Nüfusbilim Dergisi

Book : Nüfusbilim Dergisi

Author : * --

Language : English

Episode : Population

Publishing Location : Ankara

Skin : 5

Period : annual

Published Date : 1983

Publisher : Hacette Üniversitesi Nüfus Etütlleri Enstitüsü

Document Type : Periodical

Book No : 7688

INDEX

İÇİNDEKİLER/CONTENTS
EDİTÖRÜN NOTU/EDITORIAL 3
MAKALELER/ARTICLES
The Unemployment Puzzle in
Turkey : How it Turns Out to
be an Employment Problem /
Türkiye'de İşsizlik Karmaşası
Nasıl İstihdam Sorununa Dö-
nüşebilir.

Nusret EKİN 5
Sağlık Hizmet Araştırmaların-
da Demografinin Yeri / Place
of Demography in Research on
Health Services.

Nusret H. FİŞEK 37
Bir Ülkenin Gelecekteki Nüfu-
sunun Sabit Kalması İçin Ka-
dın Başına Gerekli Ortalama
Canlı Doğum Sayısı Üzerinde
Hipotetik Bir Çalışma / A
Hypothetical Study on the
Average Number of Alive
Births Per Woman Necessary
to Keep the Population at a.
Fixed Level in the Future.

Sevil CERİT 49
Araştırma İstatistiklerinin Gö-
rüşme Sûresinin Uzun ve Kısa
Oluşuyla Nasıl Etkilendiğini
Göstermeye Yönelik bir Çalış-
ma / A Study on How the
Statistics of a Research is
Affected by the Duration of
Interview

Mahir ULUSOY 59
Women's Career Involvement
in Four Professions in Turkey/
Türkiye'de Dört Uğraşta Ka-
dınların Meslek Seçimi.

Gwendolyn L. LEWIS 71
Dual Roles of a Group of Fe-
male Bank Clerks in İstanbul:
A Comparative Study / İstan-
bul'da Bankalarda Çalışan Bir -
Grup Kadının İkili Rolu: Kar-
şılaştırmalı Bir Çalışma.

İsmail SANDIKÇIOĞLU 105
KONFERANSLAR/
FORTHCOMING
CONFERENCES 119