TÜRK-İŞ YILLIĞI 99

Book : TÜRK-İŞ YILLIĞI 99

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 1-2

Published Date : Kasım 1999

Publisher : TÜRK-İŞ

Document Type : Book

Book No : 7679

INDEX

Birinci Cilt İÇİNDEKİLER

Birinci CİIt TABLO Ve GRAFİK DİZİNİ.................7
İkinci Cilt TABLO ve GRAFİK DİZİNİ

Birinci Bölüm: EKONOMİK ve MALİ GELİŞMELER:
İYİLEŞME VAR Ml?
A. 1980 Sonrasının Neo-Liberal Politikaların Değerlendirilmesi .......23
I.Yeni Birikim Modelinin Dönüm Noktaları.......23
II. 500 Büyük Firma Ekseninden 1982-1998 Dönemi
Birikim-Üretim-Bölüşüm Dinamiklerine Toplu Bakış ...37
B. Üretimve İstihdam: Reel Sektör Gelişmeleri....57
I.Büyümeve Sektörel Gelişmeler........57
II.İstihdam ve İşsizlik...............65
C. Kamu Maliye Tıkanma mı? ............74
I. Bütçelerin İşlevsizleştirilmesi .........74
II.Vergi Politikasında Yazbozlar.........97
III. Kamu Borçlanmasında Tehlikeli Tırmanış...130
IV. Zorunlu Tasarruf Ve Konut Edindirme Yardımı: Değişen ne? . . . . . . . . . . .136
V. KİT`ler Ve ÖzelleşEirme.................158
EK:TUPRAŞın sahipsiz Yangını
VI. Tarımsal Destekleme Politikaları ve Doğrudan Gelir Desteği . . . . . . . . . . . .187
D. Bazı BÖlüşüm Göstergeleri............201
I. Ücretler,Maaşlar ve Asgari Ücret
II. Enİlasyon ve Gıda Harcamaları...............222
III. Gelir Dağılımı........................233
E. Para-BankaPolitikaları......................237
I. Para-Mevduat-Kredi Gelişmeleri............237
II.Yenilenen Bankalar Kanunu Ne Getirdi? ........244
F. Dış Ekonomik İlişkiler ve Bazı Sosyo-ekonomik Etkileri . . . . . . . .262
I. Dış Ticaret ve ödemeler Dengesi.................262
II.Gümrük Birliğinin sosyal Etkileri................271
ikinci Bölüm : TOPLUMSAL GELİŞMELER ve REFAH GÖSTERGELERİ
A. Nüfus ve Eğitim...................281
I. Nüfus ...................281
II.Eğitim................288
III.Mesleki Eğitim.................293
B. Toplumsal Sağlığın Korunması: Sağlık, Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları . . . . . . .302
I. Sağlık..............302
II. Sosyal Güvenlik ..................308
III. İşKazaları ve Meslek Hastalıkları.................340
IV.Tüketicinin Korunması ....................346
C. Çocuk, Genç, Kadın, Özürlü ve Yabancı Kaçak İşçilerin
Çalışma Koşulları
I.Çalışan Çocuklar ..........350
II. Genç İşçiler ..........356
III.Kadın İşçiler ............381
IV. özürlülerin İstihdamı...............399
V.Yabancı Kaçak İşçilik ..............416
D. Konut, Yerel Yönetim, İmar Politikaları ve Deprem . . . . .. . .429
I. Konut Politikalarının 75 Yıllık Bilançosu . . . . 429
II. Yerel Yönetimler Ve Konut Geliştirme Politikaları . . .. . . . .451
III. Depremin Ortaya Çıkardığı Gerçekler: Yeni-Liberal Politikaların Sorumluluğu . . . . . . . .469
Üçüncü Bölüm : TÜRK-ışın GÜNDEMİ AÇISINDAN TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA YAŞAMI ve SENDIKAL GELİŞMELER
A. Türkiye'de Çalışma Hayatındaki Temel Gelişmeler:
Toplu İş Sözleşmeleri ve Grevler............485
B. 1997'den 1999`a İşçi Sınıfının Gündemi: Sendikal/Politik /Ekonomik/ Toplumsal Gelişmeler ve TÜRK-İŞ . . . . .503
Dördüncü Bölüm : ÇALIŞMA YAŞAMI VE l SENDIKAL PoLırıKALAn:
aüNcELnEN GEÇMIŞE
A. Hükümet Proğramlarında Çalışma Yaşamı (1996-1999) . . . . . . . . . . . .557
B. Esneklik ve Sendikal Politikalar.........567
C. Serbest Bölgeler Gerçeği ve Sendikal Politikalar . .582
D. İşçi Sınıfı Tarihinden Bir Kesit: Türkiye'de 1960-1969 Döneminde Işçi Sınıfı Eylemleri . . . . . . . . . .597

İKİNCİ CİLT

Oğuz Oyan
Devleti Yeniden Biçimlendirme çabaları ve sendikal Tavır . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Korkut Boratav
Bir Küresel1eşme Eleştirisi.........29

DOSYA 1 .- KÜRESELLEŞME VE EMEK DÜNYASI:

