Türk-İş 17. Genel Kurul Çalışma Raporu

Book : Türk-İş 17. Genel Kurul Çalışma Raporu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Published Date : Aralık 1995

Publisher : TÜRK-İŞ

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 7384

INDEX

SUNUŞ

BÖLÜM 1 : EKONOMİK VE SOSYAL ALANDAKİ GELİŞM

Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler

Büyüme

Kaynakların Kullanımı

Kamu Finansman Dengesi

Konsolide Bütçe

Borçlanma Politikası

Dış Ticaretteki Gelişmeler

5 Nisan İstikrar Tedbirleri

Vergi Politikası ve Ücretliler

Gelir Dağılımı

İstihdam ve İşsizlik

Enflasyon

Ücretler

Asgari Ücret

Gıda Harcaması

Özelleştirme

Gümrük Birliği

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı

BÖLÜM 2 : İŞÇİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ KORUMA ÇALIŞMALARI

Onaltıncı Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu Çalışma Programı

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Diyarbakır'da

Başkanlar Kurulu Belirlemeleri

Sorunun Yerinde Belirlenmesi

Bölge Toplantıları

İşçi Konfederasyonları Toplantısı

1 Mayıs Alanlarda Kutlanıyor

Başkanlar Kurulunun Özelleştirme Konusundaki

Kararı

Toplu Vizite Eylemleri

Kamu Sözleşmelerindeki Tıkanıklık Çözümleniyor . İşçi Kurultayları

5 Nisan İstikrar Programı

Programa Tepkiler

İşsizlik ve Pahalılığı Protesto Mitingi

Bakanlar Kurulu Kararı

20 Temmuz 1994 Genel Uyarı Eylemi

1994 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısı

29 Kasım 1994: Ankara'da Büyük Yürüyüş

"Mezarda Emeklilik" Yasa Tasarısı

Mezarda Emekliliği Protesto Mitingleri

Anayasa Değişiklikleri ve TÜRK-İŞ Tavrı

İşçi Haklarına saldırı 1995'de Devam Ediyor

Bakanlar Kurulu Belirlemeleri

Genişletilmiş Örgüt Yöneticileri Toplantısı

ıı Uygulanıyor

Emeğe Saygı Yürüyüş ve Mitingi

İş Bırakma Eylemi

Grevler Başlıyor

CHP Kurultayına Ziyaret

Cumhurbaşkanını Ziyaret

Bakanlar Kurulu Gelişmeleri Değerlendiriyor

Kızılay Toplantısı

Grevler Erteleniyor

Toplu Sözleşme Koordinasyon Çalışmaları

1992 Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri

1993 Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri

1995 Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerindeki Gelişmeler

Onyedinci Çalışma Döneminde Uygulanan Grevler

Demokrasi Platformu

İşçi-İşveren Zirve Toplantıları

Asgari Ücret Belirleme Çalışmaları

Grev Yasaklamaları

İş Kazaları

Sendikalara Sendikacılara Yönelik Saldırılar

Toplumsal Olaylar ve TÜRK-İŞ Açıklamaları

Kamı Çalışanlarının Mücadelesi

Özelleştirme ve TÜRK-İŞ

BÖLÜM 3 : İŞÇİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORU İLGİLİ HUKUKİ ÇALIŞMALAR

A- YASAL SINIRLAMALAR VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Yasal Sınırlamalar ve Yapılan Çalışmalar

3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunun Çalışmalar

Sanatçılar Sosyal Güvenlik Yasasına İlişkin

Çalışmalar

Ekonomik ve Sosyal Danışma Konseyi Yasa Tasarısı
Taslağına İlişkin Çalışmalar

2821 ve 2822 Sayılı Yasalara İlişkin Çalışmalar

Türkiye Sağlık Reformuna İlişkin Çalışmalar

854 Sayılı Deniz İş Yasasına İlişkin Çalışmalar

K.K.T.C. Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısına İlişkin Çalışmalar

SSK Teşkilat Yasasında Değişiklik Yapılmasına Yönelik
KHK Tasarısına İlişkin Çalışmalar

173 Sayılı ILO Sözleşmesine İlişkin Çalışmalar

Çevre Yasa Tasarısına İlişkin Çalışmalar

3147 Sayılı Kanuna İlişkin Çalışmalar

5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa İlişkin Çalışmalar

Terörle Mücadele Yasasında Değişiklik Yapılması Dair Yasa Tasarısına İlişkin Çalışmalar

Özel Dedektiflik Yasa Tasarısına İlişkin Çalışmalar

1475-2821-2822 Sayılı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarılara İlişkin Çalışmalar

Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa Taslağına İlişkin Çalışmalar

2821-2822 Sayılı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Diğer Bir Tasarıya İlişkin Çalışmalar

