Türk-İş 9'uncu Genel Kurul Çalışma Raporu Ankara-28.Mayıs.1973

Book : Türk-İş 9'uncu Genel Kurul Çalışma Raporu Ankara-28.Mayıs.1973

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1973

Publisher : TÜRK-İŞ

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 7400

INDEX

21 yıl önceyi hatırlıyoruz

...Ve aynı görüşü tekrarlıyoruz

Son üç yıllıkı dönem

Üç yıl öncesinin uyarıları

Yönetim Kurulumuzun teşhisi

Aşırı akımlar

Atatürk düşmanlığı

Aşırı akımların istediği ortam

Parlamentonun itibarı ve parlamenterler

Türk - îş'in tarafsızlığı

12 Mart Muhtırası

Türk - İş'in Başkanlar Kurulu bildirisi

Sıkıyönetimin ilânı

Reformlar ve Parlamento

Reformlar ve Türk - İş

Tarihten ders almak

Hükümetlere duyurduğumuz gerçek

Anayasal kuruluşlar ve 12 Mart

1971 başında yurdumuzun görünümü

Sorunlar ve işçi hareketi

İşçi liderlerinin bildirisi

Genel Merkezimize yapılan saldırı

İşi durdurma kararı

Bir milyondan fazla işçi işi durduruyor

Tepkiler ve Türk - İş'in gücü

Şerefli bir sayfa

Cumhurbaşkanına sunulan muhtıra

Parlamentonun durumu

12 Mart sonrası

Temel hak ve özgürlükler için

Başbakan Erim'e verilen muhtıra

Teşkilât başkanları toplantısı

«Tahammülü aşan bir seviye»

Hükümetler ve büyük halk kitleleri

Yoğunlaşan sınıf çatışması

Batıda ekonomik ve sosyal gelişmeler

Yeni silâh: Ekonomi

Üretimin iki unsuru: Ekmek ve sermaye

Daha çok üretim

Ekmek ve mülkiyet

Sınırları aşan kapitalizm

Yurdumuzda sosyal ve ekonomik gelişmeler

Fetihler ve üretim

Geleneksel toprak düzeninin yıkılışı

Ekonomik baskı ve şeriat

Bürokrasinin huzursuzluğu

Politik hayat ve ekonomi

İstiklâl Savaşının hedefi

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında

İktisadî devletçilik

Tepki ve politik hayat

«Savunma ekonomisi» ve sosyal yapı

Spekülatif kazançlar

Çok partili dönem

İşçilerin durumu

Liberalizm dönemi

1950 - 1960 dönemlinin belirgin özelliği

1960'tan sonra

Büyük sermayenin tutumu

Basm toplantısı

Basın toplantısına tepkiler

İş Adamları Derneği

İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Odalar Birliği

İşin gerçek yanı

Nasıl bir rejim,

Öyle bir ortam ki

Anladığımız 12 Mart

Milliyetçilik anlayışı

Kartel ve tröstlere doğru

Yol ayrımı

En önemli nokta

Felaket getiren anlayıştan bir örnek

Türkiye tercih noktasında

İşçi hareketinin görevi

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

«Klasik demokrasi»den «Çağdaş demokrasi»ye

Geniş bir görüş açısı içinde

1961 Anayasası

Anayasa aleyhinde propagandalar

Suç Anayasada değildi

Anarşiyi önlemek ama

Bütün çareler Anayasada var

Şikâyetler nelerdi?

Düşünce hürriyetinin kötüye kullanılması

Anayasa aşırı akımlara karşı

«Kanun Kuvvetinde Kararname»

Önemli olan uygulamadır

Kısıtlamalar neye yarar?

Ünlü bir sosyal siyasetçiye göre

Demokrasi açısından Anayasa

Batı demokrasisi

Sosyal Devlet

Çağdaş Batı demokrasisi ve 1961 Anayasası

«Hürriyet» ile «Otorite» dengesi

Anayasanın uygulanmayışı

Değişiklik teklifleri

Anayasa karşısında lokav

Yargı yolu, özerk üniversite, Anayasa Mahkemesi

Maddelere göre değişiklik teklifleri

Devlet Güvenlik Mahkemeleri

Tabii hakim kavramı

İhtisas Mahkemesi kurulamaz mıydı?

