Toplum ve Hekim-1

Book : Toplum ve Hekim-1

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : İstanbul

Skin : 1

Period : monthly

Published Date : Ocak 1978

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7360

INDEX

• Çıkarken

TTB Merkez Konseyi

• 1 Eylül Dünya Barış Günü

• Dr, Ömer Kutlu'nun anısına

• SSK ve Hekim Sorunları

izmir Tabib Odası Özlük İşleri Bürosu

• Türkiye'de Hastalıklarla Savaşta Önceliklerin Saptanması Üzerine Bir İnceleme

Dr. Nusret Fişek

• Lepra Savaşında Neredeyiz?,

Dr. Türkân Saylan

• SSCB'de Ana-Çocuk Sağlığı (Çeyiri)

Ankara Tabib Odası Halk Sağlığı Bürosu

• Bir Salgın Hastalık Üzerine (Tüberküloz)

Dr. Müeyyet Boratav

• Meslek Hastalıkları (I. Bölüm)

Dr. Engin Tonguç

• 3Kronik Hastalıklar (I. Bölüm)

Dr. Özen Arat