158 Sayılı ILO Sözleşmesi ile 166 Sayılı Tavsiye Kararına İlişkin Soru Formuyla İlgili Çalışmalar

Özelleştirme Yasasına İlişkin Çalışmalar

Kayıt Dışı Ekonominin Kayıt Altına Alınarak Vergilendirilmesine İlişkin Kanun Tasarısıyla İlgili Çalışmalar

233 Sayılı KHK'nin 57/2. maddesine İlişkin Çalışmalar

1995 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısına İlişkin Çalışmalar

Özelleştirme İle İlgili Kanunun Geçici 15. Maddesine İlişkin Çalışmalar

2821 Sayılı Yasaya İlişkin Diğer Bir Çalışma

4101 Yasaya İlişkin Çalışmalar

Tüketici Konseyi Yönetmeliği İle Etiket ve Fiyat Taslaklarına İlişkin Çalışmalar

Anayasa'nın Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinine Yönelik kanun Teklifine İlişkin Çalışmalar

Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı Taslağına İlişkin Çalışmalar

1475 Sayılı Yasada Değişiklik Öngören Kanun Tasarısına İlişkin Çalışmalar

İşkolları Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük Tasarı Taslağına İlişkin Çalışmalar

Geçici İş Tanımında Uygulamadan Doğan Tereddütlerin Giderilmesine Dönük Çalışmalar

B- SOSYAL GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

Sosyal Güvenlik Çalışmaları

Yasal Düzenleme Çalışmaları

Sosyal Güvenlik Haklarını Geriletme Çabaları

A- 506 Sayılı Kanunda Yapılmak İstenen Değişiklikler

B- 4792 Sayılı Kanunda Yapılmak İstenen Değişiklikler

Sosyal Sigortalar Kurumu

Sosyal Güvenlikle İlgili Çalışmalar

SSK 43. Genel Kurulu

Diğer Çalışmalar

İşçi Emekli Aylıkları

BÖLÜM 4: ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

Örgütlenme Çalışmaları

Türk-İş Bölge ve İl Temsilcileri İle İlgili Çalışmaları

Genel Teşkilatlandırma Sekreterleri İle Yapılan

Toplantılar

Doğu ve Güneydoğunun Sorunlarının Yerinde Tesbiti

Teşkilat Albümü

İşçi Kurultayları

Orman-İş Sendikası TÜRK-İŞ Üyesi

1 Mayıs Hazırlıkları

Eylemlerin Organizasyon Çalışmaları

Çalışma Bakanlığı İstatistikleri

TÜRK-İŞ Adana Konferansı ve Panaline Katılım

Kooperatifçilik Çalışmaları

TÜRK-İŞ ve Kooperatifçilik

2. Habitat Konferansı

Tüketicinin Korunması Çalışmaları

ETUC Tüketici Birimi ve Uluslararası Tüketici Birlikle Örgütü İle İlişkiler

Tüketicinin Korunması İle İlgili Diğer Faaliyetler

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Eğitim Çalışmaları

Yapılan Faaliyetler

Genel Eğitim Sekreterleri Toplantısı

Sendikacılık ve Liderlik Eğitim Seminerleri

Kadın İşçiler Bürosu Çalışmaları

Bölgesel Kadın İşçi Seminerleri

Diğer Faaliyetler

Uluslararası Faaliyetler

Çevre ve İSİG Çalışmaları

TÜRK-İŞ/İLO Ortak Projeleri

Çalışan Çocuklar Bürosu Çalışmaları

Kamuoyu Oluşturmaya Yönelik Çalışmalar

Üst Düzey Yönetici Seminerleri

Bağımsız Türk Cumhuriyetleri İle İlişkiler

Diğer Faaliyetler

Samsun Eğitim Merkezi Çalışmaları

BÖLÜM 6: HUKUK MERKEZİ ÇALIŞMALARI

Hukuki Çalışmalar

Diğer Faaliyetler

Davalar

BÖLÜM 7: ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞMALARI

Araştırma Merkezi Çalışmaları

Basılı Duruma Getirilen Araştırma Raporları

Görev Yapılan Kurul ve Komisyonlar

Diğer Çalışmalar

Kütüphane ve Dokümantasyon Çalışmaları

BÖLÜM 8: DIŞ İLİŞKİLER MERKEZİ ÇALIŞMALARI

Dış İlişkiler Merkezi Çalışmaları

ICFTU

ICFTU-APRO

ETUC

TUAC

ILO

Diğer Kuruluşlarla İlişkiler

Yurtdışındaki Türk İşçileri İle İlgili Faaliyetler

BÖLÜM 9: BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MERKEZİ ÇALIŞMALARI

Basın ve Halkla İlişkiler Merkezi Çalışmaları

BÖLÜM 10: TÜRK-İŞ DİSİPLİN KURULU RAPORU

TÜRK-İŞ Disiplin Kurulu Raporu