Diğer değişiklikler

Anayasada değişiklik şekli

Reddedilen teklif

Bir arayış gerekiyorsa

Anayasa değişikliği ve Türk - İş

Siyasal partilerin tutumu

SENDİKACILIK HAREKETİMİZ VE TEŞKİLATLANMA

«Türk - îş» adı

Cumhurbaşkanına mesaj

TRT'nin yorumu

16 - 17 Haziran olayları

Sendikacılık Anlayışı

Anayasa ve sınıf mücadelesi

Yanlış yargıların sonucu

Türk - İş'in bildirisi

İşçilere dağıtılan beyanname

Kanun değişikliği neler getiriyor

Hakları korunmayan işçiler

«Sarı sendikalara ne zaman dur denecek»

İşçiyi güçsüz bırakmak isteyen çıkarcılar

Sendikacılık mertlik işidir

Disk nerede idi?

Dökülen kardeş kanlarının vebali

Kızıl ihtilâlin provası

Değişikliği işçi kardeşlerimiz istiyor

Türk - Iş Yönetim Kurulunun kararı

Disk'in yan destekleri

Türk - İş'in hedefi

Yönetim Kurulumuz toplantı halinde

Siyasi partilerin tutumu

Bazı yabancı sendikacılar

Türk - İş'in haklılığı

Yabancı basında

ICFTU temsilcisinin raporu

«Bölünmüş» işçiler

Sendika hukuku

Anayasa Mahkemesinde

Anayasa Mahkemesinin kararı

İptal edilen maddeler

«Üçte bir» sınırlaması ve Türk - İş

Ülkemizdeki durum ve Türk - İş

Yetersiz kalan haklar

«Olumsuz hürriyet» anlayışı

Anayasayı uygulama

Sendika hürriyeti ve Anayasa

Çalışma hayatımıza ışık tutan karar

Güçlü işçi örgütleri

Tek sendikacılık anlayışı

Maksatlı bir propaganda

Sendika kuruculuğu

Sendikaların yatırımları

Aidat konusu

Cevaplanması gereken sorular

«Bağımsız işçi sendikaları»

Disk'te bölünmeler

Adana olayları

Tipik bir taktik

Türk - İş Başkanlar Kurulu bildirisi

Türk - îş Genöl Sekreterinin, işçilerle konuşması

Basın toplantısı

Önem verilmesi gereken bölge

Partilerüstü politika

Türk - İş Anatüzüğüne göre

Dört üyenin Yönetim Kuruluna sunduğu rapor

Yönetim Kurulunun bildirisi

Yönetim Kuruluna verilen cevap

İki rapor ve bir gerçek

Basında tartışmalar

12 Kuruluş adına verilen beyanat

Yönetim Kurulunun kararı

Yönetim Kurulu konuyu görüşüyor

Yeni bir açıklama

«Konsey»in kuruluşu

Teşkilâta gönderilen mektup

Genel Başkanımızın Demeci

Uyarıya cevap

Partilerüstü politika ve uygulaması

Türk - İş'in yeri

1950 - 1960 arası dönem

Gerçek anlamda sendikacılık

Partilerüstü politika tartışması

Çeşitli görüşler

Çekici sloganlar ve TİP

TİP ve DİSK ilişkisi

AP ve CHP ile ilişkilerimiz

ILO'nun görüşü

Teşkilâtlanma

Sendikacılığımızın en önemli sorunu

ÜCRETLER VE FİYATLAR

îki anlayış

Batılı toplum olacaksak

Devalüasyon kararı

Türk - İş'in devalüasyon hakkında görüşü

Genel Başkanımızın demeci

Zamlar birbirini izliyor

Pahalılık yarışı

Yetkililerin tutumları

Bir hesap meselesi

İşverenlerin önerisi

Hükümetin açıklaması

Konu Yönetim Kurulunda

Meclis araştırması teklifi

Sonuçsuz kalan önerge

Plân ve ücretler

«Ücret ve Gelirler Konseyi»

Türk - îş'in açıklamaları

Kamu kuruluşları yetkililerinin tutumu

Reel ücretler

Maliyetlerde ücretlerin yeri

Ücret ve maaşların millî gelire oranı

Kamu ve özel sektörde ücretler

Bir işverenin görüşü

İkinci bir devalüasyon

Grafiklerin ortaya koyduğu gerçek

Dünyada ücret - fiyat tartışmaları

Amerika'da

İngiltere'de

Türkiye'nin koşulları içinde

Ortak Pazar ülkelerinde ortalama ücretler

15 - 65 yaş grubu içinde maaş ve ücretliler

Bütün bu gerçeklere rağmen

TOPLU SÖZLEŞME YE GREVLER

İki bilânço

İşçi hakları - üretim ilişkisi

İşçiye karşı cephe

Yıkılan teoriler

«Grevler kitaplara göre yapılmaz»

