Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliği-Kara Afrika Modeli

Book : Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliği-Kara Afrika Modeli

Author : * Baskın Oran

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1977

Publisher : A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7350

INDEX

MİLLİYETÇİLİK NEDİR?

BİRİNCİ KISIM: MİLLİYETÇİLİK KAYRAMI

BİRİNCİ BAŞLIK - ANLAMI KARMAŞIK BİR KAVRAM

İKİNCİ BAŞLIK - MİLLİYETÇİLİK KAVRAMININ BİLİMSEL OLARAK İNCELENMESİNİ GÜÇLEŞTİREN DURUM VE ÖĞELER

I- MİLLİYETÇİLİĞİN HER SOSYO EKONOMİK BÜNYEDE FARKLI HATTA BİRBİRİNE KARŞIT SİYASAL İŞLEVLERE SAHİP OLMASI

II-YAKLAŞIM, TANIM, VE SINIFLANDIRMALARIN TEMELDE SAKAT OLMASI

III TÜRKİYE'YE ÖZGÜ DURUMLAR

A- GEÇİŞ TOPLUMLARINDA MİLLİYETÇİLİK TERİMİNİN KAŞESİNE DUYULAN GEREKSİNME

B- "MİLLİYETÇİ" TERİMİNİN ÖZGÜN ANLAMINDAN SAPMASI

C- BİLİMSEL İNCELEME İÇİN SOSYO-PSİKOLOJİK ORTAMIN UYGUNSUZLUĞU

İKİNCİ KISIM - MİLLİYETÇİLİĞİN ANATOMİSİNİ SAPTAMAYA DOĞRU

BİRİNCİ BAŞLIK - BİR DUYGU OLARAK MİLLİYETÇİLİK: BİREY, TOPLUM VE TUTUNUM GEREKSİNMESİ
İKİNCİ BAŞLIK - BİR İDEOLOJİ OLARAK MİLLİYETÇİLİK: EGEMEN SINIF (GRUP) YE TUTUNUM GEREKSİNMESİ

ÜÇÜNCÜ BAŞLIK-BİR TOPLUMSAL HAREKET

OLARAK MİLLİYETÇİLİK

BİRİNCİ BÖLÜM

KLASİK MİLLİYETÇİLİK KAVRAMI VE AZGELİŞMİŞ ÜLKE MİLLİYETÇİLİĞİ

BİRİNCİ KISIM - BATI AVRUPA MİLLİYETÇİLİĞİ

BİRİNCİ BAŞLIK - BATI AVRUPA'DA MİLLETİ DOĞURAN ORTAM

I- FEODAL SİSTEMİN BOZULMASI VE MUTLAKİYETÇİ KRALLIKLARIN KURULMASI

II- DEĞİŞMENİN YARATTIĞI SONUÇ: MİLLET İN ORTAYA ÇIKMASI .........................................................

