V. ULUSAL VERİMLİLİK KONGRESİ

Book : V. ULUSAL VERİMLİLİK KONGRESİ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

Publisher : T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Verimlilik Genel Müdürlüğü

Document Type : Report

Book No : 7647

INDEX

VERİMLİLİK VE EKONOMİK BÜYÜME.........1
Türkiye'de Sektörel Düzeyde Sermaye Stoku,Toplam Faktör Verimliliği Ve Büyümenin Kaynakları............2
Nazlı SAYLAM BÖLÜKBAŞ

Hizmetlerin Artan Önemi 2002-2007 Döneminde Türkiye'nin Genel Verimlilik Büyümesini Yavaşlattı mı?...3
Murat ÜNGÖR

Bilişim Ve İletişim Teknolojileri Sektöründeki Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik analizi..........4
Selim YILDIRIM
Türkiye'de İhracat, İthalat Bağlamında Büyüme Ve Verimlilik.....................5
Cahide BAYRAKTAR

İŞLETMELERDE VERİMLİLİK ARTIRICI UYGULAMALAR............6

İşletmelerde Verimlilik Ölçüm Ve Artırma Teknikleri, Ornek İşletmelerde Kullanılabilirliliklerinin Değerlendirilmesi....7
Umut Tolga Gümüş, Bülent Yılmaz, Ali Gökhan Taşçı

İmalat İşletmelerinde Verimlilik Parametrelerinin Belirlenmesi Ve Önceliklerndirilmesi.............8
Cansu Dağsuyu, Murat Oturakçı

Güçlü Bir Rekabet Aracı Olarak Tee (Toplam Ekipman Etkinliği-Oee) Ve İşletme Verimliliğine Etkileri......9
Tayfun Çayları

Küçük İşletmelerde Çok Yönlü Verimlilik Uygulamaları: Bir Otomotiv Yan Sanayi Firması Örneği............10
Murat Oturakçı, Cansu Dağsuyu

Kurumsal Araçların Yatay İletişim, Tesis Güvenliği Ve Yenilikçilik Aracılığıyla Orgütsel Verimliliğe Etkileri: İzmit İli Örneği
Tuna USLU

Ağ Analizi Tekniği Yardımı ile Organizasyon Yapılarının Verimlilik Üzerine Etkisinin Araştırılması.........12
Merve İnel, Hüseyin Çiçek, Muammer İlkuçar

Düzce İli Osb'lerinde Faaliyet Gösteren Kobi'lerde Bağımsız Muhasebe Denetiminin Kurumsallaşmaya Etkileri Üzerine Bir Araşt1rma...............l3
Yrd. Doç. Dr. Fevzi ER

KAMU HİZMETLERİNDE İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ................14
Akademik Personel Maaşlarının Verimliliğe Etkisi: İstanbul'daki Devlet Ve Vakıf Üniversitelerinde İstihdam Edilen Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama......15
Arş. Gör. Betül Solmaz, Öğr. Gör. Mustafa Özkan

KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerinde Çalışan Verimliliği Yönetimi Üzerine Bir Uygulama...........16
Yusuf Ziya Gövce

Yerel Yönetimlerin Arge Birimlerinde Verimlilik: Samsun Büyükşehir Belediyesi Örneği.........17
Arş. Gör. Harun Biçakcı

İş SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ VERİMLİLİĞE ETKİSİ...18

Az Tehlikeli İş Yerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği (İsg) Çalışmalarının Verimlilik Etkilerinin İncelenmesi Uzerine Bir Çalışma...........19
Y.Doç.Dr. Özay Özaydın, Ar.Gör Ömer Çelepçikay

Kararsız Üretim.......................20
Burçin Wallington, Abidin Sıngın, Ulusal Baykan, Özgür Kucur, H. Agâh Ayhan, F. Erkan Tekin, Bülend Engin

Kurumsal PerformansıArtırınanın Bir Yolu Olarak İş Sağhğı Ve GüVenliği.....21
Nurettin Peşkircioğlu, Ilknur Frolet, Fatma Çil

KENTSEL YAŞAM ALANLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK.............22
Sürdürülebilir Ve Ölçülebilir Kentsel Dönüşüm: Kaynak Verimliliği Ve İklim Değişikliği Potansiyelinin Bina Yaşam Döngüsü Analizleri İle Belirlenmesi... ....23
Dr.Ilker Kahraman, Dr.Hüdai Kara `

Enerji Verimli Bina Tasarımı & Yenilenebilir Sistemlerin Yaratıcı Tasarım Teknikleriyle Binalara Entegrasyonu....25
Hatice Sözer

Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgelerinin Eko Endüstriyel Parklara Dönüşüm...26
Eyüp Güder

Sürdürülebilir Bir Kentsel Yaşam Örneği ''Yavaş Şehirler''.......................27
Ferda Hekimci

İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİNİ BELİRLEYEN ETMENLER..............28
Şirket Birleşmelerinde Önemli Bir Örgütsel Verimlilik Unsuru: Kurum İçi Halkla.............29
Funda Yalım

