Türkiye Üniversite Tarihi-2 Cumhuriyet Döneminde Osmanlı Darülfünunu 1922-1933

Book : Türkiye Üniversite Tarihi-2 Cumhuriyet Döneminde Osmanlı Darülfünunu 1922-1933

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-605-399-098-7

Skin : 25/4

Published Date : Şubat 2010

Publisher : İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7098

INDEX

ı ÜÇÜNCÜ KISIM İstanbul Darülfünunu (1922-1933)

3 BÖLÜM 3.1 Darülfünun'un Yeniden Yapılanması

3 Giriş

4 Yeni Darülfünun Talimatnamesi

4 Yönetim Yapısı 9 Heyet-i İlmiye [Öğretim Üyeleri] 14 Kürsü ve Dersler

14 Eğitim ve Öğretim 15 Asistanlar

15 Tıp Fakülesi'nde Asistanlık

19 Tıp Fakültesi'nin "Müdavim-i Dahilî'Teri

20 Fen Fakültesi'nde Asistanlık 20 Asistan Kadroları

21 Talimatnamede Yapılan Değişiklikler 26 Kayıt ve Kabul

26 Darülfünun-ı Şâhâne (1900)

27 İstanbul Darülfünunu (1913)

28 Darülfünun-ı Osmanî (1919) 33 İstanbul Darülfünunu (1924) 35 Meslek Gazetesi ve Eleştirileri 37 Darülfünun'un Verimi

39 Yüksek Muallim Mektebi

40 Telif ve Tercüme İşleri 41 Darülfünun Eminleri

48 Fakülte Reisleri

49 Darülfünun'un Yerleşimi

49 Zeynep Hanım Konağı 52 Harbiye Nezâreti Binası

56 Eczacı ve Dişçi Mektepleri

57 Darülfünun'un Yerleşimi (Nisan 1925)

59 BÖLÜM 3.2 Darülfünun Hakkında Öneri ve Eleştiriler 59 Müderris Dr. Âkil Muhtar [Özden]'in Önerileri 59 Âkil Muhtar Özden

62 Darülfünunumuz Hakkında Bazı Mülâhazat 68 Dr. İhsan Şükrü [Aksel] Bey'in Cevabı
70 Darülfünun'un 1341 [1925] Mali Yılı Bütçe Tartışmaları 71 TBMM'nde Bütçe Görüşmeleri

78 Mustafa Namık [Orkun] Bey'in Eleştirileri

79 İsmail Hakkı Bey'in Darülfünun Hakkındaki Görüşleri

83 Tamgün Çalışma

84 Tasfiye Girişimleri

89 Hüsnü Hâmid [Sayman] Bey'in Cevapları 95 Atatürk ve Darülfünun

95 Fahrî Müderrislik Verilmesi 97 Darülfünun'dan Hilâfetin Kaldırılmasına Destek

100 Büyük Gazi'ye Armağan Kitap

101 Atatürk'ün Darülfünun'u Ziyaretleri

109 BÖLÜM 3.3 Öğrenci Olayları ve Disiplin

109 Öğrenci Olayları 109 Tramvay Olayı

115 Vagon-Li Olayı

116 Hukuk ve Tıp Öğrencileri Arasında Kavga 118 Macar Öğrencilerin Ziyareti

123 Öğrencilerin "Tenvir Heyetleri"

