Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu - III Bildiriler

Book : Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu - III Bildiriler

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Ekim 2011

Publisher : Petrol-İş Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Document

Book No : 7376

INDEX

ÖNSÖZ
Mesut GÜLMEZ

İÇİNDEKİLER

SEMPOZYUM DUYURUSU

I. Sempozyum Amaç, İlke ve İşlevleri

II. Hukuksal Çerçeve

III. Sempozyum Konu Başlıkları

IV. Sempozyum Ana Teması

V. Bilim Kurulu

VI. Düzenleme Kurulu

SEMPOZYUM PROGRAMI

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Ahmet SELAMOĞLU
Abdurrahman FETTAHOĞLU

DAVETLİ KONUŞMACILARIN BİLDİRİLERİ
"Le 50Smcanniversaire de la CSE:
de 1961 â 2011, La Turquie et les perspectives d'avenir"

"Avrupa Sosyal Şartı'nm 50 Yılı: 1961 'den 201] 'e,
Türkiye ve Gelecek Perspektifleri" (Fransızca ve Türkçe Özetler)

Regis BRILLAT

"İnsan Haklan Olarak Kollektif Çalışma Hakları ve Türk İş Hukuku"
Rüçhan İŞIK (İngilizce ve Türkçe Özetler)

L'interdiction de la discrimination dans la Charte sociale europeenne: Droit positif, jurisprudence et problemes" "Avrupa Sosyal Şartı'nda Ayrımcılık Yasağı: I Pozitif Hukuk, İçtihat ve Sorunlar" (Fransızca ve Türkçe Özetler) Petros STANGOS

"Anayasal Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı: Eleştirel ve Aykırı Düşünceler""
Mesut GÜLMEZ

"La justiciabilite des ciro Us sociaux en droit internalional des droits de rhomrne" "İnsan Haklan Uluslararası Hukukunda Sosyal Hakların Yargılanabil i rl iği** (Fransızca ve Türkçe Özeller ile Bildiri)

Diane ROMAN

"La justiciabilite de la Charte soeiale eııropeenne et la procedure de reclamations collectivcs" "Avrupa Sosyal Şartı'ııın Yargılanabilirliği ve Toplu Şikâyetler Usulü" (Fransızca ve Türkçe Özetler)

Jean-François AKANDJİ-KOMBE

"Sermayenin Küreselleşmesine Karşı Küresel Sosyal Haklar"**
Nergis MÜTEVELLİOĞLU

HAKEM DEĞERLENDİRMESİNDEN GEÇEN BİLDİRİLER

"Teoriden Pratiğe, Sosyal Hakların Dava Edilebilirliği"
Gökhan CAN DOĞAN

"Türk Hukukunda Sosyal Hakların Dava Yoluyla Gerçekleştirilmesi"
Murat ÖZVERİ

Modernitenin 'Çalışma İdeolojisi' ve Sosyal Haklar"
Fuat MAN

"Jacques Maritain'de Sosyal Haklar ve Felsefi Temelleri"
Görkem BİRİNCİ

"Refah Sistemlerini Değerlendirmede Chan ve Bowpitt Kriteri: İnsanlık Onuru "
Barış SEÇER

"Sosyal Politika ve Alternatif Toplum Modeli Arayışları: Temel Gelir Önerisinin Ütopya Kavramı Çerçevesinde Okunması"
Ayten DAVUTOĞLU

"Liberalisin As The Core Of Social Rights"
Umut OMAY

"The Taming of Social Rights: A Critical View on The Heavy Relianee of Empirical Sludies on Social Rights Issues"
Umut OMAY

"Sosyal Hakların Korunmasında Birleşmiş Milletler'in Rolü"
Ülkü HALATÇI ULUSOY

"Yeni Anayasa Tartışmaları ve Sosyal Haklar"
Hakan Sabri ÇELİKYAY

Basında Siyasal Liderlerin ve Köşe Yazarlarının Sosyal Haklara İlişkin İletilerinin Analizi
Füsun ALVER

"İktidarın Şaşı Dili: Medya"
Meral ÇAKIR BERZAH

"Basın İşletmelerinde Tekelleşmeye Bağlı Hak İhlallerinin İşgören Üzerindeki Sosyal Psikolojik Etkileri: İzmir Basın İşletmeleri Örneği"
Çiğdem DİRİK -Ahsen ARMAĞAN

"Medyada Fikir İşçilerine Tanınan Haklar Süreci ve Karşılaştırmalı Uygulama Örnekleri"
Olcay UÇAK

"Türk Basınında Kadın: 2010 Türkiye'sinde Sosyal Haklar Açısından Kadınların Temsili"
Aynur KÖSE

"Mevsimlik Tarım İşçileri: Marabadan Ücretli Fındık İşçiliğine"
Kuvvet LORDOĞLU - Sidar ÇINAR

"Engellilere Yönelik Toplumsal Algı ve Dışlanmışlık (Siirt Örneği)"
Mustafa ASLAN - Selim ŞEKER

"Çingenelerin Sosyal Haklara Erişimindeki Zorluklar: Roman ve Dom Toplulukları Karşılaştırması"
Selin ÖNEN

"Türkiye'de Sosyal Devlet ve Yaşlı Haklan Üzerine Bir İnceleme"
Baran DURAL - Gülçin CON