ÇOKULUSLU ŞİRKETLERDE DAVRANIŞ KODLARI
-AVRUPA SOSYAL ŞARTI- ILO İLKELERİ

Nihat Falay
Sosyal Yaşamın ve Emek Dünyasının Dünü ve Bugünü . . . 39

Seyhan Erdoğdu
Küreselleşen Dünyada Küresel sendikal Politikalara Bir Örnek: Çokuluslu şirketlerde Çalışma Koşullarına İlişkin Davranış İlkeleri . . . . . . . . . . . . 46

Mesut Gülmez
Avrupa sosyal sartı Koruma sistemi ve Türkiye ...83

Yıldırım Koç
Türkiye'de sendikalaşma hakkı ve ILO İlkeleri .... 138

DOSYA 2 :BİRİKİM, ÜRETKENLİK VE ÜCRETLER
Nurhan Yentürk
Türk İmalat sanayiinde Ücretler, İstihdam ve Birikim . . . . . . . . . . . . 167

Ebru Voyvoda, A. Erinç Yeldan
Türk İmalat sanayiinde İşgücü Üretkenliği ve Ücretlerin Gelişimi . . . . . . . . . . . 195

Halit Suiçmez
Türkiye Ve Avrupa Birliği'nde Ücret ve Verimlilikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

DOSYA 3 :İKTİSAT POLİTİKALARI VE SANAYİLEŞME: KAVRAMLAR VE UYGULAMALAR

İşaya Üşür
sanayileşme: Kavramdan Tipolojilere........229

M. Tûba Nihat Ongun
İstikrar ve Yapısal Uyum: Temel Kavramlar 've Metodoloji . . . . . . . . . . . . . . . . 278

Erhan Yıldırım
Türkiye'de İktisadi Dalgalanmalar ve İktisat Politikaları . . . . . . . . . . . . . . . 314

Aziz Konukman
Esnek Üretim Tekniklerinin Türkiye'nin sanayileşme Stratejisi Açısmdan Geçerliliği . . 363
Aykut Göker

Yine"İnovasyonda Yetkinlik"....................383

DOSYA 4 :KAMU MALİYESİ VE KRİZİ AŞMA SENARYOLARI

Nazİf Ekzen
İç Borçlanma: TBMM Devrettiği Bütçe Yetkisini Yürütmeden Geri Almak Zorunda . . . 405

İsmail Engin TABL
Kamu Finansman Krizinin Aşılmasına Yönelik Önerilerin Değerlendirilmesi . . . . 417

Gülay Günlük Şenesen TABL
Türkiye'de Bütçe Açıkları: Bütçe Harcamaları Yönünden Bir Değerlendirme . . . . 429

Ali Rıza Aydın
Adaletli Hukuk Düzeni ve Fonlar....443

DOSYA 5: ÖZELLEŞTİRMENİN DENETİMİ, İSTİHDAM ETKİLERİ ve BİR TEORİK TARTIŞMA: PİYASA Versus PLANI

Musa Özdemir
Özelleştirmenin Denetimi..................471

Aysıt Tansel
Türkiye'de Özelleştirme Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçiler: Çıkarılma Öncesinde ve Sonrasında Durumları . . . 491

Hakan Arslan
Özelleştirme ve Bir Eski Tartışma: Piyasa Versus Plan . . . . . . . . . . 515
DOSYA 6: ULUSLARARASI TAHKİM VE YATİRIMLAR UZERİNE ÇOK TARAFLI ANLAŞMA

Gaye Yılmaz
“Insanların Beyinlerini işgal Ederseniz, Kalpleri ve Elleri de Arkadan Gelecektir...553

Gökhan Candoğan
Beşte Bir Toplumu; To Have Lunch or To Be Lunch
(Enerjide Özelleştirme, Uluslararası Tahkim, Anayasa Değişikliği ve Çok Taraflı
Yatırım Anlaşması)

Oktar Türel, Com Somel
Çok Taraflı Yatırım Anlaşması: Seattle'a Giderken . .. . . . . . . . . . . . . . 606

Hüseyin Ekmekçioğlu, H. Ferhan Tuncel
Uluslararası Tahkim Konusunda Bir Değerlendirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622
DOSYA 7: MEDYA-RTUK-İDEOLOJİ SENDİKALAR VE MEDYA
Kaya . T
Türkiye'de 1980 Sonrası Medyanın Gelişimi ve Ideoloji Gereksinimi . . . . . . . . . . . . 633
Radyo Televizyon Üst Kurulu: Türkiye'de Radyo ve TABL
Televizyon Yayıncılık Sektörünün Düzenlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660

Hasan Tahsin Benli
Çalışma Yaşamı Açısından Sendikalar ve Medya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
DOSYA 8: ULUS DE VLET-DEMOKRASİ ve SİVİL TOPLUM-DE VLE T İLİŞKİLERİ

Haldun Gülalp
Ulusal Devlet,Global Demokrasi? ..........689

H. Tarık Şengül, Oğuz Oyan
Sivil Toplum-Devlet İlişkisi Üzerine Düşünceler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697