125 İstanbul Darülfünunu Birliği

126 İnzibat ve Devam Talimatnamesi

127 Disiplin İşleri

128 Talebe Cemiyetleri

129 Devam ve Denetimi

131 BÖLÜM 3.4 Darülfünun'da Fransız Müderrisler

131 Mütareke Dönemi (1918-1922)

132 Cumhuriyet Dönemi (1923-1933) 132 Fransız Öğretim Elemanları

134 Yabancılara Ödenen Ücretler

135 Darülfünun'a Gelen Fransız Hocalar

135 Tıp Fakültesi

137 Edebiyat Fakültesi 144 Fen Fakültesi 152 İlâhiyat Fakültesi

/

157 BÖLÜM 3.5 Fakültelerin Gelişimi 157 Tıp Fakültesi

157 Tıp Fakültesi'nin İstanbul'a Taşınması Meselesi 170 Meslek Gazetesi ve Tıp Fakültesi

178 Türkiye Antropoloji Merkezi

179 Tıp Fakültesi Kanser Enstitüsü 182 Eczacı ve Dişçi Mektepleri
ı86 Kabile (Ebe) Öğretimi

186 Yabancı Öğretim Elemanları

187 Eğitim ve Öğretim

191 Tıp Fakültesi Mecmuası

193 Bir Yabancının Değerlendirmeleri

194 Eskileri Anma

195 Dr. Rasim Ali Bey'in İhracı 202 Hukuk Fakültesi

202 Eğitim ve Öğretim

204 Devamsızlıktan Kaydı Silinenlerin Affı

205 Türk Hukuk Tarihi Dersi

206 Kız Öğrenciler 208 Yabancı Profesörler

208 Fen Fakültesi

208 İsmet Paşa'ya Fahrî Müderrislik Verilmesi 212 Fakülte Meclisi Mesai Talimatnamesi 214 Enstitüler

217 Baltalimanı Hayvanat İstasyonu 221 Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuası 227 Yabancı Profesörler 227 Eğitim ve Öğretim

231 Laboratuvarlar ve Müzeler

232 Fen Fakültesi'nden Mühendislik Fakültesi'ne

238 Mühendislik Öğretiminin Başlaması

239 Elektromekanik Mühendisliği Öğretimi 240 Eğitim ve Öğretim

242 Giriş Koşullan (Duhul Şeraiti)

242 Ders Programları

243 Sınavlar ve Sınıf Geçme

245 Enstitüde Ders Veren Hocalar

248 Kimyagerlik ve Kimyager Mühendislik Öğretimi

249 Zehirli Gazlar Enstitüsü

250 Türkiye Jeoloji Müessesesi

251 Darülfünun Hocalarının Demiryolu İnşaatında Görevlendirilmesi

252 Bilimsel Bir Tartışma

254 İlhami [Cıvaoğlu] Bey'in Doktora Macerası

256 Başarılı Öğrencilere Ödül 257 Edebiyat Fakültesi

257 Türkiyat Enstitüsü

259 Darülmesailer [Enstitüler] 261 Eğitim ve Öğretim

266 İnkılâp Müzesi

267 Edebiyat Fakültesi Mecmuası

268 Karmaşık Bir İntihal Olayı
186 Kabile (Ebe) Öğretimi

186 Yabancı Öğretim Elemanları

187 Eğitim ve Öğretim

191 Tıp Fakültesi Mecmuası

193 Bir Yabancının Değerlendirmeleri

194 Eskileri Anma

195 Dr. Rasim Ali Bey'in İhracı 202 Hukuk Fakültesi

202 Eğitim ve Öğretim

204 Devamsızlıktan Kaydı Silinenlerin Affı

205 Türk Hukuk Tarihi Dersi

206 Kız Öğrenciler 208 Yabancı Profesörler

208 Fen Fakültesi

208 İsmet Paşa'ya Fahrî Müderrislik Verilmesi 212 Fakülte Meclisi Mesai Talimatnamesi 214 Enstitüler

217 Baltalimanı Hayvanat İstasyonu 221 Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuası 227 Yabancı Profesörler 227 Eğitim ve Öğretim