1960'tan bu yana

İşverenlerin tutumuna bir başka örnek

Toplu sözleşmelerle ilgili bir araştırma

Sendikaların ortak hareketi

Bir başka toplu hareket örneği

Türk - İş'te düzenlenen toplantı

Kamu kesimi sözleşmeleri

Toplu sözleşmelerin özellikleri

Grevler

Amerika'da

İngiltere'de

İtalya'da

Fransa'da

Federal Almanya'da

Polonya'da

İsveç'te

Diğer ülkelerde

Türkiye'ye gelince

Lokavtlar

Son üç yılda durum

Grev ertelemeleri

Erteleme kararlarının listesi

1971 yılında ertelenen grevler

1972 yılında ertelenen grevler

Başbakan Erim'e çekilen telgraf

Deprem dolayısiyle konulan grev yasakları

Sıkıyönetim bölgelerindeki grev yasakları

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı bildiri yayınlıyor

Grev ve lokavt

100 yıllık geçmiş

Deri işkolundaki lokavt

Lokavtlar yılı

Bir karşılaştırma

Çeşitli ülkelerde madencilikte iş kazası

Çeşitli ülkelerde madencilikte iş kazası oranları

Kömür madenciliği işkolunda iş kazası oranları

Yıllara göre grev ve işkazaları ile kaybolan işgücü
karşılaştırması

Çeşitli ülkelerde grev, katılan işçi, kaybolan işgücü En önemli görevimiz

ASGARİ ÜCRETLER

Danıştay'ın kararı

Yeni asgari ücretler

Uygulamanın denetimi

Tarım işkolunda asgari ücretler

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLÂNI

Plânların hazırlanışı

Hükümetler ve plân

Özel sektör kalkınma plânı

Propaganda sanatı ve ekonomi bilimi

Fiyat disiplini

Millî gelir dağılımı

Birinci ve Üçüncü plânlar arasındaki fark

Büyük adaletsizlik

Bir başka adaletsizlik örneği

Plânda istihdam konusu

Unutulan amaçlar

Sosyal güvenlik anlayışı

Sosyal hedefler

Plânın niteliği

Plân ve işsizlik sorunu

GELİR DAĞILIMI

Gerçekleşen kötü ihtimal

Adaletsiz dağılım

Vergi beyanlarına göre

Kalkınma plânına göre

Plândan çıkarılan gerçek

Adaletsizliğin rakamları

Gelir dağılımı ve işçiler

Adam başına düşen milli gelir

Acı sonuç

SERMAYE PİYASASI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

Sosyal güvenlik fonlarının kullanılışı

İşçiler denetimde söz sahibi olmalıdır

Tasarıda yapılması gerekli değişiklikler

Halka açık anonim şirketler

Devletin öncülüğünde

Sahneye konmak istenen oyun

Çağımızda yönetim anlayışı

Çalışanlar yönetime katılınca

Sonuç almanın tek yolu

REFORMLAR : Toprak Reformu, Maden Reformu, Petrol Reformu

Toprak Reformu

Reformlar zincirinin en önemli halkası

Yozlaştırılmak istenen reform

Toprak ve Tarım reformu

Reform için ana faktör: zaman

Dağıtılacak toprak vardır

Madencilik reformu

Madencilik reformu konusundaki görüşümüz

Rezerv durumu

Cumhurbaşkanına yapılan müracaat

Petrol konusu

İKTİSADİ KAMU KURULUŞLARI

Türkiye'ye en uygun model

Reorganizasyon gereği

Politik müdahaleler

Yönetici değişiklikleri

Personel politikasının olmayışı

İşgücünün eğitimi sorunu

Verimsiz iştirakler ve özel teşebbüse katkı

Bankalara verilen taviz

Bakanlıklara yapılan yardımlar

Yönetim masraflarının şişkinliği

İthalatta karşılaşılan güçlükler

İşçinin yönetime katılması

Kamu hizmeti

Piyasayı düzenleme

Ücretler ve verim artışı

İşçi ücretleri

Gelir dağılımı adaletsizliği

Sosyal Sigortalar Kurumunun katkısı

Bürokrasi hastalığı

Sonuç

Köklü bir değişim gerekiyor

İŞÇİNİN YÖNETİME KATILMASI

Sınırları aşan konu

