Çocuk İşçiliğine Karşı Sendikal Mücadele: TÜRK-İŞ Modeli (Trade Uion Action Against Child Labour: The TÜRK-İŞ Model)

Book : Çocuk İşçiliğine Karşı Sendikal Mücadele: TÜRK-İŞ Modeli (Trade Uion Action Against Child Labour: The TÜRK-İŞ Model)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mayıs 1998

Publisher : TÜRK-İŞ

Document Type : Book

Book No : 7675

INDEX

BİRİNCİ BÖLÜM: TÜRKİYE'DE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR 11
1. Çalışan Çocuk Kavramı 11
2. Çocukların Çalışma Nedenleri 11
1 3. Çalışan Çocukların Genel Durumu 14
4. Çalışan Çocukların Çalıştıkları Yerler Ve Çalışma Koşulları 21
5. Çalışan Çocuklara ilişkin Hukuki Durum 21
6. Küreselleşme Olgusu ve Gümrük Birliği Açısından Bir Değerlendirme 23
7. Küreselleşme Sürecinde Kayıt Dışı Ekonomi Ve Çalışan Çocuklar 23
8. Gümrük Birliği Sürecinde Çalışan Çocuklar
İKİNCİ BÖLÜM :ÇOCUK İŞÇİLİĞİ KONUSUNDA TÜRK-İŞ'İN GELİŞTİRDİĞİ PROJELER
9. TÜRK-İŞ 'i Tanıyalım
10. TÜRK-İŞ ”in Çocuk İşçiliğine Yaklaşımı
11. TÜRK-İŞ Çalışan Çocuklar Bürosu”nun kurulması
12. TÜRK-İŞ I. Dönem Projesi: Çalışan Çocuklar Konusunda İşçi Sendikalarının Etkinliklerinin Artırılması (1.11.1993-5.11.1994)
12.1. “Sendikalar ve Çalışan Çocuklar Durum Belirlemesi” Grup Çalışması ve Eğitim Semineri
12.2. “Çalışan Çocukların Sorunları” Eğitimi
12.3. “Ankara'da Ağaç ve Metal sanayiinde Bir Alan Araştırması” Grup Çalışması
12.4. “Sendikalar ve Çalışan Çocuklar “ Ulusal Semineri
12.5. Yayın Çalışmaları
12.6. Birinci Proje Döneminin Değerlendirilmesi
13. Ankara Ağaç ve Metal Sanayiinde Bir Alan Araştırması (Özet)
13.1. Araştırmanın
13.2. Araştırmanın Kapsamı
13.3. Araştırmanın Konusu
13.4. Araştırmanın Aşamaları
13.5. Araştırmanın yürütülmesi
13.6. Araştırmanın Genel Bir Değerlendirmesi Ve sonuç
14. TÜRK-İŞ II. Dönem Projesi: Deri-iş Sendikasının Güçlendirilmesi Ve Eğiticilerin Eğitimi
(01.11.1994 - 30.03.1996)
14.1. “Deri İşkolunda Çalışan Çocukların Sorunları ve Çözüm Yolları” Eğitim Semineri
14.2. “Istanbul Deri Sanayiinde Çalışan Çocuklar” Grup Ça1ışması
14.3. “Istanbul Deri Sanayiinde Çalışan Çocuklar Uzerindeki Oncelikli Riskler ve Alınması Gereken Önlemler” Eğitim Semineri
14.4. Yayın Çalışmaları
14.5. İkinci Proje Döneminin Değerlendirilınesi
15. İstanbul Deri Sanayiinde Çalışan Çocuklar Üzerine Ampirik Bir Alan Araştırması (Sosyo-Ekonomik Altyapı, Gelecek Beklentileri ve Sendikalara Düşen Görevler)
15.1. Araştırmasının Amacı
15.2. Araştırma evreni
15.3. Araştırma yöntemi
15.4. Araştırmanın Uygulanması
15.5. Araştırmanın Genel Bir Değerlendirmesi ve Sonuç
a. Mekansal organizasyon yoktur.
b. Sağlıklı çalışma koşulları sağlanamamıştır.
c. Üretim Organizasyonu hem geleneksel üretim açısından hem de modern üretim teknolojisi bakıınından yoktur
d. Sektörde sosyal güvenlik yoktur
e. Sektörde çalışan çocuklara meslek egitimi ve öğretimi sağlanması, asli unsur olması gerekirken geri planlara itilmiştir
f. Sektörde sendikal girişim yoktur.
16. Çalışan Çocukların ve Genç İşçilerin Sorunları ve Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu
17. TÜRK-İŞ III. Dönem Projesi :TÜRK-İŞ Bölge ve il Temsilciliklerinin Güçlendirilmesi, Yöneticilerinin Eğitimi ve Eylem Komitelerinin Kampanyaları (01.04.1996 - 30.05.1997)
17.1. “TÜRK-İŞ Bölge ve İl Temsilcilerinin Eğitimi ve Eylem Komitelerinin Kampanyaları”
17.2. Toplantı Sonuç bildirisi
17.3. İl Toplantıları
17.4. Kampanyalar
17.5. Yayın Çalışmaları
17.6. Uçüncü Proje Döneminin Değerlendirilmesi
18. TÜRK-İŞ Çalışan Çocuklar Ulusal Eylem Komitesi ve Bölge Eylem Komiteleri
19. Çalışan Çocukların ve Genç İşçilerin Sorunları Sempozyumu
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMV: ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE _KARŞI MÜCADELEDE SENDİKAL BİR MODELE DOGRU: TURK-IŞ MODELİ
20. TÜRK-İŞ IV. Dönem Projesi : TÜRK-İŞBölge Eylem Komitelerinin Gelişim Planının Belirlenmesi (01.06.1997 - 31.12.1997)
20.1. Çocuk lşçiliğine Karşı Mücadelede Sendikal Bir Modele
20.2. Bölge Eylem Komitelerine Yönelik Grup Çalışmaları
20.3. Kampanyalar
20.4. Yayın Çalışmaları
20.5. Dördüncü Proje Döneminin Değerlendirilmesi
21. TÜRK-İŞ Beşinci Dönem Projesi : Kısa Vadede Çocukların Çalışma Koşullarının iyileştirilmesi, Uzun Vadede Çocuk İşçiliğin Sona Erdirilmcsi İçin Çok Yönlü Eylem
Programı (01.01.1998 - 31.12.1997)
21.1 Programın stratejisi
21.2 Programın Heef Grubu
21.3 Araçlar, Urünler ve çalışmalar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ÇALIŞAN ÇoCUKLARıN KORUNMASINA İLİŞKİN
22.1 ILO / IPEC Programı Çerçevesinde Yürütülnıekte Olan Çalışmalar
22.2 Çalışan Çocuklar Alanında Çalışma Yapan Diğer Kuruluşlar
BEŞİNCİ BÖLÜM:ÇOCUKLARIN VE ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN KORUNMALARINA
POLİTİKA EYLEM ÖNERİLERİ
23.1 Çocukların Korunmalarıııa Yönelik TÜRK-İŞ'în Somut Önerileri