Herkes için Eğitime İnsan Haklarını Temel Alan Bir Yaklaşım(Çocukların eğitim hakkının ve eğitimdeki hakların gerçekleşmesi için bir çerçeve)

Book : Herkes için Eğitime İnsan Haklarını Temel Alan Bir Yaklaşım(Çocukların eğitim hakkının ve eğitimdeki hakların gerçekleşmesi için bir çerçeve)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

Published Date : Eylül 2007

Publisher : UNİCEF

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7086

INDEX

Sunuş ve teşekkür

Önsöz

Kısaltmalar

Öğrenme hakkım

Giriş

Bölüm 1: İnsan hakları ve eğitim

Bir insan hakkı olarak eğitim

Kalkınmaya insan haklarını temel alan yaklaşımlar

Hakları temel alan yaklaşımı besleyen ilkeler

Eğitime hakları temel alan yaklaşımın benimsenmesi

Politika ve programlamaya hakları temel alan yaklaşımın uygulanması .

Durum değerlendirmesi ve analizi

Uygulama kapasitesinin değerlendirilmesi

Program planlaması, tasarımı ve uygulaması

İzleme ve değerlendirme

Eğitim hakkının yaşama geçirilmesindeki gerilimlerin ele alınması

Eğitimde uyuşmazlık içindeki gündemlerin uzlaştırılması

Çocukların hak ve sorumluluklarının dengelenmesi

Hakları temel alan yaklaşımın uygulanmasındaki gerilimler

Bölüm 2: Eğitimde hakları temel alan kavramsal çerçeve

Giriş

1. Eğitime erişim hakkı

Çocukluğun bütün aşamalarında ve ötesinde eğitim

Eğitimin bulunabilirliği ve erişilebilirliği

Fırsat eşitliği

2. Kaliteli eğitim hakkı

Kapsamlı, uygun ve kapsayıcı müfredat

Hakları temel alan öğrenme ve değerlendirme

Çocuk dostu, güvenli ve sağlıklı bir ortam
3. Öğrenim ortamında saygı görme

Kimliğe saygı

Katılım haklarına saygı

Onura saygı

Bölüm 3: Devletin yükümlülükleri ve hükümetin sorumlulukları

Destekleyici bir siyasal ve ekonomik ortam yaratılması

Eğitim hakkının tedrici gerçekleşmesi

Elverişli siyasal ortam

Hakları temel alan analiz ve planlama

Ayrıştırılmış veri toplama, izleme ve değerlendirme

Sektörler arası anlamlı işbirliği

Etkili ortaklıklar

Sağlıklı bir yasal çerçevenin oluşturulması

Bütün çocukların hakkı olarak eğitim

Ayrımcılığın ortadan kaldırılması

Asgari standartlar

Çocuğun yüksek yararı

Kapsayıcı bir çerçeve

Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması

Doğum kaydı

Katılım hakları

Çocuklara yönelik her tür şiddetin yasaklanması

Haklara dayalı eğitim politikaları geliştirilmesi

Eğitime erişimi sağlamaya yönelik politikalar

Kaliteli eğitim sağlamaya yönelik politikalar

Okullarda insan haklarını yaygınlaştırmaya yönelik politikalar

Çocukların katılımını sağlamaya yönelik politikalar

Bölüm 4: Diğer görevlilerin rolü

Ana-babalar ve çocuklara bakan diğerleri

Ana-baba sorumlulukları

Ana-babalara eğitim sağlanması
Ortaklar olarak ana-babalar

Toplumlar

Yerel duyarlılığın geliştirilmesi

Yerel engellerin analizi

Okul öncesi ve okul çağındaki nüfusla ilgili doğru bilgiler sağlanması .

Okulların desteklenmesi

Öğretmenler

Başöğretmenler

Öğretmenlerin görevleri

Sivil toplum kuruluşları

Eğitimin sağlanmasında işbirliği

Harekete geçirme ve kapasite geliştirme

Uluslararası toplum

Haklara dayalı eğitimi yaygınlaştırmanın yolları

Haklara dayalı eğitimin yaygınlaştırılmasında ele alınacak konular

Kaynakça

Normatif ve standart oluşturucu araçlar

Sözleşmeler

Bildirgeler, programlar ve eylem planları

Web kaynakları ve girişimler

Ek I: Kalkınma işbirliğine insan haklarını temel alan yaklaşım

Ek II: Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve eğitim

Ek III: Eğitimle ilgili küresel hedeflere genel bakış

Ek IV: Eylem için bir denetim listesi: Eğitim hakkının sağlanmasında devletin

yükümlülükleri

Ek V: İnsan Hakları Eğitimi Dünya Programı, Eylem Planı 2005-2007

Ek VI: Çocuk katılımında uygulama standartları

Son notlar