İddialar ve cevaplar

İSTİHDAM VE İŞSİZLİK

Kalkınma Plânlarına göre

Çeşitli yönleriyle istihdam sorunu

İstihdam ve kalkınma hızı

Çalışma saatleri

Çeşitli ülkelerde çalışma saatleri

İstihdam ve ücretler

Ciddi bir araştırma gereği

YURT DIŞINDAKİ İŞÇİLER

Dışardaki işçilerimiz

Kaçak işçiler

DGB'nin ilgisi

İşgücü ihracı konusu

Türkiye'nin işgücü durumu

Sıra bekleyen yurttaşlar

Aşırı akımların faaliyeti

Sorunlar

Yurda dönüşte

Yapılması gereken

Kararname ve statü örneği

Bakanlıklararası koordinasyon kurulu

İşçi konfederasyonlarının toplantısı

Sorunlar devam ediyor

ORTAK PAZAR

Katma protokol

İki tavsiye kararı

Çok uluslu şirketler ve sendikalar

SOSYAL GÜVENLİK

Sosyal Sigortalar Kurulu ve Zelenka raporu

Türk - İş'in bildirisi

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurulunda

Üçlü Komisyonun çalışmaları

Karşılıksız kalan teminat isteği

Hazırlanan tasarı

Tasarı hakkında Türk - İş'in görüşü

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun genelgesi

«Geriye dönüş yok»

Mücadelemiz hakkında söylenenler

Siyasal partiler yetkililerinin demeçleri

Sosyal Sigortalar Kurumu ezcaneleri konusu

Türk - İş'in eczanelerle ilgili görüşü

Teklif Senatodan dönüyor

Türk - İş'in genelgesi

İşçi emekli aylıkları

EĞİTİM SORUNU

Ciddi bir reform ihtiyacı

Eğitim plânlaması gereği

8'inci Eğitim Şûrası

«Çalışanlar İlkokulu»

Sendikal eğitim

İşçi eğitim seminerleri

Sendikal yayınlar

Çağımızın sendikal felsefesi

1973 Türkiyesinde sorun

İşçi eğitiminin kısa tarihçesi

Sendikacılık hareketinde yeni bir devir

Eğitim çalışmalarının başlangıcı

Sendikal eğitimin ilk hedefi

Eğitimin malî portesi

Amaca ulaşma

İşçi eğitimi

işçi eğitiminin ikinci safhası

Sendikal eğitim

Genç işçilerin eğitimi

Sendikacılığımızın önemli konusu

KONUT SORUNU

Ekonomilerin savaşı

Sosyal devletin gelişmesi

Ekonominin ihtiyacı

Doğal özellikler ve konut sorunu

Sorunun sosyal yönü

Psikolojik etken

Bazı gerçekler

Konut eksiğimiz

Konut yatırımları ve ekonomi

1000 işçiden dördü

Kooperatifçiliğimiz

Sorunun çözümünü engelleyen diğer etkenler

Rakamların haber verdiği tehlike

SAĞLIK

1947 Yılından beri

Sağlık Bakanlığının tutumu

DERNEKLER KANUNU

Başbakana verilen muhtıra

Başbakanlığın muhtıraya cevabı

Türk-İş Genel Kuruluyla ilgili uygulama

İçişleri Bakanlığının görüşü

TARIM İŞ KANUNU

Tarım Iş Kanunu ve Türk-İş'in görüşü

274 ve 275 SAYILI YASALAR

Sendikalar yasası üzerindeki çalışmalar

275 sayılı yasa üzerindeki çalışmalar

İŞÇİ YARDIMLAŞMA KURUMU (İYAK)

Yeni bir kuruluş

Ekonomiye katkısı

Yönetim işçinin elinde olmalı

ÇIRAKLIK KANUNU

Türk-İş'in görüşü

İŞSİZLİK SİGORTASI

Türk-îş'in görüşü

İşsiz tanımı

İşsizlik ödeneği

İşsizlik sigortası primleri

İŞÇİ-MEMUR AYRIMI

Komisyonun raporu

Son durum

BASIN

Basın affı

Gündemimizdeki basın konusu

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Avrupa Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu

DGB ile ilişkilerimiz

AAFLI ile yapılan anlaşma

Japon îşçi Sendikaları ile ilişkimiz

KIBRIS

Kıbrıs teşkilâtımız

BİNGÖL DEPREMİ TÜRK - İŞ'İN TEŞEBBÜSÜ

Türk-İş'in yardım kampanyası

Bingöl'deki ilk sanayi yatırımı

SONUÇ

Önümüzdeki dönem

Çalışma barışı bozulmuştur