Tarımda Çalışma ve Ekme Yükümlülüğü

Book : Tarımda Çalışma ve Ekme Yükümlülüğü

Author : * A. Gündüz Ökçün

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1983

Publisher : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7352

INDEX

BİRİNCİ KISIM — BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ

I. Seferberlik Devam Ettikçe Her Köyde Müşterek Amele-i Mükellefe Marifetiyle Tarlaların Suret i Zer'i Hakkında Talimatname (1330/1914)

II. Miikellefiyyet-i Ziraiyye Kanun-ı Muvakkati

1. Mükellefiyyet-i Ziraiyye Kanun-ı Muvakkati (1332/1916)

2. Mükellefiyyet-i Ziraiyye Kanun-ı Muvakkatinin Tatbikatı Hakkında Nizamname (1332/1916)

3. Mükellefiyyet-i Ziraiyye Kanununun Tatbikatına Mütedair 20 Zilka de 1334 (5 Eylül 1332/18 Eylül 1916) Tarihli Nizamnameye Müzeyyel Me-vadd-ı Nizamiyye (1332/1916)

4. Dahiliye Nezaretinin 1 Teşrin i Sani 1332 (14 Kasım 1916) Tarihli Genelgesi

III. Mükellefiyyet-i Ziraiyye Kanunu

1. Meclis-i Meb'usan ve Meclis-i Â'yan Görüşmeleri

A. . Meclis-i Meb'usan Görüşmeleri

B. Meclis-i A'yan Görüşmeleri

2. Mükellefiyyet-i Ziraiyye Kanunu (1335/1917)

3. Mükellefiyyet-i Ziraiyye Nizamnamesi

A. 10 Cumad-el Ahire İ335 Tarihli Mükellefiyyet-i Ziraiyye Kanununun Suver-i Tatbikiyyesi Hakkında Nizamname (1333/1917)

B. Mükellefiyyet-i Ziraiyye Nizamnamesinin Tatbikatına Ait Talimatname

C. Mükellefiyyet-i Ziraiyye Nizamnamesinin Mevaddına Dair İzahat

IV. Uygulama — 332-333 (1916-1917) Senesi Mükellefiyyet-i Ziraiyye ve Tohumluk Hizmetleri Hakkında Rapor

İKİNCİ KISIM — KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ

I. Mükellefiyyot-i Ziraiyye Kanununun Suret-i Tatbikine Dair Nizamname (9 Ekim 339/1921) 3

1. Nizamname Metni
2. 9 Teşrin-i Evvel 1337 Tarihli Mükellefiyyet-i Ziraiyye Nizamnamesinin 8, 10, 11 ve 14 üncü Maddelerinin Bervech-i Âti Tadil ve Tezyil olunduğu Hakkında Kararname (10 Ocak 1338/1922)

3. Mükellefiyyet-i Ziraiyye Nizamnamesinin 10 uncu Maddesinin Tadili Hakkında Kararname (17 Ocak 1338/1922)

II. Mecburi Ziraat Usulunun Tatbik Edilmemesi Hakkında TBMM Heyet i Umumiyye Kararı

1. TBMM Görüşmeleri

2. TBMM Genel Kurul Kararı

Konu ve Kavram Dizini

Kişi Dizini