SBF Dergisi 66(4)

Book : SBF Dergisi 66(4)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 0378-2921

Period : 3 monthly

Published Date : Ekim 2011

Publisher : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7322

INDEX

Serhat Burmaoğlu - Harun Şeşen

Türk Firmalarının Organizasyonel İnovasyon Yeteneğini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma / A Research on the Determinants of the Organizational Innovatiorı of Turkish Firms

Nevin Çavuşoğlu - Philip Heap - Robert Horn

Age, Employment and Educational Reform: An Alternative View of Unemployment in Turkey / Yaş, İstihdam ve Eğitim Reformları: Türkiye İşsizlik Oranına Alternatif Bakış

Nilgün Erdem - Ferda Dönmez Atbaşı

Finans Sermayenin Kriz Döngüsü: Merkez - Çevre "Yakınsaması" / The Crisis Cycle of the Finance Capital: The Core-Periphery "Convergence "

Metin Özdemir - Esra Güler

Is the Global Financial Crisis a Crisis of Academic Economics and Economics Education? A Research on the Perceptions of Turkish Economists / Küresel Finansal Kriz, Akademik İktisadın ve İktisat Eğitiminin Krizi mi? Türk İktisatçıların Algılamaları Üzerine Bir Araştırma

Güven Sayılgan - Bahadır Uysal

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektörel Bilançoları Kullanılarak Sermaye Yapısını Belirleyen Faktörler Üzerine Bir Analiz: 1996 - 2008/ An Analysis of Determinants of Capital Structure of Turkish Firms Based on Turkish Central Bank Industrial Balance Sheets: 1996 - 2008

Akın Usupbeyli

Survol de la Litterature Sur Les Modeles de Taux de Change D'equilibre: Aspects Theoriques et Discussions Comparatives / Denge Döviz Kuru Modelleri Üzerine Bir Literatür Taraması: Teorik Görünüm ve Karşılaştırmalı Tartışma

Erhan Yıldırım - Selim Çakmaklı - F.Özlem Özkan

Eskiden Yeniye Neo-Klasik Sentez: Bir Literatür Taraması / From Old to New

Neoclassical Synthesis: A Literatüre Review

İlker İnmez

Kronik: Afetlerin Doğallığı Üzerine: Sosyal Bir Olgu Olarak Afetler ve Kırılganlık Sorunu