Prof.Dr. Saper Süzek'e Armağan Cilt III

Book : Prof.Dr. Saper Süzek'e Armağan Cilt III

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-605-377-606-2

Published Date : Ekim 2011

Publisher : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7094

INDEX

III. CİLT

Doç. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU - Araş. Gör. Canan ÜNAL

Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Bakım Sigortasının Kurulmasının Gerekliliği

Doç. Dr. Alpay HEKİMLER

Federal Almanya'nın Üç Katmanlı Emeklilik Sistemi İçinde İşyeri Yaşlılık Sigortasının Önemi ve Türkiye için Perspektifler

Yard. Doç. Dr. Hediye ERGİN - Araş. Gör. Emre ERTAN

Ana ve Babadan Birinin Elde Ettiği Gelirin veya Aldığı Aylığın Diğerinin Ölüm Aylığına Hak Kazanmasına Etkisi

Yard. Doç. Dr. Saim OCAK

Sosyal Güvencesi Olmayan Yüksek Gelirli Vatandaşların ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Genel Sağlık Sigortasına Tabi Olması

Hâkim Utkan ARASLI

5510 Sayılı Yasanın Geleceği

Hâkim Resul ASLANKÖYLÜ

5510 Sayılı Kanuna ve Yürürlükten Kaldırılan Sosyal Güvenlik Kanunlarına Göre Yaşlılık Aylığı Alanların Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çalışabilmeleri
Hâkim Ercan TURAN

Yargıtay Kararları Işığında Geçerli Nedene Dayanmayan Feshin

Sosyal Güvenlik Hukuku Alanındaki Etkileri

Araş. Gör. Faruk Barış MUTLAY

5510 Sayılı Kanunda Bağımsız Çalışanlar Bakımından Öngörülen İş Kazası Halleri Yenilik Midir?

Av. Z. Ulaş YILDIZ

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Sosyal Güvenlik Teşvikleri

Erdal ARAP

Hüküm Verilmeksizin Davanın Sona Ermesi Halleri ve Söz Konusu Hallerin Hizmet Tespiti Davaları Bakımından Değerlendirilmesi

ÖZEL HUKUK

Prof. Dr. Erol AKI

Devre Mülk Hakkı ve Bu Hakkın Kurulu Olduğu Taşınmazların Yönetimi Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT

Yeni Yasa Çerçevesinde Kısmi Ödemeli Satışlar

Prof. Dr. Kemal ÇEVİK

Bankacılık Kanunları ve IMF Üzerine Bir Ekonomi Hukuku Yaklaşımı

Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU

Yasama Organının Temel Kanunlarda İşlevi

(Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu Tasarısı Örneği)

Prof. Dr. Fahrettin KORKMAZ - Yard. Doç. Dr. Ümit GEZDER

Sözleşmenin İfa Edilmediği Defi

Prof. Dr. Hasan PULAŞLI

Elektronik Ortamda Genel Kurula İlişkin Düzenlemelerin Evrimi ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunundaki Durum

Yard. Doç. Dr. Mehmet İSTEMİ

Sözleşmenin Cüretkârane İhlali ve Cezalandırıcı Tazminat

Yard. Doç. Dr. Özgür ÖZTÜRK

Patent Verilebilirlik Şartı Olarak Sanayiye Uygulanabilirlik
Dr. Nazlı TÖRE

Milletlerarası Özel Hukuk Çerçevesinde Hakem Kararlarının Tenfizi

Araş. Gör. Levent BÖRÜ - Araş. Gör. Şafak PARLAK

İkame Vekâlet

Araş. Gör. Doğa ELÇİN

Milletlerarası Unsurlu Endüstriyel Hareketlerde Sözleşme Dışı

Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukukun Tayini

Araş. Gör. Serdar HIZIR

6098 Sayılı (Yeni) Borçlar Kanunu'nun 633'ncü Maddesine Göre Adi Şirketten Çıkmanın ve Çıkarılmanın Genel Şartları ve Usulü

Araş. Gör. Serap ÖZBEY

Yanılmada Kusurlu Olan Tarafın Sözleşmenin İptali Sebebiyle Karşı Tarafın Uğradığı Zararlardan Sorumluluğu

Araş. Gör. Damla Gülseren SONGUR

"Sermaye Piyasası Aracı" Kavramı

Araş. Gör. Özge YÜCEL

Fahiş Cezai Şartın Tenkisi

Araş. Gör. İpek YÜCER

Gerçek Kişilerin Vakıf Kurma Ehliyeti

Av. Ece BİLİR

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Tüketici Kredisi Berk DEMİfeKOL

Muvazaa ve Muvazaaya Benzer Kurumlar ve Senetle İspat Kurallarının Bu Kurumlardaki Uygulaması

KAMU HUKUKU

Prof. Dr. A. Füsun ARSAVA

Hukuk Devleti Prensibinin Üye Devlet Mahkemeleri ve

AB Yargısı Tarafından İşbirliği İçinde Temini
Prof. Dr. Zehra Gönül BALKIR

Küreselleşmenin Hukuk ve Hukuk Eğitimine Yansıması
Prof. Dr. Cahit CAN

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Oluşumunda Temel Norm

Prof. Dr. Nami ÇAĞAN

Anayasa Mahkemesine Göre Ayırma İlkesi ve Ücretlerin Vergilendirilmesi

Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ

Sosyal İnsan Haklarının Gelişimi Temelinde,

Sosyal Devlet İçin Öneriler

Prof. Dr. Hasan KÖNİ

Impunity In International Law (Uluslararası Hukukta Cezasızlık)

Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM

Sosyal Devlet ve Sosyal Haklar Açısından 2010 Anayasa Değişiklikleri Doç. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY

Rekabet Hukukunun Amacı ve Konusu

Hâkim Öğr. Gör. Tuncay SONGÖR

Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmalar

Araş. Gör. H. Serdar HOŞ

İnsancıl Hukuk ve Silahlı Çatışmalarda Sivillerin Korunması

Araş. Gör. Abbas KILIÇ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Bir Bilgi Edinme ve

Denetim Yolu Olarak "Soru"

Araş. Gör. D. Çiğdem SEVER

Kolluk Yetkilerinin Devredilmezliği İlkesi Açısından Özel Güvenlik

ı

Araş. Gör. Çağıl SÜT

Sosyal Güvenlik Destek Primi Yeni Bir Vergi Türü Müdür?

Araş. Gör. A.Aslı ŞİMŞEK

Türk Modernleşmesinde Siyasal Partilerin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Av. Öğr. Gör. Ömer GÖREN

Suçu ve Suçluyu Kavrama Bakımından Mali Suç Kavramının

Geri Dönüşüm Özelliği