231 Laboratuvarlar ve Müzeler

232 Fen Fakültesi'nden Mühendislik Fakültesi'ne

238 Mühendislik Öğretiminin Başlaması

239 Elektromekanik Mühendisliği Öğretimi 240 Eğitim ve Öğretim

242 Giriş Koşullan (Duhul Şeraiti)

242 Ders Programları

243 Sınavlar ve Sınıf Geçme

245 Enstitüde Ders Veren Hocalar

248 Kimyagerlik ve Kimyager Mühendislik Öğretimi

249 Zehirli Gazlar Enstitüsü

250 Türkiye Jeoloji Müessesesi

251 Darülfünun Hocalarının Demiryolu İnşaatında Görevlendirilmesi

252 Bilimsel Bir Tartışma

254 İlhami [Cıvaoğlu] Bey'in Doktora Macerası

256 Başarılı Öğrencilere Ödül 257 Edebiyat Fakültesi

257 Türkiyat Enstitüsü

259 Darülmesailer [Enstitüler] 261 Eğitim ve Öğretim

266 İnkılâp Müzesi

267 Edebiyat Fakültesi Mecmuası

268 Karmaşık Bir İntihal Olayı
270 Diploma Töreni 270 Akademi Meselesi

272 Cemil Bey'in Görevine Son Verilmesi

273 Felsefe Cemiyeti

273 Halil Ethem Bey'e Fahrî Müderrislik Verilmesi

274 Edebiyat Fakültesi'nden İki Müderris

277 Tartışmalı Bir Coğrafya Muallimliği Sınavı 279 İlâhiyat Fakültesi

279 Fakültenin Kuruluşu

280 Fakültenin Açılışı 282 Eğitim ve Öğretim

284 Doktora Programları 284 Giriş

284 Hukuk Fakültesi 288 Edebiyat Fakültesi

291 BÖLÜM 3.6 Darülfünun Kütüphaneleri 291 Fakülte Kütüphaneleri

291 Tıp Fakültesi Kütüphanesi

293 Edebiyat Fakültesi Kütüphaneleri

294 Hukuk Fakültesi Kütüphaneleri 297 Fen Fakültesi Enstitü Kütüphaneleri

297 Darülfünun Umûmî Kütüphanesi

303 Darülfünun Kütüphanesi'nin Çalışma Kuralları

304 Darülfünun Kütüphanesi'nden Yararlanma

306 Malche'ın Kütüphaneler Konusundaki Değerlendirmeleri 307 Talebe Rehberleri

315 BÖLÜM 3.7 Darülfünun'un Malî Yapısı ve Bütçeleri (1924-1932)

315 Giriş

316 Darülfünun'a Tüzel Kişilik Verilmesi 319 1925 Malî Yılı Bütçesi

322 1926 Malî Yılı Bütçesi

323 1927 Malî Yılı Bütçesi 326 1928 Malî Yılı Bütçesi

326 1929 Malî Yılı Bütçesi

327 1930 Malî Yılı Bütçesi 327 1931 Malî Yılı Bütçesi

336 1932 Malî Yılı Bütçesi

337 Kesin Hesap (Hesabı Kat'i)

340 Öğretim Elemanlarının Kadroları ve Maaşları
345 KISIM 3 Ekler

347 EK 3.1 İstanbul Darülfünunu Hakkındaki Kararnameler (1924-1933)

350 EK 3.2 İstanbul Darülfünunu İçin Tanzim Olunan Talimatnamenin Tasdik ve Kabulüne Dair Kararname

360 EK 3.3 Darülfünun Müderris Muavinlerinin Suret-i İntihab ve Tayinleri Hakkındaki Talimatnamenin Mer'iyete Vaz'ı Hakkında Kararname

363 EK 3.4 Asistanların Suret-i İntihab ve Tayinlerile Vazifelerinde

Ne Veçhile Tefeyyüz ve Terakki Edeceklerine Dair Maarif-i Umûmiye Nezâret-i Celilesi'nce Musaddak Talimatnamedir

365 EK 3.5 Asistanların Suret-i İntihab ve Tayinleri Hakkındaki Talimatnamenin İkinci Maddesi Mucibince Birinci Sınıf Asistan Olmak İçin Vücuda Getirilmesi Elzem Olan Eser-i Tahrirî Hakkında Tıp Fakültesi Meclis-i Müderrisini Tarafından 23 Teşrin-i Evvel [Ekim] Sene [1]337 [1921] Tarihinde İttihaz Olunan Karardır

366 EK 3.6 Darülfünun Tıb Fakültesi'ne Aid "Müdavim-i Dahilî" Talimatnamesinin Mer'iyete Vaz'ı Hakkında Kararname

369 EK 3.7 Fen Fakültesi Asistanlar Talimatnamesi

370 EK 3.8 Bakalorya Nizamnamesi Tatbik Edilinceye Kadar Darülfünun Fakültelerinden Mezuniyet Rüusu Alacak Talebenin, Ecnebi Lisanlarının Birinden İmtihan Geçirmesi Hakkında Maddei Müzeyyele