Psiko-Sosyal Faktörlerin Verimlilik İle İlişkisinin İncelenmesi: Beyaz Yakalı Çalışanlara Yönelik Bir u
Uygulama....30
Özlem Çakır, Aycan Gürkan

Dikkat Düzeylerinin Verimliliğe Etkisi........31
Bekir ÇOKSEVİM

Yönetsel Emeğin Verimlilik Açısından Analizi Zaman Yönetimi...............32
Prof. Dr. Bahar TANER

Emekliliğe Hazırlık Programlarının, İşgücü Verimliliğinin Yükseltilmesi Ve İşgücüne Katılım Oranlarının Artırılmasında Rolü Ve Önemi....................33
Serap Aksu

Çalışma Hayatında Sanallaşma Ve Verimlilik İlişkisi....34
Dr. Mustafa Kemal Akgül

ENERJI VERIMLILIGINI ARTIRICI TASARIM VE UYGULAMALAR......36
Endüstriyel Motorlarda İe4 Verimlilik Sınıfına Sahip Motor Türleri.........37
Hakan Gedik

Akıllı Şebekeler Ve Enerji Verimliliği..........38
Benli, H. Erdener Akinç, E. Erol, Ö. Erçin, T. Atasoy, O. Giireç

Raylı Sistemlerde Frenleme Enerjisinin Verimlilik Üzerine Etkisi.............39
Mine Sertsöz

Otomatik Ambar Uygulamalarında Rejeneratif Sistemlerin Kullanım1....4O
Fatih Bozyak, Musa Demirbaş

FİNANS SEKTÖRÜNDE VERİMLİLİK ANALİZLERİ...............41

Türk Sigorta Sektörünün Verimliliğinin Stokastik Sınır Analizi İle Ölçülmesi. . . . . . . . . . . . .42
İlyas Akhisar, Emine Selin Saridaş i

Türk Bankacılık Sektörü Verimliliğinin Analizi: 2005-2012.....43
Doç. Dr. Pinar PEHLİVAN

Risk Yönetimi Ve İşletmelerde Uygulanabilirliği.........44
Demet BARLIN HARMANKAYA

BÖLGEsEL SEKTÖREL VE ULUSAL VERİMLİLİK ANALİZLERİ......45 '
Bursa'da İlk 250 Firmanın Sektörel İşgücü Verimliliği Analizleri...............46
Yasin Dalgıç, Alper Altan, Emine Arslan Pauli l

Üç Aylık Verimlilik İstatistikleri Üzerine Bazı Sayısal Gözlemler..............47
Nazlı Saçı/lam Bölükbaş, Yücel Özkara, Dursun Balkan

Verimlilik Politikasında Arayışlar...............47
Halit Suiçmez

Verimliliğin Artırılmasında Rekabet Politikasının Önemi...........................49
Volkan Gürsel

TEMİZ ÜRETİM UYGULAMA VE DESTEKLERİ....................50

Otomotiv Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Çevreci Teknolojiler nusundaki Tutumlar1nın Değerlendirilmesi....51
Mübeyyen Tepe Kiiçiikoğlu, Prof. Dr. Rglbrahim Pinar

Aselsan'da Verimlilik Yönetimi....................52
Tuncay Arif İbiş

Endüstriyel Atık Yağların Minimizasyonu................53
Volkan PELİTLİ, H. Merve BAŞAR, Özgür DOĞAN

Temiz Üretim Yöntemlerine Geçişte Devlet Desteklerinin Etkisi Ve Destek başvurularının Sektörel Analizi....54
Ertuğrul Ayrancı

HİZMETLER SEKTÖRÜNDE İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ.............55

Örgüt Kültürünün Hastane Verimliliğine Etkisinin jcı Kalite Standartları kapsamında Değerlendirilmesi...........56
Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI, Yrd. Doç. Dr. Nezihe TÜFEKCİ, Doç. Dr. Ömer Kürşad TÜFEKCİ

Konaklama İşletmelerinde Ergonomi Ve Verimlilik İlişkisi: İşgörenler Üzerine Bir Araştırma.....57
Doç. Dr. Bayram Şahin, Burçin Sönmez, Hulya Kahveci

Hizmet İşletmelerinde Verimlilik Yönetimi: Hizmet Çalışanlarınm Ve Hizmet Müşterilerinin İşletme Verimliliğine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme......58
Doç. Dr. Nesrin Şalvarci TÜRELİ

TEKNOLOJİ, AR-GE VE YENİLİK...........59
Beşeri Ve Sosyal Sermaye'nin Verimliliğe Dönüşümü..60
Doç. Dr. Mehmet KARAGÜL, Arş. Gör. İbrahim Yaşar ŞAMA

Ulusal Teknolojik Yetenek Kapasitesinin İnşasında İşgücü Verimliliğinin Rolü Ve Önemi: Türkiye İçin Çıkarımlar........61
Murad Tiryakioğlu

Türkiye'de Kobilerin Verimliliği Açısından Teknoloji, Yenilik Ve Ar-Ge'nin Önemi.............62
Begüm Erdil Şahin

