TÜRK-İŞ HUKUK BÜLTENİ Sayı: 34

Book : TÜRK-İŞ HUKUK BÜLTENİ Sayı: 34

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 34

Published Date : Kasım 1996

Publisher : TÜRK-İŞ

Document Type : Periodical

Book No : 7681

INDEX

1. Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik............. 7
2. Bakanlar Kumlu Kararları .......... 9
3. Kamu Kurum ve KuruluşlarınınTaşınmaze Mallarının Satışına İlişkin Esas ve usuller..... 10
4. Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun ..19
5. TBMM Kararları ............22
6. Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinde değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik............. 23.
7. Memurlar, Diğer Kamu Görevlileri ile Bunlarırı İ
Emeklilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki kanunu...........24
8. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Arasında Uluslararası Federasyonunun ve Onun Türkiye Cumhuriyetindeki Temsilciliğinin Statüsüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ....26
9. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Ekinde Yer Alan Ek: 14 Nolu Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik... 27
10. Kimlik Bildirme KanunununUygulanması ile İlgili Yönetmeliğin 29 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair
Yönetmelik.....29
11. İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü ya
Yetiştirme ve Geliştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Yönetmelik..............30
12. Hayat-Sigortaları yönetmeliği.........31
13. Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi, Ecrimisil ve Tahliye
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında yönetmelik...54
14. Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı................62
15. Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin Yer Değiştirme
Suretiyle Atanmalarına Ilişkin Yönetmeliğin Yürürlükten
Kaldırılması Hakkıda YönetmeIik.................. 66
16. Sosyal Sigortalar Kurumu Eğitim Hastanelerinde _Eğitilen
Asistanların Uzmanlık Kadrolarına Atanmalarına Ilişkin
Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında ... 67
17. Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin Ünvan Yükselmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Ilişkin
Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında ....68
18. Kayıt ve Tescili Yapılacak Sinema Video ve Reklam
Filmleri ile Kliplerin Çekimlerinde _istihdam Edilenlerin
Sigortalılıklarının Sağlanması ile Ilgili Tebliğ ..... 69
19. Sosyal Sigortalar Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre
Kullanılacak Yetkilerin Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik........... 74
20. Tüzük.........75
21. Eski Hükümlülerin istihdamı Hakkında Tüzükte
Değişiklik Yapılmasına Dair .... 76
YARGI KARARLARI
1. Anayasa Mahkemesi Kararı 81
2. Anayasa Mahkemesi Başkanlığından 85
3. Yurt Dışında Çalışma - Emeklilik İşlemleri 100
4. Bordronun Kayıt Koymadan imzalanması 102
5. Birbirini Takip EderfToplu İş Sözleşmeleri - Aynı ve s
Nakdi Giyim 104
6. İhbar Tazminatı - İşverenin Sorumluluğu 106
7. Olağanüstü Genel Kurulun İptal Davası 107
8. Kötüniyet tazminatı 109
ı t.