Dökümhaneler (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Risk Analizi Uygulaması-Dökümhaneler Örneği)

Book : Dökümhaneler (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Risk Analizi Uygulaması-Dökümhaneler Örneği)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-455-156-3

Published Date : 2011

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7100

INDEX

ÖN SÖZ

ŞEKİLLER

TABLOLAR

KISALTMALAR

1. GİRİŞ

1.1. Amaçlar

2. GENEL BİLGİLER

2.1. Risk ve Risk Değerlendirme

2.1.1. Risk Değerlendirme Yöntemleri

2.1.2. Risk Değerlendirmesinin Adımları

2.1.3. Risk Değerlendirme Matrisi

2.2. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

2.3. Döküm Sektörü ve Döküm İşlemi

2.3.1. Elde Edilmek İstenen Parçanın Modelinin Yapılması..,

2.3.2. Modele Uygun Şekilde Maça ve Kalıp Yapılması

2.3.3. Metalin Ergitilmesi ve Kalıp İçine Dökülmesi

2.3.4. Döküm Üzerinden Kalıp ve Maçaların Ayrılması

2.3.5. Bitmiş Döküm Üzerinden Fazlalıkların Alınması

2.3.6. Kaynak, Boya ve Kontrol İşlemleri

3. GEREÇ VE YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Tipi

3.2. Araştırmanın Evreni

3.3. Örneklem

3.4. Araştırmanın Yöntemi

3.5. Araştırmanın Zamanı

3.6. Etik Konular ve İzinler

3.7. Araştırmanın Kısıtlılıkları

3.8. Araştırmada Kullanılan Tanım ve Kriterler
4. BULGULAR

4.1. İş Yerlerine İlişkin Bulgular

4.2. İşçilere İlişkin Bulgular

4.3. Çalışma Ortamına İlişkin Bulgular

4.3.1. Kaza Olasılıkları

4.3.2. Fiziksel ve Ergonomik Etkenler

4.3.3. Kimyasal Etkenler

4.3.4. Toz 68

4.4. Öncelikli Riskler

5. TARTIŞMA

5.1. Çalışma Ortamına İlişkin Bulguların Tartışılması

5.1.1. Kaza Olasılıkları Bulgusunun Tartışılması

5.1.2. Kimyasal Etkenler Bulgusunun Tartışılması

5.1.3. Fiziksel ve Ergonomik Etkenler Bulgusunun Tartışılması

5.1.4. Toz Bulgusunun Tartışılması

5.2. Çalışanlara İlişkin Bulguların Tartışılması

5.3. Mevzuata Uyum Konusunun Tartışılması

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

EKLER

EK 1 Bilgi formu

EK 2 İşçi anket formu

EK 3 Ankara Dökümcüler Sanayi Sitesi Krokisi
ŞEKİLLER

Şekil 2.1. Döküme Hazır Hâle Getirilmiş Kalıplar

Şekil 2.2. Kupol Ocak

Şekil 2.3. İndüksiyon Ocağı

Şekil 2.4. Yüzey Taşlama İşlemi

Şekil 2.5. Döküm Ürünlerine Örnekler

Şekil 4.1. Risklerin Kabul Edilebilirlik Düzeylerinin İş Yerlerine ve İşçi Sayılarına Göre Dağılımları