Prof.Dr. Saper Süzek'e Armağan Cilt I

Book : Prof.Dr. Saper Süzek'e Armağan Cilt I

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-605-377-606-2

Published Date : Ekim 2011

Publisher : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7092

INDEX

Sunuş

Prof. Dr. Sarper Süzek'in Özgeçmişi

Prof. Dr. Sarper Süzek'in Yayınları

MAKALELER* I. CİLT

İŞ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI Prof. Dr. Nuri ÇELİK

İş Kanunundaki Asıl İşin Bir Bölümünün Alt İşverene Yerilmesi Koşuluna İlişkin Bir Yasal Değişiklik Girişimi Üzerine Düşünceler

Prof. Dr. Algun ÇİFTER

Şirketler Arasında Organik Bağ ya da Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması (Bir Kararın Değerlendirilmesi)

Prof. Dr. Toker DERELİ

Turkey's 2003 Labour Act

(An Experiment in Law-Making Based on Social Dialogue)

Doç. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY

İş Hukukunun Kendine Özgü Emredici Doğası:

Sosyal Kamu Düzeni Kurallarına Bir Bakış

Yard. Doç. Dr. Mahmut KABAKÇI

Kamu Hizmet Alım Sözleşmelerinin İş Hukuku Uygulaması Açısından Değerlendirilmesi

Yard. Doç. Dr. İbrahim SUBAŞI

İş Hukukunda Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisi

Yard. Doç. Dr. Mehmet Ali ŞUĞLE

Basın İş Kanunu'na Göre Gazetecinin Başka İşte Çalışması

Yard. Doç. Dr. Gaye Burcu YILDIZ

Güvenceli Esneklik ve 4857 Sayılı İş Kanunu
* Makaleler, yazarların unvanlarına ve soyadlanna göre sıralanmıştır.
Hâkim Bektaş KAR

Sözleşme Serbestisi Kapsamında 5620 Sayılı Kamuda Geçici

Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya

Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi

Çalıştırılması Hakkında Kanun'un İncelenmesi

Dr. Hande Bahar AYKAÇ

94 Sayılı ILO Sözleşmesinin Türk İş Hukukuna Etkisi

Araş. Gör. Nazlı ELBİR

İç Yönetmeliklerin Bağlayıcılığı

Av. Murat ÖZVERİ

Güvencesizliğin Hukuku: Esneklik

BİREYSEL İŞ HUKUKU Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT

Deniz İş Kanununda Yıllık Ücretli İzin

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

Geçici İş İlişkisini Düzenleyen Avrupa Birliği Yönergesi'nin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ufuk AYDIN

Aile Dostu İş Hukuku Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Prof. Dr. Berrin CEYLAN-ATAMAN

Les Reformes du Systeme d'Emploi en Turquie:

Quels Progres Pour Les Travailleurs?

Prof. Dr. Berin ERGİN

Hot Topics on Discrimination Religious Accommodations in Work Places

Prof. Dr. Şükran ERTÜRK - Arş. Gör. İlke GÜRSEL

İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi

Prof. Dr. Öner EYRENCİ

Yargıtay Kararları Işığında Fazla Saatlerle Çalışmanın Saptanması
Prof.Dr. Ali GÜZEL-Yrd.Doç.Dr. Ercüment ÖZKARACA-Araş.Gör. Deniz UGAN

Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmesi: Yapılma ve Yenilenme Koşulları
Prof. Dr. E. Tuncay KAPLAN-SENYEN

İşçinin İşgörme Ediminin İfasını Engelleyen Nedenler ve Hukuki Sonuçlan

Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU - Dr. Muhittin ASTARLI

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

İş Güvencesi Hükümleri Çerçevesinde Açılacak Davanın Konusu, Niteliği ve Davayı Tamamen ya da Kısmen Konusuz Bırakan Olgular

Prof. Dr. M. Polat SOYER

İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı -Koşulları, Kullanılması ve Hukukî Sonuçları-

Prof. Dr. Nurhan SÜRAL - Doç. Dr. Meltem DAYIOĞLU

Recent Evidence on The Gender Wage Gap in Turkey

Prof. Dr. Savaş TAŞKENT

Otuz İşçi Ölçütü ve Yurt Dışındaki Bağlantılı İşyerleri Sorunu

Prof. Dr. A. Can TUNCAY

Çalışma İlişkilerinde Irk ve Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılık

Doç. Dr. Levent AKIN

Takdiri İndirimin Fazla Çalışma Alacaklarına ve Gazetecinin Ücretine Etkis Doç. Dr. Mustafâ ALP

Tele Çalışma (Uzaktan Çalışma)

ı

Doç. Dr. İbrahim AYDINLI

İradenin Zayıf Taraf Yararına Yorum (Contra Stipulatorem Frot,

In Dubio Minus) İlkesi Işığında İşverenin Feshini Talep Etme

İradesi, İstifa veya İkale Anlamına Gelir Mi?

Doç. Dr. E. Murat ENGİN

Ücretlerin Düşürülmesi Amacıyla Fasılalı Çalışma Uygulaması ve Değişiklik Sözleşmesi

Doç. Dr. Serkan ODAMAN

Droit Compare Entre La France et La Turquie: Le Licenciement
Yard. Doç. Dr. Mehmet Nusret BEDÜK

İş Sözleşmesinin Feshinde Kötüniyet Tazminatı

Yard. Doç. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU - Sibel KABÜL

Türk İş Hukukunda Çalışma Süreleri

Yard. Doç. Dr. Vedat LAÇİNER

Zulâssigkeit befristeter Arbeitsvertrâge im deutschen Recht

Yard. Doç. Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU

İşçilerin İşyerinde Özel Amaçlı Internet ve E-Posta Kullanımına İşverenin Müdahalesi Üzerine Bir Değerlendirme

Yard. Doç. Dr. N.Binnur TULUKCU

Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik