Mukayeseli Hukuk Açısından Ceza Sorumluluğu ve Alternatif Yaptırımlar

Book : Mukayeseli Hukuk Açısından Ceza Sorumluluğu ve Alternatif Yaptırımlar

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Published Date : 2007

Publisher : --

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 7371

INDEX

BİRİNCİ BÖLÜM: MUKAYESELİ GENÇ HUKUKU

1. CEZA SORUMLULUĞU YAŞI VE İYİLEŞTİRİCİ ADALET UYGULAMALARI

I. Ceza Sorumluluğu Yaşı

2. İYİLEŞTİRİCİ ADALET YAKLAŞIMI

I. İyileştirici Adalet (Restorative Justice)

II. İyileştirici Adalet Sisteminin Temel Öğeleri

III. Avrupa Konseyi'nin İyileştirici Adalet İlkeleri

IV. İyileştirici Adalet Modelleri

V. 'Resmi' iyileştirici Adalet Sisteminin Uygulamalarının Aşamaları

3. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA GENÇ ADALET SİSTEMİ

I. Fransa

II. İtalya

1) Yasal çerçeve

2) İtalya'da gençler tarafından işlenen suçlarda uygulanan uzlaşma

III. Hollanda

IV. İspanya

V. İngiltere

4. ALMAN GENÇ CEZA HUKUKU

I. Alman Genç Ceza Hukukunun Gelişimi

1) Ceza sorumluluğu bulunmayan suç işleyen çocuklar hakkında 'madde bakımından' ve 'yer bakımından yetki'

2) Ceza sorumluluğu olan gençler
3) Genç yetişkinler

II. Gençler Hakkında Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmanın Özellikleri

III. Genç Ceza Muhakemesinin Süjeleri

1) Genç polisi
2) Genç Mahkemelerine Yardımcı Teşkilat
3) Genç Savcılığı
4) Genç Mahkemeleri

5) Müdafi

6) Kanuni temsilci
IV. Gençler Hakkında Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmada
Mahkeme Dışı Yöntemler Uygulanması (Diversion)
1) Adalet sistemi dışına çıkarma (Diversion)

2) Genç hukukunda uygulanan fail-mağdur uzlaşması (Tâter-Opfer Ausgleich)

V. Tutuklama

VI. Adli Sicil ve Eğitim Sicili Kayıtları

1) Adli sicil
2) Eğitim sicili

VII. Genç Ceza Hukukuna ilişkin Yaptırımlar

1) Eğitime yönelik güvenlik tedbirleri

2) Disiplin amaçlı güvenlik tedbirleri

3) İyileştirici ve koruyucu güvenlik tedbirleri

4) 'Genç için hapis cezası'

VIII. Gençler Hakkında Uygulanan Yaptırımlardaki Bazı Özellikler

1) Yaptırımların birleştirilmesi

2) Tek yaptırım uygulanması ilkesi

3) Tekerrür

4) Aynı sanığın farklı yaş gruplarında işlediği suçlar

5) Tutukluluk süresinin mahsubu

6) Muhakeme masrafları

7) Yaptırımların sonradan düzeltilmesi ve tedbirlere uymama tutuklaması

İKİNCİ BÖLÜM: TÜRK ÇOCUK ADALET SİSTEMİNİN YAPISI VE

DEĞERLENDİRMELER

5. YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ CEZA SORUMLULUĞU YAŞI

I. Ceza Sorumluluğu Yaşı

II. Çocuk Adalet Sisteminin Aktörleri

1) Mahkeme

2) Savcılık / Cumhuriyet başsavcılığı çocuk bürosu

3) Kolluk / Kolluğun çocuk birimi

4) Diğer süjeler

III. Çocuklar Hakkındaki Tedbirler

1) Çocuk Koruma Kanununda öngörülen tedbirler

2) ÇKK 5 maddesinde öngörülen 'koruyucu ve destekleyici tedbir kararı"mn alınması ve uygulanması (ÇKK 7)

3) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararının kaldırılması veya değiştirilmesi (ÇKK 7/5)

4) Tedbirin sona ermesi

5) Velayet, vesayet, kayyım, nafaka, kişisel ilişki kurulması kararlarının verilmesi

6) "Çocuklara özgü güvenlik tedbiri" kararı verilmesi

7) Diğer kanunlarda öngörülen tedbirler

8) Diğer kanunlarda öngörülen tedbirlere hükmedilmesi

9) Tedbirlere uymamanın neticesi

IV. Sosyal inceleme

V. Tutuklama ve Adli Kontrol

1) Tutuklama

2) Adli kontrol

VI. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi ve Uzlaşma

1) Uzlaşma

2) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi

VII. Çocuklar Hakkında Uygulanabilen Yaptırımlar

1) Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri

2) Cezalar

VIII. Duruşmadan Sonuç Çıkartılması, Hüküm Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

IX. Hapis Cezasının Ertelenmesi

X. Onsekiz Yaşını Doldurmamış Olan Mahkum Hakkındaki Kısa

Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: CEZA SORUMLULUĞU VE ALTERNATİF TEDBİRLER KONUSUNDA TÜRK HUKUKUNDA YAPILMASI GEREKENLERE DAİR ÖNERİLER

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MUKAYESELİ HUKUK AÇISINDAN CEZA SORUMLULUĞU YAŞI VE ALTERNATİF YAPTIRIMLAR RAPORU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI SONUÇLARI

EK.l - ÜLKELERE GÖRE KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ
EK.2 - KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ÇOCUK / GENÇ ADALET SİSTEMİNE

İLİŞKİN BENİMSENEN İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ KABUL EDİLEBİLECEK ÖZEL USULLER