TÜRK-İŞ YILLIĞI 97

Book : TÜRK-İŞ YILLIĞI 97

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 1-2

Published Date : Temmuz 2014

Publisher : TÜRK-İŞ

Document Type : Book

Book No : 7678

INDEX

Birinci ciıt İÇİNDEKİLER

Sunuş...........19
A. TÜRKİYE'DE EKONOMİK/MALİ GELİŞMELER........... 23
I. Neo-Liberal Politikaların Gelişimi
II. Üretim ve İstihdam.............................32
1. Büyüme Ve Sektörel Gelişmeler....................32
2. İstihdam Ve İşsizlik..................45
III. Kamu Maliyesi
l. Devletin Küçültümesi Yaklaşımı, Bütçe Ve Vergi...... 60
2. Kamu Borçlanması...............................85
3. Zorunlu Tasarruf Ve Konut Edindirme Yardımı....95
4. KİTler ve Özelleştirme ................123
IV. Bazı Bölüşüm Göstergeleri ..................168
1. Ücretler, Maaşlar Ve Asgari ücret......... 168
2. Enflasyon ve Gıda Endeksi .................185
3. Destekleme Politikaları..................202
4. Gelir Dağılımı......................207
V. Para-Mevduat-Kredi Gelişmeleri...................221
VI. Dış Ekonomik ...................228
1. Ödemeler dengesi...................228
2. Gümrük Birliği...................233
B. TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL GELİŞMELER................. 257
1. nüfus.......................257
2. eğitim..................259
3. Sağlık........................275
4. Sosyal Güvenlik...............287
5. Çalışan Çocuklar...............322
6. Kadın İşçiler..................327
c. TÜRKİYE'DE SENDİKAL GELİŞMELER..................... 339
1. Çalışma Hayatı : Temel Gelişmeler, Toplu İş Sözleşmeleri
ve grevler..........341
2. 1996'dan 1997'ye İşçi Sınıfının Gündemi:
l Sendikal / Politik / Ekonomik /Toplumsal Gelişmeler ve TÜRK-İŞ.................360
D. DÜNYADA NEO-LİBERAL ELKONOMİ POLİTİKALARININ EMEK UZERINPEKI ETKİLERİ VE İŞÇİ HAREKETININ TEPKILERI.... 431


İKİNCİ CİLT İÇİNDEKİLER

Oğuz OYAN
Küreselleşme Paradoksu: Söylenenden Gerçeklere... 9

Alparslan IŞIKLI
1997'ye Girerken Yalanlar Ve Gerçekler.......... 20

DOSYA 1 : YAPISAL UYUM, BÖLÜŞÜM ve EĞİTİM POLİTİKALARI
Korkut BORATAV
Yapısal Uyum ve Bölüşüm: Uluslararası Bir Bilanço... 31

Fuat ERCAN
Neo-Liberalizm ve Yapısal Uyum Politikalarının Eğitim Hakkı Uzerindeki Etkileri ...............46

Birgül Ayman GÜLER
Yapısal Uyarlanma Reformları ve Devlet .............74

DOSYA 2 : KÜRESELLEŞME ve EMEK PİYASALARI

Mehmet BEŞELİ
Işçi Sınıfı ve Sendikacılık Hareketinde Uluslararası "Yeni"
Eğilimler................ 87

Nurcan ÖZKAPLAN
Sendikal Hareket ve İşgücü Piýasalarında Yeni Eğilimler..116

Şerife Türcan ÖZSUCA
İşsizlik Sigortası ve İşsizlik...........131

Ali Rıza AYDIN
Ozel İstihdam Büroları.............149

DOSYA 3 : Ev İçi ÜRETİM, KADIN EMEĞİ ve SENDİKAL
ORGUTLENMESI

Hacer ANSAL
Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Kadın emeği.........165

Zehra KAsNAımğLU / Meltem DAYIOĞLU / Erkan ERDİL
Türkiye'de Ev Içi Uretim Değeri..................185

Seyhan ERDOĞDU
Dünyada Kadın İşçilerin Sendikal Faaliyete Katılımı..200

DOSYA 4 .- FİNANSAL LİBERALLEŞME ve TÜRKİYE EKONOMİSİ

Oğuz ESEN
Sermaye Kontrolları Uzerine Bazı Gözlem ve Değerlendirmeler...229

Nurhan YENTÜRK
Sıcak Para Girişi Ve Reel Sektör..........244

Serdar ŞAHİNKAYA
Bankacılık Kesimi-Reel Kesim ilişkileri Uzerine Değinmeler..................259

DOSYA 5 : KÜRESELLEŞME, İLETİŞİM ve "BİLGİ" TOPLUMU

Korkmaz ALEMDAR
Küreselleşme Türkiye ve Kitle Iletişim Araçları....275

Ümit ATABEK
Iletişim Teknolojileri: Yeni Olanaklar mı?.......284

İşaya ÜŞÜR
Ma'lûmât Toplumu ya da Buharlaşan Herşey Katılaşıyor...293

DOSYA 6 : ULUSLARARASI REKABET_YARIŞINDA DEĞİŞEN DÜNYA,
AVRUPA, RUSYA ve TURKİYE İLİŞKİLERİ

Aykut GÖKER
Uluslararası Rekabet Ustünlüğü Yarışında Kesici Uç:
Inovasyonda yetkinlik...........323
M. Tuba ONGUN
Hizmet Ticareti Genel Anlaşması ve Olası sonuçları.. 350

Atila ERALP
Değişen Dünya, Avrupa ve Türkiye.................368
Gülten KAZGAN
Türkiye-Rusya Ekonomik Ilişkileri....................378

DOSYA 7 : KÜRESELLEŞME ve SİYASAL İSLAM YÜKSELİŞİ:
GELİŞMENİN TİKANMASİNİN URETTİGİ KARAMSARLİK

Gencay ŞAYLAN
Küreselleşme ve Siyasal İslam...............397

İlhan TEKELİ
Türkiye Bağlamında Modernite Projesi ve Islam .... 412

Haldun GÜLALP
Modernist Iyimserlikten Postmodernist Kötümserliğe ..451

DOSYA 8 : DEMOKRATİK TALEPLER ve SİYASALLAşMA BAGLAMİNDA TURKİYE'DE SENDİKAL HAREKET


Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU / Levent KÖKER
Türkiye Demokrasinin Neresinde? Eleştirel Bir Değerlendirme ...........465

Musa ÖZDEMİR
Memur Sndikaları.......485

Yıldırım KOÇ
TÜRK-İŞ ve Siyasal Partilerle İlişkiler (Dünden Yarına)..510