372 EK 3.9 Darülfünun Talimatnamesi'nin Yedinci Maddesindeki Dersler Meyanına Bazı Derslerin İlâvesi Hakkında Kararname

373 EK 3.10 Darülfünun Talimatnamesi'ne Zeyl

378 EK 3.11 Darülfünun Talimatnamesi'nin 16 mcı Maddesinin Tadili

379 EK 3.12 Darülfünun Talimatnamesi'nin Yedinci Maddesine Zeyil ve Sekizinci Maddesinin Tadiline Dair Kararname

380 EK 3.13 Darülfünun Talimatnamesi'nin Birinci [Yedinci] Maddesine "Şimi Fizik ve Elektroşimi" Dersinin İlâvesi Hakkında Kararname

381 EK 3.14 Darülfünun Talimatname-i Esasisinin Dördüncü Maddesinde Yazılı Olan "Cerrahî-i Etfal ve Ortopedi" Kürsüsü Unvanının "Ameliyat-ı Cerrahiye ve Cerrahî Teknik" Suretine Tahvili Hakkında Kararname

382 EK 3.15 Darülfünun Talimatnamesi'nin Beşinci Maddesinde Münderic "Usûl-i Fıkıh" Dersinin İlgasile Yerine "Tarih-i Hukuk" Dersinin İkamesi Hakkında Kararname

383 EK 3.16 Darülfünun Talimatnamesi'nin Altıncı Maddesinde Münderic Edebiyat Fakültesi Dersleri Meyanına

"Türkiye İnkılâbı Tarihi" Dersinin de İlâvesi Hakkında Kararname
384

385

388

389

390

392

394

396

397

399

400

402

403

405

406

408
EK 3.17 Darülfünun Talimatnamesi'nin "14"üncü Maddesinin Tadili Hakkında Kararname

EK 3.18 Darülfünun Talimatnamesi'nin 7. Maddesine Yapılan Ek EK 3.19 Darülfünun Talimatnamesi'nin 40. Maddesinde Yapılan Değişiklik

EK 3.20 Darülfünun Giriş Sınavına İlişkin Olarak Darülfünun Divanı Tarafından 14 Temmuz 1337 [1921]'de Kabul Edilen Esaslar EK 3.21 Darülfünun Emininin Feyziye Mektebi Hakkındaki Yazısı EK 3.22 Bir Öğrencinin Giriş Sınavına Alınması EK 3.23 Tıp Fakültesi Reisi Dr. Neşet Ömer [İrdelp] Bey'in Darülfünun Emini Olarak Atanmasına İlişkin 13 Ekim 1927 Tarih ve 506 Sayılı Üçlü Kararname

EK 3.24 Darülfünun Eminliğine Muammer Raşit [Seviğ] Bey'in Atanmasına İlişkin 25 Ekim 1930 Tarih ve 5806 Sayılı Üçlü Kararname

EK 3.25 Edebiyat Fakültesi Reisliği'ne Köprülüzâde Mehmed Fuad Bey'in Atanmasına İlişkin 4 Haziran 1925 Tarih ve 6/2758 Sayılı Üçlü Kararname

EK 3.26 Edebiyat Fakültesi Reisliği'ne Ali Muzaffer [Göker] Bey'in Atanmasına İlişkin 27 Ağustos 1931 Tarih ve 7650 Sayılı Üçlü Kararname

EK 3.27 Hukuk Fakültesi Reisliği'ne Tahir [Taner] Bey'in Atanmasına İlişkin 27 Haziran 1927 Tarih ve 131 Sayılı Üçlü Kararname

EK 3.28 Hukuk Fakültesi Reisliği'ne Tahir [Taner] Bey'in Atanmasına İlişkin 4 Temmuz 1930 Tarih ve 5219 Sayılı Üçlü Kararname EK 3.29 Fen Fakültesi Reisliği'ne Hüsnü Hâmid [Sayman] Bey'in Atanmasına İlişkin 9 Ağustos 1927 Tarih ve 253 Sayılı Üçlü Kararname

EK 3.30 Fen Fakültesi Reisliği'ne Mustafa Hakkı [Nalçacı] Bey'in Atanmasına İlişkin 11 Ekim 1930 Tarih ve 5741 Sayılı Üçlü Kararname

EK 3.31 Tıp Fakültesi Reisliği'ne Neşet Ömer [İrdelp] Bey'in Atanmasına İlişkin 4 Haziran 1925 Tarih ve 6/2788 Sayılı Üçlü Kararname