İKİNCİ BAŞLIK - YENİ TOPLUM VE YENİ İDEOLOJİ: MİLLİYETÇİLİK

I- MUTLAKİYETÇİ KRALLIĞIN SİYASAL KURAMI: TOPLUMSAL SADAKATİN PRENS E YÖNELMESİ

II- GEÇİŞ DÖNEMİ: AKILCI AYDINLANMA ÇAĞI VE BİREYCİ KURAMLAR ÇAĞI

III- TOPLUMSAL SADAKATİN MİLLET E YÖNELMESİ VE MİLLİYETÇİLİK

ÜÇÜNCÜ BAŞLIK-SONUÇ

I- BATI AVRUPA'DA MİLLİYETÇİLİĞİN SİYASAL İŞLEVİ

II- NİTELİKLERİ VE TARTIŞILMASI

İKİNCİ KISIM - ORTA AVRUPA'DA ALMAN MİLLİYETÇİLİĞİ

BİRİNCİ BAŞLIK - FARKLI BİR OLUŞUM VE NİTELİK: DEVLETE VERİLEN ÖNEM

İKİNCİ BAŞLIK - FARKLILIĞIN NEDENLERİ

I- ALMAN BURJUVAZİSİNİN GÜÇSÜZLÜĞÜ
II- TAKLİT ÖĞESİNİN ETKİSİ

III- SINIFSAL DURUMUN ETKİSİ

ÜÇÜNCÜ BAŞLIK-SONUÇ: ALMANYA'DA MİLLİYETÇİLİĞİN SİYASAL İŞLEVİ: ULUSAL BİRLİK

ÜÇÜNCÜ KISIM - DOĞU AVRUPA'DA MİLLİYETÇİLİK BİRİNCİ BAŞLIK - FARKLİ BİR ORTAM: DEVLET'E VE BAĞIMSIZLIĞA VERİLEN

ÖNEM

İKİNCİ BAŞLIK - ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ

ÜÇÜNCÜ BAŞLIK-YUNAN MİLLİYETÇİLİĞİ ÖRNEĞİ: BALKANLARDA MİLLİYETÇİLİK

DÖRDÜNCÜ BAŞLIK-SONUÇ: DOĞU AVRUPA'DA MİLLİYETÇİLİĞİN SİYASAL İŞ-LEVİ-ULUSAL BAĞIMSIZLIK

DÖRDÜNCÜ KISIM: MİLLİYETÇİLİĞİN NİTELİK DEĞİŞTİRMESİ

BİRİNCİ BAŞLIK - 19. YÜZYIL MİLLİYETÇİLİĞİNİN

NİTELİKLERİ VE TARTIŞILMASI

İKİNCİ BAŞLIK - AVRUPA'DA ORTAM DEĞİŞİKLİĞİ VE EMPERYALİZM

ÜÇÜNCÜ BAŞLIK-MİLLİYETÇİLİĞİN "AŞIRILAŞ-

MASI"

DÖRDÜNCÜ BAŞLIK-SONUÇ: 20. YÜZYIL BAŞINDA MİLLİYETÇİLİĞİN SİYASAL İŞLEVİ

BEŞİNCİ KISIM: AZGELİŞMİŞ ÜLKE MİLLİYETÇİLİĞİNİN FARKLI MODELİ: KARA AFRİKA ÖRNEĞİ

İKİNCİ BÖLÜM

KARA AFRİKA'DA MİLLİYETÇİLİK DUYGUSUNUN DOĞUŞU

BİRİNCİ KISIM: MİLLİYETÇİ DUYGUYU DOĞURAN ORTAM
_

BİRİNCİ BAŞLIK - AVRUPA'YA AÇILIŞTAN ÖNCE AFRİKA'DA GELENEKSEL YAPI VE DÜZEN

İKİNCİ BAŞLIK - MİLLİYETÇİLİK DUYGUSUNUN DOĞUŞUNDA TEMEL ETKENLER

I- AFRİKA GELENEKSEL SOSYO EKONOMİK YAPISININ BOZULMASI

A- MİSYONER (BATI) EĞİTİMİ VE HIRİSTİYANLIK

1- Misyonerlerin Afrika'ya Geliş Nedenleri

2- Misyonerlerin Milliyetçiliğin Doğuşundaki Rolleri

a) Geleneksel Toplum Düzeninin Çözülmesi

b) Ortak Bir "Milli" Çerçevenin Oluşması

c) Hıristiyanlığın Beyaz Adamın Üstünlüğü Mitosunun Yıkılmasına Katkısı

B- GELENEKSEL SOSYO-EKONOMİK DÜZENİN DEĞİŞMESİ VE EMPERYALİZM

1- Emperyalizm ve Köylü: Ücretlinin (İşçinin) Ortaya Çıkması

a) Para Ekonomisi ve Sonuçları

b) Kentleşme ve Sonuçları

c) Yatay Hareketlilik ve Haberleşmenin Artması

d) tşçi Sınıfı ve Milliyetçilik

2-Emperyalizm ve Yerli Burjuvazi

a) Aracı Yerlilerin Ortadan Kalkması ve Avrupalı Şirketler

b) İhracata Dönük Üretim ve Sonuçları

c) Burjuvazi ve Milliyetçilik

II- DEVRİMCİ ÖNDERLİĞİN ORTAYA ÇIKMASI

A- GELENEKSEL ÖNDERLİĞİN ÇÖKÜŞÜ

1- Geleneksel Düzende Kabile Şefleri

2- Geleneksel Önderliğin Çöküşünü Gerektiren Nedenler

a) İktidarın El Değiştirmesi ve Sonuçları

b) Yeni Sosyo-Ekonomik-Kültürel Düzenin Etkisi

3- Kabile Şefleri ve Milliyetçilik

B- YENİ SEÇKİNLERİN DOĞUŞU: AYDINLARIN ORTAYA ÇIKMASI

1- Azgelişmiş Ülkeler ve Aydın Kavramı

2- Afrika'da Aydınları Doğuran Ortam
BİRİNCİ BAŞLIK - MİLLİYETÇİLİK VE AFRİKA TECRÜBESİ: TOPLUMUN GEREKSİNMELERİ AÇISINDAN İDEOLOJİ

