KİT'ler ve Özelleştirme: İDDİALAR ve GERÇEKLER

Book : KİT'ler ve Özelleştirme: İDDİALAR ve GERÇEKLER

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

Publisher : TÜRK-İŞ

Document Type : Book

Book No : 7674

INDEX

BÖLÜM ı
ÖZELLEŞTİRME DAYATMASININ OLUŞTUĞU KOŞULLAR
I. BİRİKİM TARZINDA TIKANMA VE YENİLENME.........3
Evrimin Aşamaları...........................3
II. DEVLETİN YENİDEN TANIMLANMAK İSTENEN ROLÜ
A. KAMU KESİMİ VE KİT KAVRAMLARI.........12
B. GELİŞMİŞ ÜLKELERDE VE TÜRKİYE'DE DEVLETİN ÇAPI ...18
1. Kamu Müdahalelerinin Biçimleri.......18
2. Gelişmişlerde Devletin Boyutlarına İlişkin Farklılıklar...21
3. Gelişmişler İle Gelişmekte Olanlar Arasındaki Farklılıklar....................................24
4. Türkiye'deki Durum...............26
C. TÜRKİYE'DE 1980 SONRASININ YAPISAL DÖNÜŞÜMLERİ...29
I. 1980 Sonrasının Mali-İktisadi-İdari Yapısında Dönüşümler...30
2. Bütçe Bileşiminin Değişmesi ........36
III. TÜRKİYE'DE KİT SİSTEMİNE İLİŞKİN GELİŞMELER........45
1. Katma Değer Oluşumu ve Verimlilikte Ekonominin Yenilmez
Savaşçıları: KİT'Ier
2. KİT'Ier Bütçeye Yük mü, Yoksa Vazgeçilmez Cansimidi mi?
EK 1: TABLOLAR
1. GENEL OLARAK YATlRlMLARlN DAĞILIMI.........55
2. 500 BÜYÜK FİRMA VERİLERİ .................75
II. BÖLÜM
ÖZELLEŞTİRME DAYATMASININ İDDİALARI VE GERÇEK YÜZÜ
l. ÖZELLEŞTİRMECİLERİN İDDİALARI...................101
1. Özelleştirme Dayatması İçin Çizilen "Kuramsal" Çerçeve...101
2. Uygulayıcıların Mali ve İdeolojik Temelli Gerekçeleri..104
3. Özelleştirme Dayatmasının Gündemden Düşmeyen İddiası
“Mülkiyetin Tabana Yayılması" Ne Derece Gerçekçi?......107
4. KİT'lerde Aşırı İstihdam Olduğu İDDİASI.........112
II. ÖZELLEŞTİRME ZORLAMASİNIN GERÇEK ARKA PLANI ....114
III. UYGULAMANIN BAZI ÖZELLİKLERİ.........120
A. UYGULAMANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...............120
B. LİBERAL SİSTEMİN HUKUK DÜZENİYLE UYUMSUZ BİR ÖZELLEŞTİRME ANLAYIŞI .................126
1. Anayasalar Bir Kez Çiğnenmekle Bir Şey Olmayacak Metinler Değildir.............127
2. Özelleştirme 1982 Anayasasının Ruhuna Aykırıdır.....128
3. Özelleştirme Bugüne Kadar Anayasaya Aykırı Bir Şekilde Yapılmıştır ...........131
4. 4046 Sayılı "Özelleştirme Kanunu"na İlişkin Bir Değerlendirme.........................145
5. Peki Ya Anayasa'ya Aykırılık Olmasaydı?.........152
ÖZELLEŞTİRME KONUSUNDAKİ YARGI KARARLARININ DÖKÜMÜ VE
BAZ| İLGİNÇ ÖZELLEŞTİRME GİRİŞİM VE UYGULAMALARI......157
ÖZELLEŞTİRMEYE İLİŞKİN BAZI SAYlSAL VERİLER VE ÖİB VERİLERİYLE ÖZELLEŞTİRME ENVANTERİ................179
III. BÖLÜM
ÖZELLEŞTİRME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞI SENDİKAL TEPKİNİN GELİŞTİRİLMESİ
l. ÖZELLEŞTİRMENİN TOPLUMSAL ETKİLERİ...........193
1. Genel Olarak ..........193
2. Özelleştirmenin Topluma Genel Etkileri ve Sonuçları..198
3. Özelleştirmenin Çalışanlara Etkileri ve Sonuçları...198
4. Özelleştirmecilerin Çözüm Olarak Getirdikleri.....207
5. Özelleştirmenin Siyasi Etkileri ....211
ÖZELLEŞTİRME SONRASI İŞTEN ÇIKARMALAR.......215
II. ÖZELLEŞTİRMENİN EKONOMİK ETKİLERİ: BAZI SEKTÖRLERDEN
ÖRNEKLER...............222
1. Çimento, Kağıt, Gübre ve Petrokimya Endüstrileri İçin Yapılan Nicel Bir Araştırmanın Sonuçları............223
2. Özelleştirmeler ve Telekomünikasyon Sektörü...226
III. ÖZELLEŞTİRMENİN SENDİKALAR AÇlSlNDAN EKONOMİK VE TOPLUMSAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
TÜRK-İŞ TABAN VE TAVAN YÖNETİCİLERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI..........................267
IV. SONUÇ: ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞl ÇIKMAK SOSYAL DEVLETİ KORUMANIN ASGARİ koşuludur............351