EK 3.32 Maarif Vekâleti'nin Süreyya Ali [Kayacan] Bey'in Tıp Fakültesi Reisliği'ne Atanmasına İlişkin Üçlü Kararnameyi Sunuş Yazısı
4io

412

413

415

416

419

421

423

425

427

429

430

435

436

437
EK 3.33 Tıp Fakültesi Reisliği'ne Süreyya Ali [Karacan] Bey'in Atanmasına İlişkin 14 Ocak 1928 Tarih ve 1166 Sayılı Üçlü Kararname

EK 3.34 Tıp Fakültesi Reisliği'ne Tevfik Recep [Örensoy] Bey'in Atanmasına İlişkin 22 Şubat 1931 Tarih ve 7111 Sayılı Üçlü Kararname

EK 3.35 İlahiyat Fakültesi Reisliği'ne Şemseddin [Günaltay] Bey'in Atanmasına İlişkin 6 Nisan 1925 Tarih ve 6/1719 Sayılı Üçlü Kararname

EK 3.36 Büyük Gazi'ye Darülfünun'dan Küçük Bir Armağan Kitabından İki Yazı

EK 3.37 Hukuk ve Tıp Fakülteleri Öğrencileri Arasında Çıkan Kavga EK 3.38 Darülfünun Tıp ve Hukuk Fakülteleri Öğrencileri Arasında Bir Aşk Meselesi Nedeniyle Çıkan Büyük Kavga Üzerine Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Bey'in Verdiği Soru Önergesi EK 3.39 Macar Öğrencilerin Misafir Edilmesi İçin 3.000 Lira Ödenek Verilmesine İlişkin 17 Aralık 1924 Tarih ve 1260 Sayılı İcra Vekilleri Heyeti Kararı EK 3.40 Macar Üniversite Öğrencilerinin Darülmuallimât'ı Ziyaretlerinde Kız Öğrencilerin Bunlarla Dans Etmeleri Konusunda Trabzon Mebusu Ahmed Muhtar Bey'in 29 Ocak 1925 Tarihli Soru Önergesi

EK 3.41 Macar Öğrencilerin Ziyareti Sırasında Meydana Gelen Olaylar Nedeniyle İstanbul Darülfünunu'nun Yönetimi Hakkında Hükümetin Tutumunun Ne Olacağı Konusunda Denizli Mebusu Dr. Kâzım Bey'in Soru Önergesi

EK 3.42 Macar Öğrencilerin Ziyareti Sırasında Meydana Gelen Olaylar Nedeniyle İstanbul Darülfünunu'nun Kötü Bir Durum Aldığı Konusunda Eskişehir Mebusu Emin Bey ile Aksaray Mebusu Vehbi Bey'in 28 Ocak 1925 Tarihli Ortak Soru Önergesi EK 3.43 İstanbul Darülfünunu Birliği Nizamnamesi (1339 [1924]) EK 3.44 "Darülfünun İnzibat ve Devam Talimatnamesi"nin Mevki'-i Mer'iyete Vaz'ı Hakkında Kararname EK 3.45 Tıp Fakültesinin Haydarpaşa'da Kalması Hakkında Heyeti Umumiye Kararı [1]

EK 3.46 Muallim Rasim Ali Bey'in Maarif Vekâleti Emrine Alınmasına İlişkin 27 Ekim 1932 Tarih ve 9152 Sayılı Üçlü Kararname

EK 3.47 Muallim Rasim Ali Bey'in İhracı Hakkında 5 Ocak 1933 Tarih ve 9290 Sayılı Üçlü Kararname
438 EK 3.48 Hukuk Medresesi'nin İmtihanları Hakkında Mülga

Maarif Nezâreti'nin 21 Mayıs Sene 332 [3 Haziran 1916] Tarihli ve 151/111163 Numerolu Tezkiresile Tebliğ Edilen Muvakkat Talimatnamedir

