Çalışma Hayatı Açısından Yeni Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu Semineri

Book : Çalışma Hayatı Açısından Yeni Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu Semineri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-6728-79-6

Published Date : Ocak 2012

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7318

INDEX

SUNUŞ
AÇILIŞ KONUŞMALARI
I. OTURUM: YENİ TÜRK TİCARET KANUNU
OTURUM BAŞKANI : Solmaz COŞKUN

TİSK Yürütme Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyesi

"Genel Hükümler; Ticari İşletme; Ticaret Şirketleri"

Prof. Dr. Ünal TEKİNALP

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Komisyon Başkanı

"Sermaye Şirketlerinde Finansal Raporlama ve Denetime İlişkin Yeniliklt

Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
TARTIŞMA
II. OTURUM: YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU
OTURUM BAŞKANI : Prof. Dr. Tankut CENTEL

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

"Genel Hükümler; Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri; Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkileri; Borçların İfası ve İfa Edilmemesinin Sonuçlan; Zaman Aşımı; Teselsül"

Prof. Dr. Nevzat KOÇ

İstanbul Medipol Üniversitesi

"Türk Borçlar Kanununun Hizmet Sözleşmesinin Kurulmasına, Tarafların Hak ve Borçlarına İlişkin Hükümlerinin Genel Bir Değerlendirmesi"

Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
TARTIŞMA
III. OTURUM: YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU

OTURUM BAŞKANI : Ali Nafiz KONUK

TİSK Yönetim Kurulu Üyesi

"Türk Borçlar Kanununun Hizmet Sözleşmesinin Devri, Sona Ermesi, Rekabet Yasağı, Cezai Şart ve İbranameye İlişkin Hükümleri"

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT,

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

"Teoride ve Uygulamada İş Hukuku- Borçlar Hukuku İlişkisi&Yeni İş Sözleşme Türleri"

Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
TARTIŞMA