İKİNCİ BAŞLIK - MİLLİYETÇİLİK VE AFRİKALI AYDINLAR: BATILILAŞMIŞ SEÇKİNLERİN ÇIKARLARI AÇISINDAN İDEOLOJİ

İKİNCİ KISIM: AFRİKA MİLLİYETÇİLİĞİ İDEOLOJİSİNİN İŞLEVLERİ

BİRİNCİ BAŞLIK - SÖMÜRGELİKTEN KURTULMAK

I- KURTULUŞ YOLUNUN SEÇİMİ: LİBERALİZM YOLUYLA BAĞIMSIZLIK

II- BAĞIMSIZLIK TEMASININ ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ

III- BAĞIMSIZLIK DÖNEMİNİN İDEOLOJİK TAHLİLİ

A- BAĞIMSIZLIK VE MİLLİYETÇİ İDEOLOJİNİN AÇMAZI

B- AÇMAZI GİDERMENİN YOLLARI: "PAN AFRİKANİZM" TEMASİ VE KENDİNİ ULUSLARARASI TOPLUMDA KABUL ETTİRME

İKİNCİ BAŞLIK - GERÇEK BAĞIMSIZLIĞI KAZAN MAK: MODERNLEŞME

I- SİYASAL MODERNLEŞME: ULUSAL BİRLİĞİN KURULMASI ....

A- SİYASAL MODERNLEŞME AÇISINDAN İDEOLOJİNİN MEVCUT VE POTANSİYEL SORUNLARI: ETNİK VE SINIFSAL BÖLÜNMELER

1- Yaklaşımın Seçimi

a) Yaklaşımı Belirleyen Öğeler

b) Yaklaşımın Ortaya Çıkması; Antiçoğulculuk ve "Yukarıdan Devrimcilik"

2- Silahların Seçimi

a) Anayasal Silah: Üniter Devlet

b) Örgütsel Silah: Tek Parti

c) Diğer Önlemler

3- Ulusal Birlik Sorununun Çözümü ve Afrika'nın Siyasal Modernleşmesi Kavramı Üzerine Düşünceler
s

II- EKONOMİK MODERNLEŞME: SINAİLEŞME YOLUYLA KALKINMA

A- EKONOMİK MODERNLEŞME AÇISINDAN İDEOLOJİNİN MEVCUT VE POTANSİYEL SORUNLARI: GERİ KALMIŞLIK VE SINIFSAL BÖLÜNMELER

B- AFRİKA MİLLİYETÇİLİĞİ İDEOLOJİSİNİN EKONOMİK MODERNLEŞME SORUNUNA CEVAPLARI

1- Kurtuluş Yolunun Seçimi: Sınaileşme

2- Soruna Yaklaşımın Seçimi

a) Yaklaşımı Belirleyen Öğeler

b) Yaklaşımın Ortaya Çıkması: Anti-Çoğıılcu ve Yukarıdan Devrimci Tutumun Sürmesi

3- Silahların Seçimi

a) Afrika Sosyalizmi

b) Tartışmalı Bir Kalkınma Aracı: Pan Afrikanizm

ÜÇÜNCÜ BAŞLIK-KENDİNİ ARAMA VE İSPAT ETME

I- NEDEN "KENDİNİ ARAMA"

