Prof.Dr. Saper Süzek'e Armağan Cilt II

Book : Prof.Dr. Saper Süzek'e Armağan Cilt II

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-605-377-606-2

Published Date : Ekim 2011

Publisher : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7093

INDEX

II. CİLT

Yard. Doç. Dr. Yusuf YİĞİT

İş Hukukunda Geçersiz Fesih Kavramı ve Geçersiz Fesih Üzerine İşe İade Başvurusu Yapan İşçinin İşverence İşe Başlatılmaması

Hâkim Dr. Mustafa KILIÇOĞLU

Çalışma Hakkı Kapsamında İş Güvencesi

Hâkim Dr. Halil YILMAZ

İşçinin İş Sözleşmesini İstifa Beyanıyla Feshi (Yargıtay Kararlarına Genel Bakış) Hâkim Özlem BAL

Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesi

Hâkim Şahin ÇİL

İşçi Ücretinin Ödenmemesinin Sonuçları

Av. Dr. Fatma BAŞTERZİ

Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı ile Yapılan Sözleşmenin Hukuki Niteliği ve Bazı Yargısal Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme

Dr. C. Gökhan ERBAŞ

Alman İş Hukukunda Hakkın Kullanımı Nedeniyle Cezalandırma Yasağı
Av. Dr. Ertan İREN

Haklı Nedenle İş Sözleşmesinin Feshinde Hak Düşürücü Süreler
Dr. A. Eda MANAV

İşyeri Devrinde İş Güvencesi

Araş. Gör. Ali EKİN

Avrupa Birliği ve Türk İş Hukukunda Dinlenme Süreleri

Araş. Gör. Başak GÜNEŞ

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi ve Güven Sorumluluğu (Karar İncelemesi) Araş. Gör. Sedef KOÇ

İşçinin Suç Teşkil Eden Fiillerinin İş Sözleşmesine Etkisi

Araş. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK

İşverenin Ödeme Aczi Halinde İşçilik Alacaklarının Korunması

Araş. Gör. Gülsüm SÖNMEZ

Çalışma Belgesi Düzenlemeden Doğan Sorumluluk

Öğr. Gör. Tamer BOZKURT

Özel İstihdam Büroları (İş ve İşçi Tellâllığı)

Av. Faruk BAŞTÜRK

Rekabet Yasağı Sözleşmesinde Görevli Mahkemeye İlişkin Yargıtay Kararları Üzerine Bir İnceleme

Av. Abbas BİLGİLİ

İş Hukukunda Faiz Uygulaması Açısından Muacceliyet ve Temerrüt Kavramları.

TOPLU İŞ HUKUKU

f

Prof. Dr. Metin KUTAL

Toplu Hukuku Açısından T.C. Anayasası'nda Yapılan Son Değişiklikler (2010). Prof. Dr. Melda SUR

Sendika Yöneticilerine Ödenecek Ücretler

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER

İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi

Prof. Dr. Devrim ULUCAN - Yard. Doç, Dr. Seçkin NAZLI

Sendikalar Kanunu Taslağının Değerlendirilmesi

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN - Doç. Dr. Cemil KAYA

Danıştay Kararları Işığında Bakanlar Kurulunun Grev Ertelemesi
Doç. Dr. Burhan ÖZDEMİR

Türk İş Hukukunda Zorunlu Tahkim Kurulları Kararlarının Hukuki Niteliği ve Özellikleri

Yard. Doç. Dr. Hediye ERGİN

Die Ânderung der Arbeitsbedingungen in Krisensituationen im deutschen Recht Araş. Gör. Esra TAŞKIN BAŞKAN

2822 Sayılı Yasa Çerçevesinde Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyi ve Türleri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU

Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu

Prof. Dr. A.Gürhan FİŞEK

İş Güvenliği Uzmanlığında Takım Oyunu

Prof. Dr. Adnan TUĞ - Dr. Ulaş BAYSAL

İş Hukukunda Çocuk ve Genç İşçilerin Korunması

Doç. Dr. Coşkun SARAÇ

Analık Halinde Çalıştırma Yasağı

Yard. Doç. Dr. Gaye BAYCIK

Rödövans Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

Yard. Doç. Dr. İştar URHANOĞLU CENGİZ

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri ve Bu Yükümlülüklere Aykırılığın Yaptırımı Olarak İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılması

Yard. Doç. Dr. Alp LİMONCUOĞLU - Yard. Doç. Dr. Zeynep ŞİŞLİ -Yard. Doç. Dr. Dilek ESER

"Sosyal Devlet İlkesi" ve "Yaşam Hakkı" Çerçevesinde "İş Kazaları"

Hâkim Ali GÜNEREN

İş Kazası veya Meslek Hastalığından Kaynaklanan Tazminat Davalarında İbraname

Araş. Gör. Orhan Ersun CİVAN

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Üreticinin (İmalatçının)Yükümlülüğü ve Sorumluluğu Araş. Gör. Pelin PULAT

İşyeri Hekiminin Hukukî.Statüsü
Av. Duygu ÜSTÜNER

Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında İşyeri Hekimliği

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Prof. Dr. Ali Rıza OKUR

Çalışmanın Gelir ve Aylıklara Etkisi

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER

Öğrencilerin Sosyal Güvenliği

Doç. Dr. Süleyman BAŞTERZİ

5510 Sayılı Yasaya Göre Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları -Önceki Mevzuatla Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Talat CANBOLAT

Yurtdışı Hizmet Borçlanması Yapanlar Da Kademeli Geçişten Yararlanır ve Sigortalılığın Başlangıç Tarihi İkili Sosyal Güvenlik Anlaşmalarına Göre Belirlenir (Karar İncelemesi)