için temsil kudretini haiz sendikaların seçimi ................. 27
Sendikaların tescili .................. 29
ÜÇÜNCÜ DERS : Kollektif müzakerelerin başarısı için zarurî olan şartlar
Elverişli siyasî "iklim" ......... 32
Sendika hürriyeti ................ 33
Çalışanlar teşkilatının istikrarı ......... 33
sendikaların tanınması ......... 34
Uyuşma zihniyeti ............ 35
Nizama aykırı yollara sapmama .......... 36
DÖRDÜNCÜ DERS : Kollektif müzakerelerin cereyan tarzı ............. 37
Müzakere tâbiyesi .......... 38
Müzakere oturumları .......... 39
Temsil .................. 41
Mahalli ve millî müzakereler ............ 42
Bir iş kolunu kapsayan mukaveleler ........... 48
Umumi normların veya asgari şartların tayini ..... 51
İstişare ve işbirliği ............ 53
Kollektif müzakere ve mukavelelerin değeri ...... 55

BEŞİNCİ DERS : Kollektif müzakere ve mukavelelerde ele alınan mevzular .......... 58
Ucretler ................. 61
Mevzuubahis işkolunun malî kudreti ........... 61
Yaşayış seviyesi ................. 63
Çeşitli mesleklerde ve faaliyet sahalarında net ücretler arasındaki münasebet ............ 65
ALTINCI DERS : Kollektif müzakere ve mukavelelerde ele alınan mevzular (Son) ................. 71
Ücretler (Son) ........... 71
Ücretlerin tediye tarzları ........... 71
Ücretin korunması .......... 76
Geçim indekslerine göre ayarlanmış ücretler
oynak ıskalaları ................. 78
Satış fiatlarına bağlı ücret oynak ıskalaları ..... 82
Çalışma zamanı, fazla saatlerle çalışma, tatiller .... 84
Diğer meseleler ...... 87
YEDİNCİ DERS : Kollektif Mukavelelerin tatbikatı ..... 89
Denetim metodları ve icrası ............ 89
Kollektif mukavelelerle ferdi iş akidleri arasındaki
münasebet ................. 92
Kollektif mukavele hükümlerinin tefsiri ............ 93
Kollektif müzakerelerle kollektif mukavelelere dair kanunî mevzuat .................. 94
SEKİZİNCİ DERS : Sendikalı olmay-*an işçiler ve kollektif
müzakereler
Tefrik tehlikeleri ........... 96
Sendikalı işçiler tercih edilmesi ......... 98
Mukavelelerin teşmili ......... 98
DOKUZUNCU DERS : İş ihtilâflarının halli hususunda rızaî usuller ....... 100
Talep usulü ............... 101
Sendikalar ve işverenler tarafından kararlaştırılan
uzlaştırma ve tahkim .......... 103
[UNCU DERS : Nizama aykırı hareketler ......... 107
Sendika aleyhine mukaveleler .......... 107
Sendika idarecileri ile sendika üyelerine karşı icra
edilen misilleme ......... 109
Sendikalar arasında selâhiyet ihtilâflarından doğan grevler ............ 110
Kollektif mukavelelere aykırı grev veya lokavtlar .. 111
Bazı işçilerin işten çıkarılması için sendikaların işverenler üzerine yaptıkları baskılar ......... 112
Nizama aykırı hareketlerde bulunma yasağı ........... 113
ONBİRİNCİ DERS: Kollektif Müzakerelerin Kesilmesi -
Grev ve lokavt hakkı ........ 113
Grev Hakkının sınırlanması ......... 115
Grev pike'lerinin barışçı yollarla kullanılması ...... 118
Sendika alacaklarının korunması ....... 119
İşin Durmasının başlıca sebepleri ........ 121
İşin Durmasının çeşitli şekilleri ........ 123
Sendikaların çıkarmadıkları grevler ........ 125
İşin Durmasından meydana gelen zararlar
ONİKİNCİ DERS: Devlet ve Kollektif Müzakereler ... 128
Ulaştırma Ve Tahkimi .......... 128
Rızai uzlaştırma ve tahkim ...... 128
Mecburî Uzlaştırma ............. 129
Mecburî tahkim ................ 130
Hakem mahkemeleri ............ 134
Tahkimin Kollektif müzakerelere tesiri ......... 137
Tahkikat Komisyonları ............ 140
Çlışma şartlarının Devlet tarafından tanzimi .......... 141
Ücret Komisyonları marifetiyle asgari ücretlerin tespiti ........ 142
İdare mukavelelerinde âdil ücret Şartları ........ 145
Millileştirilmiş sanayi kollarında kollektif müzakereler....147
Müracaat OLunacak Metinler.........151/186