II- KENDİNİ ARAMANIN VE İSPAT ETMENİN YOLLARI

A- "AFRİKA KİŞİLİĞİ" KAVRAMI: PAN AFRİKANİZM VE VE NEGRITUDE

1- Pan Afrikanizm

2- Negritude

3- "Afrika Kişiliği"nin Uygulanması

B- AFRİKA MİLLİYETÇİLİĞİNİN DIŞ POLİTİKASI

1- Dış Politikaya Verilen Önemin Nedenleri

2- Afrika Milliyetçiliği İdeolojisinin Dış Politika Anlayışını Oluşturan Tutum ve Kavramlar

a) Uluslararası Politikaya ve Örgütlere Aktif Katılma

b) Pan Afrikanizm

c) Emperyalizm ve Yeni Sömürgeciliğe Karşı Oluş

d) Uluslararası Hukuk Anlayışı

e) Bloksuzluk (Bağlantısızlık) Politikası

ÜÇÜNCÜ KISIM: KARA AFRİKA MİLLİYETÇİLİĞİ İDEOLOJİSİNİN GENEL BİR DEĞERLENDİRİLMESİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KARA AFRİKA MİLLİYETÇİLİĞİNİN SORUNLARI

BİRİNCİ KISIM: EMPERYALİZMİN MİRASI YE KALINTILARI SORUNU

BİRİNCİ BAŞLIK - EMPERYALİZMİN MİRASI: KARA AFRİKA'DA SINIRLAR VE AZINLIKLAR

I-YAPAY SINIRLAR SORUNU VE ÇÖZÜM YOLU: UTİ POSSİDE-TİS ............................................................

II-AZINLIKLAR SORUNU VE ÇÖZÜM YOLU: AFRİKA ÜLKELERİNİN KENDİNE ÖZGÜ SELF-DETERMİNASYON ANLAYIŞI

İKİNCİ BAŞLIK - EMPERYALİZMİN KALINTILARI: BEYAZ YÖNETİMLER VE KURTULMAMIŞ TOPRAKLAR SORUNU

I- BE YAZ YÖNETİMLER SORUNU

II- KURTULMAMIŞ TOPRAKLAR SORUNU

İKİNCİ KISIM: KARA AFRİKA'DA BİRLEŞME (PAN AF-RİKANİZM) SORUNU

BİRİNCİ BAŞLIK - PAN AFRİKANİZMİ GERÇEKLEŞTİRME YOLLARI

I- NKRUMAH VE FEDERALİST YAKLAŞIM

II- İŞLEVSEL YAKLAŞIM VE SONUCU: BLOKLAŞMALAR

İKİNCİ BAŞLIK - UMUTLAR VE ENGELLER

ÜÇÜNCÜ KISIM: İDEOLOJİK UYGULAMANIN DOĞURDUĞU SONUÇLAR

> BİRİNCİ BAŞLIK - SİYASAL REJİM SORUNU VE

ASKERİ DARBELER

I- ASKERİ DARBELERE GÖTÜREN ORTAM

A- REJİMİN MEŞRULUĞUNUN ZAYIFLAMASI

1- "O'nlar Bilinci" (Olumsuz Öğe)'nin Zayıflaması, "Biz Bilinci" (Olumlu Öğe)'nin Güçlenememesi

2- Tek Parti'nin Bozulması

a) Tek Parti'nin Tutuculuğa Sürüklenmesi
b) Yöneticilerin Yozlaşması

c) Kişiye Tapmanın ve "'İdeolojinin Olumsuz İşlevi"nin Etkisi

B- ANAYASAL DEMOKRASİNİN İŞLEMESİNİ GÜÇLEŞTİRECEK KOŞULLAR II- KARA AFRİKA'DA ASKERİ DARBELER

A- ORDUYU HAREKETE GEÇİREN NEDENLER

B- ASKERİ DARBELER VE KARA AFRİKA MİLLİYETÇİLİĞİ ...

İKİNCİ BAŞLIK - SOSYO-EKONOMİK GELİŞME VE SONUCU

I- POTANSİYEL SORUNUN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİ: SINIFLAŞMA

II- SINIFLAŞMANIN YARATTIĞI SORUNLAR

IIT EN BÜYÜK TEHLİKE: ETNİK BÖLÜNMELERLE SINIFSAL BÖLÜNMELERİN ÇAKIŞMASI VE İLK ÖRNEĞİ: NİJERYA-BİAFRA KAVGASI

SONUÇ

YARARLANILAN KAYNAKLAR

EKLER

- 1939'DA AFRİKA

- 1977'DE AFRİKA

- SAHRA'NIN GÜNEYİNDEKİ BAĞIMSIZ KARA AFRİKA ÜLKELERİ (TABLO)

- İNGİLİZCE "İÇİNDEKİLER"

- FRANSIZCA ÖZET

DİZİN