Aydın İl Yenilik Platformu............63
Gülay GÜNDEAY, Prof Dr. Didem EVCİ KİRAZ

İMALAT SANAYİNDE VERİMLİLİK ANALİZLERİ.............64
İşgücü Verimliliği Ve Ücret İlişkisi: Türk İmalat Sanayii Üzerine Bir Uygulama............65
Prof Dr. H. Mahir FİSLINOĞL u, Yrd. Doç. Dr. Bilge KÖKSEL

Türk İmalat Sanayinde Bölgesel Düzeyde Sermaye Stoku Tahmini Ve Sermaye Verimliliği...........66
Yücel Özkara, Mehmet Atak

Türk İmalat Sanayi Verimlilik Göstergelerinin Electre Yöntemi İle DEğerlendirmesi.............67
Dr. Rasim AKPINAR, Enver ÇAKIN, Yrd. Doç. Dr. Aslı ÖZDEMİR

AR-GE VE YENİLİKTE POLİTİKA ARAÇLARININ ETKİLİLİĞİ....68
Ar-Ge Ve Yenilik Çalışmalarında Verimlilik Ve Kamu Destekleri..............69
Doç. Dr. Serhat Çakır

Türkiye'deki, Teknopark Ve Firma Yöneticilerinin "İnovasyon Algısı".......7O
Hasan UZUN

Üniversite-Sanayi İşbirliği Çerçevesinde Trabzon'daki Organize Sanayi Bölgeleri Üzerine Bir Araştırma....71
İlker Murat AR, Ömer Faruk ALEMDAR, Bülent KATIRCI, Ayşe ÇELİK ÇAGRILI

AR-GE, İNOVASYON VE VERİMLİLİK İLİŞKİLERİ...........73
Kamu Arge Ve Yenilik Desteklerinin Etkisi Ve Verimliliğinin Değerlendirilmesi.....................7 4
Dr. Sinan Tandoğan

Bir Şirketin Hayat Hikayesi...................75
Jale KAZAN

Sürdürülebilir Kalkınma, Verimlilik Ve Bilim Ve Teknoloji Politikalarına Entegrasyonu..............76
Prof Dr. Erkan Erdil

İş SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE VERİMLİLİK...................77

Sosyal Sorumlu Ve Sürdürülebilir Üretim için İnsana Yakışır İş..................78
Özge Berber-Agtaş

Çalışma Yaşamında Sağhk, Güvenlik Ve Çevre İçin İnsan Odaklı Yaklaşırn.......8O
Prof Dr. A.Gürhan Fişek

İş Sağliği Ve Güvenliği ve Verimlilik ili.....83
Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ
KAMUDA VERİMLİLİK..........................84
Kamu Hizmetlerinde Özelleştirme Politikalarının

Sonuçlarının Verimlilik Açısından Çözümlenmesi.....85
Doç. Dr. Sonay BAYRAMOĞLU ÖZUĞURLU

Uygulamada Verimlilik................86
Kayhan Kavas

Stratejik Yönetim Ve Stratejik Verimlilik Kültürü....87
Prof.Dr. Sait Aşgın

Verimlilik Üzerine Düşünmeler.................88
Yrd. Doç. Dr. Ozan ZENGİN

MAKRO DÜZEYLİ ÇEVRESEL VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ.........90
Çevre İstatistikleri Ve Göstergeler............91
Aynur TOKEL

Türkiye İçin Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri.....92
E . İzzet Arz

Çevresel Verimlilik Göstergeleri.................93
Özlem Durmuş

Sürdürülebilir Kalkınma Göstergelerinde Ölçüm Sorunları..94
Prof. Dr. Osman Zaim

ÖRNEK TEMİZ ÜRETİM UYGULAMALARI................95
Endüstride Temiz Üretim Uygulamalar1........96
ÇETİN KESKİNER

Kimya Sektöründe Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Ve Kaynak Verimliliği Uygulamaları...........97
Hüdai Kara, Necmi Sadıkoğlu

Sanayide Temiz Teknoloji Uygulama Ornekleri.......98
Bülent Keskinler, Çiğdem Balçzk

TARIM VE GIDA SEKTÖRLERİNDE VERİMLİLİK Ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK.......99

Türkiye'de Gıda Sektörünün Girdi-Çıktı Analizi İle İncelenmesi....................10O
Şenol Altan, Hediye İloğla

TÜRKİYE'DE TEMİZ ÜRETİM ÇALIŞMALARININ MEVCUT DURUMU..101
Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm..........102
Adem Arıcı

Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Yeri: İzmir Kalkınma Ajansı Örneği.........103
Filiz Morova İneler

TÜBİTAK MAM Çevre Ve Temiz Üretim Enstitüsü Ulusal Temiz Üretim Faaliyetleri..........105
Işıl Ataçoğla, Ceren Tosun, Ertan DURMLIŞOĞLLI

Sürdürebilir Üretim ve Tüketim Politikaları : Kaynak Verimliliğinde Güncel Yaklaşımlar...............107
Gözde Cüce, SElin Akyol Engin