440 EK 3.49 Hukuk Fakültesi'nde Mukayyed İken Terk-i Tahsil Edenlerin Tecdid-i Kayıdlarma Dair Talimatname

441 EK 3.50 [Fen Fakültesi] Fakülte Meclisi Mesai Talimatnamesi 443 EK 3.51 Fen Fakültesi Enstitüler Talimatnamesi

445 EK 3.52 Fen Fakültesi Reisi Hüsnü Hâmid [Sayman] Bey'in Fen Fakültesi Mecmuası Hakkındaki Yazısı

447 EK 3.53 [Fen Fakültesi] Fakülte Mecmuasının Suret-i Neşrine Dair Talimatname

448 EK 3.54 Fen Fakültesi Reisi Hüsnü Hâmid [Sayman] Bey'in Mühendislik Dalları Açılmasına İlişkin Yazısı

452 EK 3.55 Demiryolu İnşaatında Darülfünun Fen Fakültesi'ndeki

Jeolog Öğretim Üyelerinin Görevlendirilmesi Hakkındaki Yazışmalar 456 EK 3.56 İlhami [Cıvaoğlu] Bey Hakkında Maarif Vekâleti'nden Fen Fakültesi Reisi Hüsnü Hâmid [Sayman] Bey'e Yazılan 21 Temmuz 1926 Tarihli Yazı 460 EK 3.57 İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesine Mülhak "Türkiyat Enstitüsü" Talimatnamesi

462 EK 3.58 İstanbul Arkeoloji Müzesi Eski Müdürü Halil Ethem [Eldem] Bey'e Fahrî Müderrislik Verilmesine İlişkin 19 Mayıs 1931 Tarih ve 7378 Sayılı Üçlü Kararname

463 EK 3.59 Tevhidi Tedrisat Kanunu [1]

464 EK 3.60 Hukuk Fakültesi Doktora Talimatnamesi 466 EK 3.61 Edebiyat Fakültesi Kütüphaneleri

467, EK 3.62 Hukuk Fakültesi Kütüphaneleri

469 EK 3.63 [Fen Fakültesi] Enstitü Kütüphaneleri Talimatnamesi

470 EK 3.64 Yıldız Sarayı Kütüphanesi'nin Darülfünun'a Devrine İlişkin 1 Haziran 1924 Tarih ve 565 Sayılı Kararname

472 EK 3.65 Darülfünun ile İlgili Bütçe ve Kesin Hesap Kanunları 477 EK 3.66 1336 [1920] Muvazenei Umumiye Kanununda

Darülfünun Bütçesi 479 EK 3.67 İstanbul Darülfünununun Şahsiyeti Hükmiyesi

Hakkında Kanun [1] 481 EK 3.68 Darülfünun Emini'nin Bütçe Tekliflerinin Kurala

Uygun Olarak Yapılması Konusundaki Yazısı 483 EK 3.69 Konya Hukuk Mektebi Eski Müdürü Refik Bey'in Maaşı Hakkında TBMM Kararı
484 EK 3.70 Tekaüd Maaşile Muallim ve Müderrislik, Doktor, Eczacı, Baytar, Mühendis ve Kondüktörlük Maaşlarının Bir Zat Uhdesinde İçtima Edebileceğine Dair Kanun

485 EK 3.71 1927 Yılı Bütçe Kanununa Ekli [C] Cetveline Göre Darülfünun ve Fakültelerin Kadroları ve Maaşlar

490 EK 3.72 Müderris Merhum Doktor Vasfi Bey'in Refikasiyle Mahdumlarına Hidematı Vataniye Tertibinden Maaş Tahsisi Hakkında Kanun

491 EK 3.73 Hukuk Müderrisi ve Meclisi Müderrisin Reisi Ahmet Salâhattin Bey Merhumun Refikasiyle Mahdumuna Hidematı Vataniye Tertibinden Maaş Tahsisi Hakkında Kanun

492 EK 3.74 Darülfünun İçin İthal Edilen Malzemenin Kambiyo Kararından Muaf Olmasına Dair Kararname

493 EK 3.75 "Darülfünunun 1931 Malî Bütçesinin Esbabı Mucibe Lâyihası"na Ekli "H-Cetveli"

494 EK 3.76 İstanbul Darülfünunu'nun 1931 Mali Senesi Bütçe Kanunu

505 EK 3.77 Fen Fakültesi Elektromekanik Enstitüsü İçin

İthal Edilecek Malzemenin Kambiyo Kararından Muaf Olmasına Dair Kararname

506 EK 3.78 Darülfünun ve Mekâtibi Aliye Muallim ve Müderrislerinin Terfi ve Terfihlerine Dair Maarif Vekâletince İhzar Olunan Lâyiha-yı Kanuniye [1923]
507 Kaynakça 513 Dizin