TMMOB Su Politikaları Kongresi Bildiriler Kitabı 1.Cilt

Book : TMMOB Su Politikaları Kongresi Bildiriler Kitabı 1.Cilt

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mart 2006

Publisher : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7314

INDEX

Türkiye'de Su Kaynaklan Potansiyeli: Kullanımı, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Rıza Kanber

Türkiye Su Kaynaklarının Gelecekteki Kullanımı ve Hidroelektrik Enerji Üretimi Nejat Keloğlu

Su Kaynakları, Ulusal ve Bölgesel Kalkınmadaki Rolü

Fayik Turan

Taşkınlar Hidrolojisi

H. Yaşar Kutoğlu

Türkiye'deki Yeraltisularının Araştırılması, İşletilmesi ve Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme

Hasan Kırmızıtaş

Su Kaynaklarının Korunmasında Havza Yönetimi İlkelerinin Önemi

Ayten Erol

Türkiye Yeraltisularının Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yeni Bir Kurumsal Yapılanma Modeli Önerisi

Kemal Akpınar

Tavra Deresi (Sivas)Yeraltısuyu Havzasında İşletme Sırasında Yapılan Teknik Yaklaşımların Sağladığı Faydalar

Ali Kaya, Kemal Akpınar

Konya Ovasında Tarımda Yeraltı Suyu Kullanımının Sosyal Açıdan Değerlendirilmesi Mithat Direk, Bilal Acar, Aykut Gül

t

Küresel Su Politikalarının Şehir ve Bölge Planlama Disiplini Açısından Değerlendirilmesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası Su Komisyonu

2. Dünya Su Forumunda Kabul Edilen Su ile İlgili Taahhütlerin Uygulanma Biçimleri ve Değerlendirilmesi

M. Vedat Ozbilen
■ Güneydoğu Anadolu Projesi Neden ve Nasıl Acilen Gerçekleştirilmeli

Bahadır Boz, Faruk Volkan

■ GAP'ta Su Kaynaklarının Planlama ve Yönetimi Üzerine Teklifler ve Kısas Örneği Kasım Yeniğim, Reşit Gerger

■ Devletin Su Yönetiminin ve Su İşlerinin Yeniden Yapılanması Süreci

İMO Ankara Şubesi Su Kaynakları Planlama ve Elektrik Enerjisi Komisyonu

■ Su Sektöründe Yapılanmada DSİ Genel Müdürlüğünün Yeri ve Önemi

Hamza Özgüler

■ Türkiye'de Su Kaynakları Geliştirme Politikalarına Yönelik Tespitler ve Öneriler

Faruk Volkan, Bahadır Boz

■ Su Kaynaklarında Sürdürülebilir Yaklaşım 'Talep Yönetimi'

Selinin Burak

■ Bir Etkin Su Yönetimi Aracı Olarak Özelleştirme

Mehmet Ali Yıırdusev

■ İçmesuyu Temininde İller Bankası (Sorunlar ve Çözüm Önerileri)

M. Bahaettin Kaptan, Şahap Melek

■ Ormanların Su Üretim İşlevinin Ekonomik Analizi

Uçkun Geray, Ömer Eker

/ ■ Türkiye'nin Su Kaynakları Politikasına Kapsamlı Bir Bakış: Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve İspanya Örneği

Ayşegül Kibaroğlu, Vakur Sümer, Özlem Kaplan, İlhan Sağsen

■ Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve Türkiye'de Uygulanabilirliği

Cansen Akaya, Ayla Efeoğlu, Nedim Yeşil

■ AB Su Çerçeve Direktifi ve Türkiye Uygulaması Hakkında Görüşler

A. Ünal Şorman

■ Avrupa Birliği Su Politikaları Çerçevesinde Türkiye'deki Su Kaynakları Yönetiminin Değerlendirilmesi

Avbike Ayfer Karadağ
Çoruh Havzası Su Kaynaklarını Geliştirme Projelerinin Çevresel Etkileri Turgut Öztürk

Tuna, Dicle ve Fırat Akarsularının Kullanımında Ulusal Çıkarlar ve Çevre Etiği Kumru Arapkirlioğlu

İklim Değişikliği, Kuraklaşma ve Çölleşme ile Savaşımın Önemi ve Bazı Örnekler

A. Ergin Duygu

Türkiye'nin Baraj Politikası ve Önemli Doğa Alanları Doğa Derneği Kurumsal Görüşü Gökmen Yalçın, Güven Eken

Doğal ve Yapay Göllerimizin Yaşam ve Gelişme Kaynağı Olarak Koruma-Kullanma Amaçlı Yönetilebilinmesinde Bilimsel ve İdari Yaklaşımlar

Mustafa Karabatak

Çevre Düzenleme Çalışmalarında Sulama Sistemlerinin ve Suyun Önemi

Tolga Öztürk

Su Politikaları ve Hidroelektrik Santraller

Erdoğan Basmacı

Su Kaynaklarımızdan Enerji Üretimi Politikamız ve Gelecek Projeksiyonları İMO Ankara Şubesi Su Kaynakları Planlama ve Elektrik Enerjisi Komisyonu

Türkiye'de Elektrik Enerjisinin Tarihsel Gelişimi ve Yeni Piyasa Düzeni İçerisinde Hidroelektrik Enerjinin Yeri

Ayla Tutuş